Nyhedsbrev

3. november 2021

Justeringer af vilkårene for vintereksamen pga Covid-19

Den politiske følgegruppe for COVID-19 har besluttet at foretage enkelte mindre justeringer af vilkårene for prøveafholdelsen ved den kommende vintertermin.
For elever på de gymnasiale uddannelser betyder det, at der vil blive etableret mulighed for lokal tilpasning af prøvegrundlaget, så der tages hensyn til forløb, som har været afholdt som nødundervisning.
Da det ikke er muligt lokalt at tilpasse prøvegrundlaget for skriftlige prøver, gives elever, der har modtaget nødundervisning uden fysisk fremmøde og som skal til skriftlig prøve ved den kommende vintertermin 2021/22 mulighed for ét ekstra prøveforsøg. 
Læs nyheden fra BUVM.
Justeringerne vil fremgå af en nødbekendtgørelse, der vil blive udstedt snarest.
Herefter vil der blive fulgt op i FAQ på uvm.dk 
Kontakt: BUVM, Maja Kasten, tlf: 3392 5167
 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har lanceret en ny temaside om hjemmearbejde

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens nye temaside om hjemmearbejde hjælper med processen, når der skal tages stilling til brug af hjemmearbejde for de forskellige faggrupper på gymnasieskolerne. På siden findes vejledning, værktøjer og inspiration til gode, lokale og langsigtede løsninger, der passer til den enkelte arbejdsplads.

4 overordnede principper for hjemmearbejde
Mange forskellige interesser og behov kommer i spil, når muligheden for hjemmearbejde drøftes. Til de strategiske overvejelser præsenteres 4 overordnede principper for hjemmearbejde. Desuden er der en gennemgang af regler og rammer, som er vigtige at være opmærksom på ved tilrettelæggelse af hjemmearbejde. Vær opmærksom på, at rammeaftalen om distancearbejde ikke gælder for undervisere. De arbejdsmiljøretlige regler om hjemmearbejde vil blive revideret, og en ny bekendtgørelse forventes udsendt ved årsskiftet.

Samarbejdssekretariatets webinar om at fastlægge retningslinjer
Som understøttelse til processen holder Samarbejdssekretariatet den 24. november et webinar om SU’s muligheder for at fastlægge retningslinjer. Tilmelding hos Samarbejdssekretariatet.

Webinar om hjemmearbejde for medarbejderne
Danske Gymnasier har inviteret Medarbejder- og Kompetencestyrelsen til at holde et inspirationswebinar om hjemmearbejde for gymnasieskolerne. Webinaret vil blive annonceret i vores nyhedsbrev.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udsender løbende ændrede aftaler fra OK21

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 (OK21) er en række aftaler blevet ændret. I den forbindelse har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udsendt nye cirkulærer med de ændrede aftaler. Der vil i den kommende tid løbende blive udsendt yderligere nye cirkulærer med aftaler, som er ændret ved OK21.
Aftalerne kan findes hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Ny barselsaftale om øremærket barsel og særlige regler for soloforældre og LGBT+-familier

Et flertal af de politiske partier i Folketinget indgik tirsdag den 26. oktober 2021 en aftale, der implementerer orlovsdirektivet.
Efter aftalen vil hver af forældrene, som udgangspunkt, have ret til 24 ugers orlov. Af de 24 uger er 11 uger øremærket til hver af forældrene. Idet de 11 uger er øremærket orlov, kan den ikke overføres indbyrdes mellem forældrene. De resterende 13 ugers orlov til hver af forældrene er ikke øremærket, og kan derfor overføres mellem forældrene.
Den nye barselsaftale adskiller sig således fra de nuværende regler ved, at en større del af orloven er øremærket den ene af forældrene og derfor ikke kan overdrages. Af de 48 uger efter fødsel er:

  • 11 uger øremærket mor
  • 11 uger øremærket far/medmor

De øremærkede 22 uger kan ikke overdrages til den anden forælder, og vil gå tabt, hvis den respektive forælder ikke afholder orloven.
Den nye barselsaftale forventes at træde i kraft den 2. august 2022.

Særlige regler for soloforældre og LGBT+-familier
Der er i den nye barselsaftale også lagt op til, at soloforældre får 46 ugers orlov hver, og at soloforældrenes orlov kan overdrages til et nærtstående familiemedlem.
Aftalen omfatter også LGBT+-familier, hvorefter at barnets retlige forældre kan overdrage den ikke-øremærkede orlov til sociale forældre, der forventes at dække:

  • Den retlige forælders ægtefælle.
  • Den retlige forælders samlevende. 
  • En kendt donor med en forældrelignende relation til barnet.
  • Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet.

Ifølge aftalen skal ovenstående vedrørende soloforældre og LGBT+-familier træde i kraft den 1. januar 2024.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Unge er miljøbevidste… men også magelige. Nu er der hjælpe at hente

Selv om unge mennesker er meget miljøbevidste, er de også magelige: Undersøgelserne fra Dansk Retursystem viser, at 15-30-årige er mere tilbøjelige end andre aldersgrupper til at smide pant i skraldespanden eller stille den tilfældigt på gaden. Derfor har Dansk Retursystem med opbakning fra flere gymnasier nu startet kampagnen #Join2Recycle. Den kan I også blive en del af og få en gratis startpakke.  
Læs mere og kom godt i gang.
Kontakt: Projektleder i Dansk Retursystem Alexandra Halberg Møller, tlf: 4061 2522

Tilmeldingsrunden til UNGLI åbner 1. november

I sit seneste nyhedsbrev gør Det Kongelige Biblioteks Licensservice for Ungdomsuddannelserne opmærksom på, at Licensservicens ordinære tilmeldingsrunde for kalenderåret 2022 åbner 1. november.
Læs nyhedsbrevet her.

Cefu’s efterårskonferencekonference 2021

Center for ungdomsforskning afholder d. 25. november sin årlige efterårskonference, som i år har overskriften Tempo Trivsel og Præstation – Ny og klassisk udsathed i ungdomslivet.
Cefu præsenterer konferencen med følgende ord:
Den ene statistisk efter den anden beretter om stigende mistrivsel blandt unge. Offentlige udgifter i kommunerne til specialområdet stiger og antallet af henvendelser i psykiatrien ligeså. Meget peger i retning af, at unges trivsel er under pres.
Men hvad er egentlig på færde? Og hvordan kan vi med afsæt i sociologien og socialpsykologien forstå unges trivsel, mistrivsel og udsathed i dag? Hvilke ungdomsliv, fortællinger og sammenhænge gemmer sig bag tallene? Og hvor er der grund til bekymring og handling – og hvor er der grund til at mane til besindelse og ro?
Konferencen finder sted på Docken, Færgehavnsvej 35, 2150 København. D. 25. november kl 9.30 – 16.00
Læs mere om konferencen.
Som medlem af Cefu har Danske Gymnasier 10 fripladser på konferencen, som bliver fordelt til foreningens medlemmer efter føret til mølle-princippet.
Reservation af fripladser sker ved henvendelse til Peter Bech Sørensen senest d. 18. november kl. 12.