Nyhedsbrev

2. februar 2024

Husk tilmelding til Danske Gymnasiers Ledelsestræf 2024

Tilmeldingen til Danske Gymnasiers Ledelsestræf 2024 er åben.
Ledelsestræffet finder sted den 26.-27. februar 2024 på Hotel Nyborg Strand. 
Bemærk at tilmeldingsfristen er på mandag den 5. februar 2024
Vi glæder os til at se jer.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf. 3318 8261

 

Valg til udvalget for pædagogiske ledere 

Den 26. februar er der valg til Danske Gymnasiers udvalg for pædagogiske ledere, PL-udvalget. De pædagogiske ledere skal ved Ledelsestræf 2024 vælge nye medlemmer til udvalget og dertilhørende suppleanter. Udvalget består af to repræsentanter fra hver af de tre største regioner Hovedstaden, Midtjylland og Syddanmark, og én repræsentant fra hhv. Region Nordjylland og Region Sjælland. Udvalget består således af otte medlemmer. Valgene afholdes til regionsmøderne for alle pædagogiske ledere, der ligger mandag eftermiddag på Ledelsestræffet. 

Der er valg til følgende poster:

 • To repræsentanter og én suppleant fra Region Hovedstaden
  De nuværende repræsentanter Kasper Rolskov (Aurehøj Gymnasium) og Elisabeth Lollike Ørsted (Vestskoven Gymnasium) genopstiller. Ydermere skal der vælges en suppleant. I Region Hovedstaden er der valg i lige år, og dermed gælder valget for en 2-årig periode.
 • En repræsentant fra Region Sjælland og én suppleant.
  Den nuværende repræsentant Sigrid Egeskov Andersen (Køge Gymnasium) genopstiller. Ydermere skal der vælges en suppleant. I Region Sjælland er der valg i lige år, og dermed gælder valget for en 2-årig periode.
 • To repræsentanter fra Region Syddanmark og én suppleant.
  Nuværende repræsentant Anne-Mette Krejberg (Aabenraa Statsskole) genopstiller ikke, grundet reglerne for hvor lang tid det er muligt at sidde i PL-udvalget. Nuværende repræsentant Jeppe Bregenov-Pedersen (Nordfyns Gymnasium) genopstiller. Ydermere skal der vælges en suppleant. I Region Syddanmark er der valg i lige år, og dermed gælder valget for en 2-årig periode.


Kandidater
Hvis man som pædagogisk leder er interesseret i at stille op til valget, kan man sende en mail til Jonas Benzarti. Det er også muligt at melde sit kandidatur på selve regionsmødet.

Om udvalget
Man kan få mere at vide om udvalgets arbejde ved at kontakte udvalgsformand Sigrid Egeskov Andersen eller læse mere på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Jonas Benzarti, tlf: 2869 4849

 

Ansøgningsprocedure og vurderingskriterier for ansøgninger om nye gymnasiale udbud i skoleåret 2025/26

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udmeldt ansøgningsprocedure og vurderingskriterier for ansøgninger om nye gymnasiale udbud i skoleåret 2025/26. 
Ved ansøgning om flytning af eksisterende gymnasiale udbud, skal samme ansøgningsprocedure som udgangspunkt anvendes. 
Fristen for ansøgninger er 1. august 2024. 
Nærmere informationer findes på ministeriets hjemmeside.
Kontakt Christina Kirkegaard Thalund,tlf: 3318 8275

 

Ændringer i forståelsespapir om håndtering af eftertilmeldere

STUK har ændret i forståelsespapiret om håndtering af eftertilmeldere og offentliggjort det nye papir: Der er større eller mindre ændringer i stort set alle afsnit, og det tidligere afsnit om ”Principper for fordeling af ansøgere, der ombestemmer sig” udgår. Her henvises i stedet til Notat om regler og proces for omvalg og institutionsskift
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

 

Offentliggørelse af foreløbige kapaciteter 

Den 1. februar offentliggjorde STUK de foreløbige kapaciteter for skoleåret 2024/2025 på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
Her fremgår hver institutions foreløbige kapacitet pr. udbud fordelt på afdeling for skoleåret 2024/2025 samt en beskrivelse af fremgangsmåde m.m. ved fastsættelse af de foreløbige kapaciteter. 
Den endelige kapacitet for 2024/2025, som fastsættes på baggrund af de faktiske ansøgertal, forventes at blive udmeldt den 24. april 2024. Læs mere om den samlede proces for fastsættelse af kapacitet:
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622, eller STUK

