Nyhedsbrev

9. december 2021

Krav om coronapas på statslige arbejdspladser fra den 26. november

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har den 26. november udsendt Cirkulære om forevisning af coronapas, test for covid-19 mv. på det statslige overenskomst- og aftaleområde, hvorefter arbejdsgivere på det statslige overenskomst- og aftaleområde skal pålægge medarbejderne at fremvise coronapas, når de møder fysisk ind på deres arbejdspladser. 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skriver:
”Den stigende coronasmitte i samfundet betyder, at der nu bliver indført krav om, at medarbejderne på de statslige arbejdspladser skal kunne fremvise coronapas, når de møder fysisk ind på arbejdspladsen.
Coronapasset dokumenterer, at man er vaccineret, omfattet af immunitet som følge af tidligere smitte eller for nylig testet negativ. Har man ikke et gyldigt coronapas, og er man undtaget fra krav om test, skal man i stedet for coronapas kunne fremvise dokumentation for, at man er undtaget krav om test. Denne dokumentation skal være udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter.
På de enkelte arbejdspladser er det arbejdsgiverens opgave at informere medarbejderne om det nye krav om forevisning af coronapas og at informere samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentant m.v., efter de gældende regler. Det er også arbejdsgiverens opgave at implementere kravet om forevisning af coronapas under hensyntagen til forholdene på arbejdspladsen.
Reglerne om coronapas på de statslige arbejdspladser træder i kraft fredag den 26. november 2021, og gælder indtil corona ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.”

Læs den opdaterede QA Ansættelsesretlig rådgivning i forbindelse med corona-situationen, hvori der også svares på spørgsmål om coronapas.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19

Region Sjælland vil leje lokaler på skoler til at oprette testcentre

Smitten med COVID-19 stiger i det danske samfund og det bevirker en øget efterspørgsel på lokaler til at foretage test for smitte med og vaccination mod COVID-19. Skoler og institutioner har mulighed for på midlertidig basis at udleje ejendomme eller lokaler, der udgør overskydende kapacitet. Udlejning kan kun ske, når dette ikke har konsekvenser for skolens/institutionens muligheder for at gennemføre egne aktiviteter på forsvarlig vis.
Udlejning skal opkræves og afregnes efter retningslinjerne for indtægtsdækket virksomhed.
Varigheden af lejemålet beror på smitteudviklingen, men forventes som udgangspunkt at være frem til april/maj 2022. 
Region Sjælland er på udkig efter ledig bygningskapacitet på skoler og institutioner i følgende områder:

 • Greve (mindre center på 150-200 kvm)
 • Holbæk (modercenter på 1.000-1.800 kvm)
 • Kalundborg (mindre center på 150-200 kvm)
 • Nakskov (mindre center på 150-200 kvm)
 • Nykøbing Falster (modercenter på 1.000-1.800 kvm)
 • Nykøbing Sjælland (mindre center på 150-200 kvm)
 • Ringsted (mindre center på 150-200 kvm)
 • Skælskør (mindre center på 150-200 kvm)
 • Slagelse (modercenter på 1.000-1.800 kvm)
 • Solrød (mindre center på 150-200 kvm)
 • Sorø (mindre center på 150-200 kvm)
 • Stevns (mindre center på 150-200 kvm)

Der kan i visse tilfælde afviges fra den ovenstående kravspecifikation. Eventuel overskydende bygningskapacitet hos en skole eller institution kan således godt være et relevant lejemål for Region Sjælland, selvom lokalet ikke opfylder alle opførte krav. Det vil bero på en konkret vurdering med afsæt i en nærmere dialog med Region Sjælland. 
Hvis en skole eller institution vurderer at have relevant overskydende kapacitet, bedes skolen/institutionen rette henvendelse til Martin Hansen fra Region Sjælland med testrådgivningsenheden i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Afklarende spørgsmål til kravspecifikationen kan rettes samme sted. 
Frist for tilbagemelding: Hurtigst muligt og senest den 1. december 2021. 
Kontakt: Specialkonsulent Cecilie Kynemund, tlf: 29244326

Kort tidfrist – Virtuel EU-konference om Fake News

EU vil gerne sætte fokus på ”fake news” og afvikler derfor en virtuel konference for gymnasieskolerne i EU. Konferencen, som hedder The Truth about lies. Youth Challenging Disinformation foregår den 31. marts -1. april. Indtil videre har ingen danske skoler meldt sig. Interessserede skoler opfordres til at tilmelde sig inden fristen udløber, den 2. december.

