Nyhedsbrev

7. oktober 2022

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens Q&A om de nye barselsregler

Den nye barselslov trådte i kraft den 1. juli 2022. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udgivet en Q&A, hvor du finder svar på nogle af de spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med implementeringen af de nye regler.
Du finder styrelsens Q&A her.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266


Vejledning om jubilæumsanciennitet

STUK har udarbejdet en vejledning om jubilæumsanciennitet, som skolerne kan bruge ved opgørelsen af, hvornår medarbejdere har jubilæum. Vejledningen ligger på Danske Gymnasiers hjemmeside under Skoledrift/løn og personale/jubilæumsanciennitet
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266


Aftale på plads om løft af tilskud til ungdomsuddannelser i udkantsområder i 2023

Mandag aften faldt en politisk aftale på plads, som sikrer, at 31 udkantsgymnasier også i 2023 kan se frem til at få 0,5 mio. kr i støtte (præcis som de fik i 2022). 
Aftalepartierne er enige om, at det er vigtigt at holde hånden under små institutioner i yderområderne. Aftalepartierne er derfor enige om en 1-årig videreførelse af den midlertidige forhøjelse af udkantstilskuddet til almene gymnasier på 15,5 mio. kr. samt at videreføre og forhøje den midlertidige pulje til særtilskud til små erhvervsskoler på samlet 30 mio. kr. i 2023, svarende til en tredobling af puljen fra 2022 til 2023. Kriterierne for udmøntning af særtilskud til små erhvervsskoler fastholdes uændret. Samlet set medfører initiativet merudgifter på 45,5 mio. kr. i 2023. Endvidere er aftalepartierne enige om at genbesøge behovet for en varig løsning for ungdomsuddannelser i udkantsområder ifm. forhandlinger om justering af taxameter- og tilskudssystemet på ungdomsuddannelser.
Læs mere her.


Midler til trivselsarrangementer 

I anledning af Det europæiske år for unge 2022, har danske unge, blandt meget andet, mulighed for at søge midler til aktiviteter, der bringer unge sammen og skaber trivsel, hvilket i høj grad er relevant efter Corona-nedlukningen.
I det europæiske år for unge 2022 er der fokus på unges håb, drømme og visioner for en ny og bedre fremtid. Er jeres elever mellem 13 og 30 år, så brug en lektion på at finde en god idé til et projekt, der bringer unge sammen. Det kunne fx være en event, et foredrag, en udstilling, en læsekreds eller noget helt femte. I kan søge enten 1000 eller 3000 Euro. 
Ansøgningen er enkel: 

  1. Tag udgangspunkt i de unges drømme, håb og visioner 
  2. Lav en video, hvor I beskriver jeres projekt 
  3. Indsend den via jeres organisation, institution eller forening 

Ansøgningsfristen 15. november 2022 
Læs mere om hvordan du søger her.
Kontakt: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Pernille Saabye


Efterårets Psykiatridage stiller skarpt på unges mistrivselsproblemer

Efterårets Psykiatridage handler i år om unge og mistrivsel. Unge med psykiske udfordringer er et højaktuelt emne, og statistikkerne taler deres tydelige sprog: Den Nationale sundhedsprofil fra 2022 viser, at andelen af unge mellem 16 og 24 år med lavt mentalt helbred i dag ligger på ca. 21 % af drengene og 34 % af pigerne. Desuden får 15 % af børn og unge en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 18 år.
På efterårets Psykiatridage vil vi derfor dykke ned i, hvad der gemmer sig under de bekymrende statistikker og undersøge, hvad denne stigning kan skyldes. Begge dage vil være fyldt med forskellige vinkler på emnet, men du har både mulighed for at vælge dagene samlet eller separat. 
Psykiatridagene afholdes to steder i landet

Man kan tilmelde sig dagene enkelvis eller samlet
Prisen er 
1150 kr. inkl. moms pr.  dag
1950 kr. inkl. moms for begge dage.


