Nyhedsbrev

4. februar 2022

Undersøgelse af studenternes valg af videre uddannelse

I samarbejde med Epinion og Det Nationale Videncenter for e-læring (eVidenCenter) gennemfører Tænketanken DEA en survey blandt gymnasieelever i 2. og 3.g i marts 2022. Surveyen hedder Bagom gymnasieelevers uddannelsesvalg. En undersøgelse af de forestillinger, der betyder mest for valg af videreuddannelse. Formålet er bl.a. at mindske frafald og styrke motivationen hos unge studerende tidligt på de videregående uddannelserne. I kan læse mere her.
Det er gratis at deltage i undersøgelsen, og udover at bidrage til at belyse gymnasieelevers uddannelsesvalg, så vil den enkelte skole også kunne modtage en specifik skole-rapport, der ligeledes er gratis.
Der er link til en test-version af spørgeskemaet her.
Tilmeld institutionen ved at sende en mail til Det Nationale Videncenter for e-læring senest den 27.2. Skriv i emnefeltet: Bagom gymnasieelevers uddannelsesvalg. Skriv jeres skoles fulde navn med institutionsnummer, og hvorvidt I en ønsker en skolerapport. Husk at påføre kontaktoplysninger samt for- og efternavn på institutionens kontaktperson.
Undersøgelsen gennemføres i perioden 28.2-11.3 2022 og senest 13.5 offentliggøres resultaterne via Tænketanken DEA ligesom hver deltagerskole modtager en skolerapport. 

AGV-instruksen er opdateret med information om henvisningstaxameter

Ministeriet har været bagud med opdatering af AGV-instruksen, som blandt andet omfatter beskrivelse af metode til opgørelse af tilskudsudløsende aktivitet vedrørende henvisningstaxameteret. Ministeriet har nu meddelt, at AGV-instruksen snarest bliver opdateret med information om, hvordan institutioner indberetter elever til henvisningstaxameter. Bemærk dog, at henvisningstaxameteret er afskaffet fra 2022, og dermed er det kun elever, der opfylder kriterierne i 2021, som kan udløse taxametret.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

Kriterier for pulje til gymnasier i udkantsområder

Forligskredsen bag aftalen om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser har truffet beslutning om kriterierne for puljen på 15 mio. kr. i 2022 til institutioner i udkantsområder, der blev afsat i forbindelse med aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser. Følgende kriterier således være opfyldt for, at en institution modtager tilskud:

  1. Institutionen er beliggende i eller har en afdeling placeret i en kommune, der af Danmarks Statistik er kategoriseret som enten oplandskommune eller landkommune
  2. institutionen har højst 430 årselever i 2021 samlet set på tværs af alle dens udbudte ungdoms- og voksenuddannelser.

Puljen fordeles ligeligt mellem institutionerne, så hver institution får det samme beløb, hvis de opfylder de to kriterier. Data for aktiviteten i 2021 er endnu ikke konsolideret, og dermed kan der ikke endnu laves en endelig liste over institutioner, der vil få del i puljen. Ministeriet har data for 2021 ultimo 1. kvartal 2022, hvorefter den endelige opgørelse kan udarbejdes. Tilskuddet udbetales herefter til de enkelte institutioner i 2. kvartal 2022.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning inviterer til “Gymnasieelevernes Klimatopmøde”

DGS sætter fokus på klima og grøn omstilling til “Gymnasieelevernes Klimatopmøde” gennem en række oplæg, workshops og en paneldebat den 15 marts 2022. Klimatopmødet er gratis og vil være åbent for alle elever, men er specielt rettet mod klima/miljøråd, samfundsfags- og bæredygtighedsklasser. Workshoppene vil strække sig fra, hvordan du lokalt arbejder med klima og bæredygtighed på dit gymnasium til global klimapolitik. Vi håber meget, at I vil opfordre jeres elever til at tage afsted, så vi kan samle en masse klimaengagerede gymnasieelever til en dag i klimaets tegn.
Klimakonferencen kommer til at foregå i konferencecenteret Odeon i Odense og de tilmelder dig her.

Dansk Center for Undervisningsmiljø udgiver materiale om fokus på LGBT+-elevers trivsel

Hvordan støtter man som fagprofessionel LGBT+-elever?
Det kan måske være svært at vide. Men det er et vigtigt fokus, da mange LGBT+-elever og børn af LGBT+-personer kan møde udfordringer i f.eks. skolen og på en ungdomsuddannelse.
Derfor lancerer DCUM nu en række materialer og film, som skal bidrage med viden, råd og værktøjer til at understøtte trivsel hos LGBT+-elever og børn af LGBT+-personer.
Materialet er handlingsorienteret og klar til at blive brugt ude i skolerne. 
Tirsdag den 8. marts kl. 8.00 og 14.30, afholder DCUM webinarer, hvor du kan blive klogere på, hvordan du og skolen kan bidrage til at understøtte LGBT+-elevers trivsel. Begge webinarer varer 30 min.
På webinaret deltager Andreas Beck Kronborg fra LGBT+ Danmark. Han fortæller om nogle af de udfordringer, som LGBT+-elever kan møde på skolerne, derudover præsenterer DCUM det nye materiale, og hvordan det kan bruges i praksis.
Webinaret foregår ad to omgange, så du kan tilmelde dig det tidspunkt, der passer dig bedst.
Download materialerne og tilmeld dig webinaret her.


Danmarksmakerskabet – praksisrettet undervisning på stx

Frederikssund Gymnasium afvikler i samarbejde med Frederikssund Erhverv og Fonden for Entreprenørskab Danmarksmakerskabet – et nationalt konkurrenceevent for STX-elever. Alle fag kan deltage i Danmarksmakerskabet og tilmeldte klasser modtager undervisningsmateriale og vejledning til at afvikle makerforløb indenfor deres specifikke fagkombination. Man skal som lærer ikke gøre andet end at være nysgerrig på, hvordan man bringer praksisdimensionen ind i undervisningen på STX.
Finalen i Danmarksmakerskabet afholdes på Frederikssund Gymnasium i marts 2023.
Kontakt: Projektleder, Stine Mikkelmann, tlf: 2073 3081

Undervisningsmateriale om depression

Videns – og forandringscenteret Enactlab har i samarbejde med den kunstneriske forskningsformidlingsvirksomhed Stages og Science udarbejdet undervisningsmateriale som har til formål at give en nuanceret forståelse af livet med depression.
Gennem organisationens forskningsarbejde og deres teaterarbejde med mennesker med depression, har de udviklet en hjemmeside som indeholder undervisningstekster, podcasts og videoer, som alt samme er sat op til et læringsforløb af 7 temaer. Man kan frit udvælge fra de 7 temaer ud fra behov af læring, og materialet er til frit brug for alle.

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19.

Kommende Kurser:

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2022

Kurset afholdes 26.-27. april 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 12. AUGUST 2022

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. undervisningsgang den 13. september 2022
  2. undervisningsgang den 11. oktober 2022
  3. undervisningsgang den 9. november 2022
  4. undervisningsgang den 6. december 2022

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-6. oktober 2022 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

SU-GRUNDKURSUS
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4. oktober 2022 på ODEON i Odense.
Formålet med dette kursus er at tilbyde nyvalgte SU-medlemmer en branchenær SU-uddannelse. Medlemmer af samarbejdsudvalg skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus inden for de første 6 måneder efter udpegningen. Kurser henvender sig til nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer.

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2022

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 11.- 2. oktober 2022
  • Den 7.-8. december 2022

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261