 

Regnskabsaflæggelse for 2022 og 2023

STUK har den 29. januar udsendt et orienteringsbrev til alle institutioner om regnskabsaflæggelsen for 2022 og 2023. I orienteringen fremgår det at der er nogle generelle problematikker som institutionerne skal være opmærksomme på. Det drejer sig bl.a. om følgende; 
Særligt for årsrapporten for 2022:

 • Systemmæssig sårbarhed i Silkeborg Data
 • Manglende udarbejdelse af indkøbspolitik
 • Alene-fuldmagt til skolens bankkonti
 • Manglende opdatering af regnskabsinstruks

Opmærksomhedspunkter i årsrapporten

 • Korrekt regnskabsaflæggelse i institutionens årsrapport
 • Finansiel leasing
 • Indtægtsdækket virksomhed
 • Ejendomsvurderinger

Styrelsen gør opmærksom på, at fristen for indberetning af regnskabsmateriale for regnskabsåret 2023 på virk.dk er fredag den 5. april 2024.
Kontakt: Styrelsen for uddannelse og kvalitet (STUK)

 

Information om genbestilling af SPS-ansøgninger

Kontor for Specialpædagogisk Støtte oplyser, at de fortsat arbejder på højtryk på at finde gode og effektive veje til at sikre, at elever og studerende får behandlet ansøgninger om SPS hurtigst muligt. I den forbindelse opfordrer kontoret til, at flere institutioner gør brug af aktive genbestillingsmuligheder. En genbestilling betyder nemlig, at eleven ikke skal afvente SPS-kontorets sagsbehandling.
Det betyder derfor, at SPS-kontoret lige nu annullerer ansøgninger, hvor støtten kan genbestilles, og det er for at sikre, at den samme støtte ikke bevilges dobbelt. Når en ansøgning annulleres, oplyser SPS-kontoret samtidig et link til den ansøgning, hvorfra institutionen kan genbestille støtten. 
SPS-kontoret oplyser også, at alle kendte fejl i forbindelse med genbestilling er udbedret, så hvis I tidligere har oplevet problemer med genbestilling, skal I nu forsøge igen. Oplever I fortsat problemer med genbestilling, skal I oprette en skriftlig supportsag ved STIL. Det er vigtigt, at supportsagen indeholder SPS-ID, ansøgnings-ID og et screen dump fra SPSA.
I kan som institution medvirke til at mindske sagsbehandlingstiden ved at sende SPS-kontoret en liste over de ansøgninger, som I ved, de kan annullere. Det gælder ansøgninger, som I har oprettet i SPSA, og hvor I senere har fået mulighed for at genbestille støtten. Læs mere her.
Kontakt: SPS-kontoret, tlf: 35878586, man.-fre. kl. 10-12
 
 

Konvertering af seniorbonus til et ekstraordinært pensionsbidrag

Sekretariatet skrev i sit nyhedsbrev nr. 4 om medarbejderes adgang til at konvertere seniorbonus til ekstraordinær pensionsindbetaling. Sekretariatet oplyste i den forbindelse, at STUK var i dialog med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) for at få afdækket, hvorvidt det er muligt at få (et beløb svarende til) den udbetalte seniorbonus, f.eks. fra den forudgående måned, indbetalt som et ekstraordinært pensionsbidrag i den efterfølgende måned, hvilket vil medføre, at den løbende indbetaling af ekstraordinære pensionsbidrag svarer til seniorbonussen, mens der ligeledes indbetales pension af selve seniorbonussen.  
STUK har nu fået en tilbagemelding fra MEDST og har oplyst følgende: 
”Cirkulærebemærkningen til § 2, stk. 3, i cirkulære om aftale om seniorbonus og seniordage er blot en gengivelse af den allerede eksisterende mulighed, der er angivet i PAV kapitel 34.3.2 og dermed en henvisning til den generelle adgang til at få indbetalt ekstraordinært pensionsbidrag. 