Webinar om bæredygtig skoledrift

Danske Gymnasier arrangerer i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Danske HF &VUC et webinar om bæredygtig skoledrift. Læs mere og tilmeld dig her.
Webinaret henvender sig særligt til øverste ledere, chefer for økonomi- og administration, bygningschefer etc. samt teknisk administrativt personale, men alle er velkomne.
På webinaret kan du høre en række inspirationsoplæg om bl.a. at implementere bæredygtige initiativer i driften og agere inden for de gældende regler i forhold til bygninger, om bæredygtige udearealer og kantinedrift. Vi slutter af med at vende pointer fra oplæggende samt dele viden og erfaringer med kolleger i de tre sektorers netværk.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf. 3318 8264


Gå hjem-møder for kommunikationsmedarbejdere i Jylland og på Fyn 

Danske Gymnasier afholder i november to gå hjem-møder for kommunikationsmedarbejdere på medlemsskoler i Jylland og på Fyn. Det foregår hhv. mandag den 14. november på Viborg Gymnasium og tirsdag den 15. november på Kolding Gymnasium, begge dage kl. 14-16.30. Formålet med gå hjem-møderne er faglig inspiration, erfaringsudveksling og networking.  
På møderne vil Louise Bülow og Birgitte Vestermark, hhv. vicedirektør og kommunikationskonsulent i Danske Gymnasier, fortælle om foreningens arbejde med ekstern kommunikation og lægge op til drøftelser af muligheder og udfordringer ved gymnasiernes kommunikationsarbejde. Derudover vil Astrid Hylager Lund, som er ansvarlig for sociale medier på Aurehøj Gymnasium, holde en workshop om, hvordan man på gymnasierne kan lave gode SoMe-opslag med elever som medskabere, og få sociale medier der skaber sammenhold indadtil og tiltrækker interesse fra forældre og nye elever. På workshoppen kan man både lytte til nye input og dele erfaringer med arbejdsfæller. Den henvender sig både til kommunikationsmedarbejdere fra gymnasier, der overvejer at satse mere på deres sociale medier, og til gymnasier, der er godt i gang. 
Tilmelding til møderne til Birgitte Vestermark, senest den 7. november. 


Invitation til CEfU’s novemberkonference ”En fremtid på landet? – En konference om ungdomsliv mellem stedtilhør, uddannelse og mobilitet.”

Livet på landet er blevet hipt. Økokollektiver, kulturfestivaller og lokale bryghuse pibler frem. Arbejdspladser og uddannelser flyttes ud. Men hvordan ser det ud for dem, der folder og skal folde fremtiden ud – de unge? Dét spørgsmål stiller CeFU skarpt på ved dette års novemberkonference.
På konferencen undersøger vi netop unges forestillinger om en fremtid på landet og går tæt på den virkelighed, som præger forskellige grupper af unges hverdagsliv i landområderne. Vi sætter luppen på både potentialer og muligheder, men også på de udfordringer og brændende platforme, der fortsat tegner sig. Spirer og blomstrer det virkelig så meget på landet, som vi tror – eller gerne vil tro? Og hvis det ikke er tilfældet, hvad skal der så til for, at det kan komme til at ske? Hvordan skaber vi gode rammer for et ungdomsliv på landet?
Med besøg fra både forskere og unge, der ved noget om ungdomslivet på landet, er der lagt op til diskussion af nutiden og fremtiden på landet.
Konferencen afholdes d. 22. november kl. 9.00-15.15 i København
Danske Gymnasier har som medlem af CEfU 15 pladser til reduceret medlemspris på 400,-kr. Medlemmer af Danske Gymnasier, som ønsker at benytte denne mulighed, skal skrive en mail til mail@danskegymnasier.dk senest fredag d. 14. oktober, hvorefter pladserne og koderne, der skal bruges ved medlemstilmelding, vil blive fordelt.
Læs mere om konferencens indhold, program og tilmelding.

Kommende kurser

SIDSTE CHANCE – PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 7. OKTOBER 2022

Kurset afholdes 10.-11. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. OKTOBER 2022

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 21.-22. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261