Nyhedsbrev

6. oktober 2023

Honorering af kunstneriske fag på A-niveau og fagtillæg 

Danske Gymnasier har været i dialog med STUK med et spørgsmål omhandlende, hvorvidt en underviser skal have fagtillæg i henhold til GL-overenskomstens § 8, stk. 2, for undervisning på C-niveau, hvis medarbejderen underviser i musik A, herunder om medarbejderen skal have fagtillæg for det første års undervisning, da musik A indeholder musik C det første år.
STUK har i den forbindelse oplyst, at der efter GL-overenskomstens § 8 stk. 2, er hjemmel til at yde et centralt aftalt funktionstillæg for undervisning i musik C. Det er derfor styrelsens vurdering, at der ikke er hjemmel til at yde tillæg efter § 8, stk. 2, for undervisning på musik A – modsat biologi, fysik og kemi, der eksplicit hjemler sådanne tillæg. Der vil dog fortsat være mulighed for lokalt at indgå aftaler om funktionstillæg.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Seniorbonus og seniordage fra den 1. januar 2024

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Offentligt Ansattes Organisationer, Lærernes Centralorganisation, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Akademikerne har indgået en aftale om seniorbonus og seniordage. Med aftalen ophæves det tidligere cirkulære om seniorbonus.

Seniorbonus
Med aftalen har ansatte fra og med den 1. januar i det kalenderår, hvori de fylder 62 år, ret til en seniorbonus, der udbetales månedligt sammen med den faste løn. Seniorbonussen udgør 0,8 pct. af den ansattes faste månedsløn (basisløn, intervalløn, skalatrinsløn samt tillæg, der udbetales med faste månedlige beløb).
Seniorbonussen indgår yderligere i den sædvanlige løn, der udbetales under afholdelse af ferie med løn, og indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse efter ferieloven og særlig feriegodtgørelse efter statens ferieaftale. Seniorbonussen er endelig pensionsgivende med den bidragsprocent, der i øvrigt gælder for den ansatte.

Seniordage
Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra den 1. januar til den 30. juni, har herudover ret til at afholde 2 seniordage med lønfradrag i det kalenderår, den ansatte fylder 62 år. Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra den 1. juli til den 31. december, har ret til at afholde 1 seniordag med lønfradrag i det kalenderår, den ansatte fylder 62 år. Ansatte har i de efterfølgende kalenderår efter det kalenderår, hvor de fylder 62 år, ret til at afholde 2 seniordage med lønfradrag om året.
Seniordagene skal afvikles som hele fridage, og skolen fastlægger placeringen af dagene i dialog med den ansatte. Ikke-afholdte seniordage bortfalder ved kalenderårets udløb, medmindre skolen og den ansatte aftaler dem overført til det efterfølgende kalenderår. Hvis det ikke har været muligt for den ansatte at planlægge og afvikle sine seniordage i kalenderåret, fordi skolen har undladt at fastsætte, hvornår seniordagene skulle afvikles, overføres ikke-afholdte seniordage til det efterfølgende kalenderår.
Medarbejdere, som tiltræder ansættelsen i løbet af kalenderåret, får ret til seniordage med lønfradrag efter de ovenfor beskrevne regler. Ved ansættelsesforholdets ophør, bortfalder ikke-afholdte seniordage med lønfradrag.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Klassekvotienter for skoleåret 2022/2023 

På tælledagen i efteråret 2022 var der indskrevet 27.410 elever i 1.g på en ordinær stx og 8.446 elever i 1.hf på en ordinær hf, fordelt på hhv. 1.014 og 330 klasser. Det betyder, at der i gennemsnit var 27,0 elever pr. ordinær stx-klasse, og 25,6 elever pr. ordinær hf-klasse. 
27 pct. af de ordinære stx-klasser overskred det fleksible klasseloft på 28,0 elever, hvilket også gjorde sig gældende for 13 pct. af de ordinære hf-klasser. Knap 10 pct. af de ordinære stx-klasser havde under 25 elever pr. klasse, mens det på hf var 29 pct. af klasserne, der  havde under 25 elever i klassen. 
Det betyder at hhv. 63 og 62 pct. af stx- og hf-klasserne havde mellem 25 og 28 elever pr. klasse, og at stx-klasserne var mere tilbøjelige til at overskride det fleksible klasseloft, mens hf-klasserne var mere tilbøjelige til at have under 25 elever pr. klasse.  
Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 3318 8274

Datatilsynets vejledning om offentlige myndigheders brug af kunstig intelligens

Datatilsynet har i denne uge udgivet en vejledning om offentlige myndigheders brug af kunstig intelligens
Uanset om man er en offentlig myndighed eller ej, så giver vejledningen et godt overblik over de databeskyttelses aktiviteter, man skal igangsætte, inden man enten udvikler eller ibrugtager løsninger baseret på kunstig intelligens. Der er særligt to spørgsmål, som skal besvares inden man går i gang:

  1. Hvilke(t) formål skal løsningen bruges til?
  2. Hvilke personoplysninger vil blive behandlet via løsningen

Husk at sekretariatet rådgiver om alle databeskyttelsesretlige problemstillinger.
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf: 3318 8267

Danske Gymnasier i medierne

KOMMENDE KURSER

Kursus i ”svære samtaler”
-Tilmeldingsfrist 6. oktober 2023

Kurset består af 2 dagskurser, som afholdes den 15. november 2023 og 23. januar 2024 hos MBK kursuscenter i København.
Formålet med dette kursus er at give metoder til og træning i at forberede og gennemføre vanskelige samtaler – om emner som samarbejdsproblemer og kvalitetsproblemer. Deltagerne får metoder – både i form at principper og strukturer – til at gå empatisk og struktureret til samtalerne. Der vil være træning og reflektion over, hvad der skaber gode dialoger om svære emner. Kurset henvender sig til gymnasieledere – rektorer, vicerektorer og mellemledere – som til dagligt arbejder med personaleledelse.

Webinar om forebyggelseskultur og stressværktøjer på gymnasiale uddannelser 
– Tilmeldingsfrist 10. oktober 2023

Danske Gymnasier, Gymnasieskolernes Lærerforening og BFA Velfærd og Offentlig administration inviterer til 
webinarer om forebyggelseskultur og stressværktøjer på gymnasiale uddannelser. Der afholdes i løbet af efteråret 2023 fire webinarer. Tredje webinar afholdes den 10. oktober 2023, kl. 15.00-16.15
På dette webinar ligger det primære fokus på fakta om lovgivning og viden om ubalancer og stressforebyggelse på gymnasiale uddannelser og andre uddannelsesinstitutioner samt viden og inspiration til fælles strategier til at forebygge og håndtere ubalancer og stress kollektivt på jeres arbejdsplads. 

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring
– Tilmeldingsfrist 12. oktober 2023

Kurset afholdes 16.-17. november 2023 på Comwell Copenhagen Portside.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden, redskaber og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes tættere samarbejde om undervisningen og elevernes udbytte. Målet med kurset er, at nærmeste leder i endnu højere grad kan kvalificere den generelle læringskultur med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet. 
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Når elever klager
-Tilmeldingsfrist 15. oktober 2023

Kurset afholdes den 16. november 2023 i IDA mødecenter i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261