Nyhedsbrev

4. oktober 2021

Vejledning om registrering af fravær på gymnasiale uddannelser

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har offentliggjort en vejledning om registrering af fravær på gymnasiale uddannelser.
I vejledningen gennemgås institutionernes generelle forpligtelser til at registrere fravær og til at fastsætte lokale retningslinjer for fraværsregistrering. I vejledningen omtales institutionernes forpligtelse til at indberette fravær en gang månedligt til STIL. De indberettede data vil være offentligt tilgængeligt på uddannelsesstatistik.dk, hvor det også vil fremgå, at det indberettede fravær baserer sig på lokalt fastsatte retningslinjer for fraværsregistrering. Danske Gymnasier har efterspurgt nærmere teknisk vejledning til indberetning af data til STIL. Opfølgning vil blive givet her i nyhedsbrevet.
Kontakt: Louise Bülow, tlf: 3318 8265 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Konference om almendannelse den 8. november 2021

Danske Gymnasier inviterer sammen med Gymnasieskolernes Lærerforening til konference om almendannelse den 8. november 2021. Lyder det som en gentagelse? Så skyldes det, at konferencen skulle have været afholdt i november 2020. 
Alle tidligere tilmeldte har fået tilbud om at beholde deres plads, og der er nu åben for tilmelding til de sidste pladser. Program og tilmelding findes her. Der er tilmeldingsfrist den 7. oktober kl. 12. 
Konferencens formål er at skabe større viden og bevidsthed om, hvad gymnasiernes almendannende arbejde er, og hvordan vi kan genkende og anerkende sporene efter almendannelse i samfundslivet.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622Honorering af bioteknologi i henhold til GL-overenskomsten § 8, stk. 2

Sekretariatet har fået en række spørgsmål omhandlende, hvorvidt undervisere i bioteknologi har ret til tillæg efter GL-overenskomsten § 8, stk. 2. Sekretariatet har derfor forhørt sig hos STUK, som har videresendt sagen til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. 
Det er Medarbejder- og Kompetencestyrelsens vurdering, at lærere der fører tilsyn med samlinger i faget bioteknologi ikke er berettiget til tillæg efter § 8, stk. 2, i cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv., da faget bioteknologi ikke fremgår af bestemmelsen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Gratis webinar d. 26. oktober: Hvordan klarer studerende fra stx, hf, htx og hhx sig på de videregående uddannelser? 

De gymnasiale uddannelser giver alle adgang til de videregående uddannelser. Men der er forskel på, hvordan elever med stx-, htx-, hhx- og hf-baggrund klarer sig, når de starter på en videregående uddannelse. Det viser en undersøgelse fra EVA fra før sommerferien, som EVA nu holder et webinar om. 
På webinaret præsenterer projektleder Bjarke Tarpgaard Hartkopf undersøgelsens resultater, ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål til undersøgelsen.
Webinaret afholdes tirsdag den 26. oktober kl. 10.30-11.10.
Du kan tilmelde dig webinaret her. Dagen inden webinaret modtager du en mail med link og praktisk info om teknik. 
Kontakt: Seniorkonsulent i EVA, Mathias Tolstrup Wester, tlf: 3525 5675Høringssvar om grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser

Foreningen har afgivet høringssvar om den grønne iværksætterpulje til ungdomsuddannelser. Puljen består af 10 mio. kr. årligt, som kan søges i årene 2021-2023. Puljens formål er bl.a. at fremme viden om bæredygtighed og grønt iværksætteri blandt eleverne. Det bemærkes, at puljen forventes at blive offentliggjort allerede på mandag med en ansøgningsfrist i løbet af efteråret. Høringssvaret kan findes på foreningens hjemmeside under ”Høringssvar”:
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

 

EFTERÅRETS KURSUSUDBUD

NYT KURSUS – STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 1. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 2.-3. november 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 10. november 2021 på Tivoli Hotel i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 17.-18. november 2021 på Comwell Portside i København. Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 25. OKTOBER 2021

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 25.-26. november 2021 på Comwell Kellers Park. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261