Vær opmærksom på at indberette elever for at modtage henvisningstaxameter

Sekretariatet gør opmærksom på, at henvisningstaxameter ikke udbetales automatisk, men derimod udbetales på baggrund af gymnasiernes egen særskilte indberetning. Taxameteret udløses per elev, der henvises fra en offentlig stx, htx, hhx eller hf til en erhvervsuddannelse. Taxameteret afgrænses til kun at omfatte omvalg, der finder sted i løbet af første år på den gymnasiale uddannelse, og det forudsættes kun udløst til den afgivende institution, hvis eleven er indskrevet på en erhvervsuddannelse seks måneder efter. Ministeriet opdaterer snart AGV-instruksen med information om indberetningen, og gymnasierne kan indtil da kontakte sekretariatet, som har modtaget en beskrivelse af, hvordan indberetningen foretages.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 60241683

Kort over, hvilke kommuner der fritager gymnasier fra betaling af grundskyld, er opdateret

Det er forskelligt, om gymnasierne opkræves grundskyld af kommunen. Sekretariatet lavede derfor i 2018 et overblik over, hvilke kommuner der opkræver grundskyld, og hvilke der fritager gymnasierne. Kortet er netop opdateret med de seneste data fra 2020. Kortet findes her:
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 60241683

Ny Rapport fra Center for ungdomsforskning

Cefu har i denne uge offentliggjort 1. delrapport i undersøgelsen Kan ungefællesskaber gøre ondt?
Heri udfoldes en mere nuanceret forståelse af ungefællesskaber, som med udgangspunkt i de unges egne perspektiver viser, at ungefællesskaber antager mange forskellige former. Et sådan nuanceret blik viser, hvordan unges sociale relationer bliver til, praktiseres, forhandles og brydes op, samt hvordan de er med til at producere både social trivsel og mistrivsel for de unge i undersøgelsen.
Ofte er fællesskaber betegnet som dét, der kan hjælpe unge ud af ensomhed eller anden mistrivsel, men i ny rapport har Cefu på vegne af Mary Fonden, undersøgt hvorvidt fælleskaber også kan gøre ondt.
Den endelig rapportering af forskningsprojektet forventes publiceret sidst i 2022.

Vejledninger fra Dansk Center for Undervisningsmiljø om indeklima

DCUM har udgivet fire vejledninger om indeklima, hvor de har samlet svar på nogle af de spørgsmål, de oftest møder på skolerne.
Vejledningerne behandler hhv. lys, lyd, luft og temperatur, og indeholder både gode råd, anvisninger samt henvisninger til relevante regelsæt. 
Til hjælp med at få fokus på indeklima på skolen, har DCUM tillige udviklet en app, som er designet til at kortlægge de relevante aspekter for indeklimaet evt. i samarbejde med eleverne i elevråd og/eller undervisningen.
Læs mere om app’en her.

Næste møde i netværket om webtilgængelighed er d. 9. december 2021

Digitaliseringsstyrelsen afholder næste netværksmøde om webtilgængelighed torsdag d. 9. december 2021 9.30-11.00. Mødet er en god måde at få gode tips og svar på spørgsmål vedrørende webtilgængelighed. Du finder information om mødet og program her.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 60241683

Ny AT-vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres

Arbejdstilsynet har udsendt en ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres. Vejledningen handler om arbejdsgiverens vigtigste pligter i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres, og hvordan arbejdspladserne kan arbejde forebyggende med denne påvirkning i det psykiske arbejdsmiljø. Der er fokus på, hvornår og hvordan man skal afdække og vurdere stor arbejdsmængde og tidspres, og hvilke forebyggende tiltag der kan være relevante. Vejledningen kommer i forlængelse af en bekendtgørelse, som samler de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø. Bekendtgørelsens formål er at gøre reglerne tydeligere for arbejdsgivere og medarbejdere, så det er lettere at igangsætte et systematisk arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

KOMMENDE KURSER

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 17. DECEMBER 2021

Kurset afholdes 1.-3. februar 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2022

Kurset afholdes 26.-27. april 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261