Cirkulærebemærkningen er således ment som en ”servicemeddelelse” om, at dette fortsat er en mulighed. Der er ikke tale om en rettighed. Ansættelsesmyndigheden kan derfor som hidtil efter anmodning fra den ansatte indbetale et ekstraordinært pensionsbidrag af lønnen over en nærmere fastsat periode til den pensionsordning, den ansatte er omfattet af.

Der er således – i modsætning til vores tidligere udmelding – ingen sammenhæng mellem seniorbonussen (herunder størrelsen herpå) og adgangen til at anmode om et ekstraordinært pensionsbidrag.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen oplyser desuden, at der med cirkulærebemærkningen dog er mulighed for, at ansættelsesmyndigheden efter anmodning fra den ansatte kan indbetale et ekstraordinært pensionsbidrag af lønnen over en nærmere fastsat periode – dette kan også være småbeløb svarende til størrelsen på seniorbonussen, såfremt ansættelsesmyndigheden er indforstået hermed”.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

 

Husk at trække på den digitale materialeoverbygning i opgaveperioden

Det Kgl. Biblioteks Licensservice og centralbibliotekernes materialeoverbygning samarbejder omkring kommunikation til landets ungdomsuddannelsesinstitutioner.
Det gør de, for at ansatte, studerende og elever på landets ungdomsuddannelser både får information om relevant indhold, der står til rådighed for dem via deres egen uddannelsesinstitution, deres lokale folkebibliotek eller gennem Det Kgl. Bibliotek.
Nu, hvor opgavetiden nærmer sig hastigt for mange institutioner, mider UNGLI derfor om, at Centralbibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek har flere ressourcer, gymnasierne og deres elever kan trække på som supplement til uddannelsernes lokale ressourcer:
På siden Materialer og services | Centralbibliotek.dk finder I en samlet oversigt over overbygningslicenser og digitale materialer, der stilles til rådighed enten via de lokale folkebiblioteker eller er direkte tilgængelige online fra KB.
Samtidig minder de igen om den direkte adgang til engelsksproget faglitteratur, der er tilgængelig for alle institutioner tilmeldt licensservicen.
Kontakt: Chefkonsulent og Projektleder i UNGLI, Dyveke Sijm, tlf: 3347 4747

 

STUK afholder webinarer om eksamensplanlægning i februar og marts

Styrelsen afholder tre webinarer i foråret med fokus på eksamensplanlægning. Der er plads til 500 deltagere på hvert webinar og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Det er ikke muligt at tilmelde sig webinarerne, men man kan klikke på nedenstående links når webinaret starter. 

Kontakt: Jonas Benzarti, tlf: 2869 4849

 

DG i medierne:

 • Henrik Nevers interviewet om skærpet konkurrence mellem gymnasierne og taxameter, DR’s Radioavis, den  2. februar 2024 (indslaget starter 1.17 inde i udsendelsen)
 • Henrik Nevers og Lene Gade, rektor på Viborg Gymnasium interviewet om samme emne, DR’s Radioavis, den 2. februar 2024 (indslaget starter 1.13 inde i udsendelsen)
 • Henriik Nevers og Lene Gade om samme emne, dr.dk den 2. februar 2024Kommende kurser


PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 19. FEBRUAR 2024

Kurset afholdes den 20. marts 2024 fra kl. 09.30-16.30 I MBK Kursuscenter i København.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution. Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

 

KURSUS OM ARBEJDSTID
– TILMELDINGSFRIST 8. MARTS 2024

Kurset afholdes den 17. april 2024 fra kl. 10.00-16.00 I MBK Kursuscenter i København.
Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i arbejdstidsreglerne for gymnasielærere, konkrete værktøjer til planlægningen af arbejdstid, samt inspiration til håndtering af den nye lov om obligatorisk tidsregistrering. Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og pædagogiske ledere om deres opgaver vedrørende gymnasielærernes arbejdstid.

.  

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE 
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2024

Kurset i foråret afholdes den 16.-18. april 2024 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus. 

 

PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 9. AUGUST 2024

Kurset afholdes den 24. september 2024 fra kl. 09.30-16.30 på Comwell Middelfart.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution. Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

 

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE – EFTERÅR
– TILMELDINGSFRIST 5. SEPTEMBER 2024

Kurset i efteråret afholdes den 8.-10. oktober 2024 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261