Nyhedsbrev

22. september 2023

Udbud af op til seks nye ASF-klasser

Der blev i forbindelse med finansloven for 2023 afsat midler til oprettelse af op til seks klasser for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) med op til 12 elever pr. klasse. Der er i dag 13 permanente ASF-klasser på de gymnasiale uddannelser. Med denne udbudsrunde udbydes således op til seks klasser yderligere. Gymnasiale institutioner, omfattet af AGV- eller IEU-loven, der i forvejen har godkendelse til at udbyde toårig hf, treårig stx, hhx eller htx kan med udvidelsen ansøge børne- og undervisningsministeren om at blive godkendt til at udbyde en ASF-klasse.
Læs mere om principper for udbudsplacering, ansøgningsbetingelser mv.
Ansøgningsfristen er 14. november kl. 13.00 til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Ny lov om tidsregistrering

Beskæftigelsesministeriet har i sidste uge udsendt et forslag til ”lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet og lov om Arbejdsretten og faglige voldgifter i høring.
Lovforslag har til formål at implementere EU-Domstolens praksis om registrering af lønmodtagernes daglige arbejdstid, og at give adgang til at fravige reglen om, at lønmodtagere højst må arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit. Lovforslaget tager udgangspunkt i en partsaftale indgået mellem DA, FH og Akademikerne på baggrund af en afrapportering fra en arbejdsgruppe om arbejdstid, der var nedsat i regi af Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg.
Med loven skal arbejdsgivere fremover kunne dokumentere, at arbejdspladsen overholder arbejdsmiljøloven i forhold til daglig og ugentlig hviletid. Dette indebærer, at arbejdsgivere får pligt til at indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for hver enkelt af de pågældende lønmodtagere.
I sekretariatet vurderer vi, at der ved lovens vedtagelse ikke vil være hjemmel til, at arbejdsgivere, herunder også gymnasieskoler, kan fravige kravet om tidsregistrering ved brug af en lokalaftale. 
Hvis loven vedtages, træder den i kraft 1. januar 2024. Det er endnu ikke afklaret, hvor lang implementeringsperioden i så fald bliver. 
Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 6024 1683

Økonomisk løft af de gymnasiale uddannelser bortfalder efter 2024

I forbindelse med finansloven for 2021 vedtog den daværende regering (S), RV, SF, EL og ALT en aftale om et økonomisk løft til gymnasierne på 220 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024. Det økonomiske løft er udmøntet på undervisningstaksterne for gymnasiale fuldtidsuddannelser, svarende til 2,8 pct. i 2021 i forhold til niveauet på finanslovsforslaget for 2021. Tilskuddet ser på nuværende tidspunkt ud til at bortfalde efter 2024. 
Foreningen er påbegyndt et politisk arbejde for at prøve, at få tilskuddet permanentgjort på finansloven for 2025 i samarbejde med de øvrige lederforeninger, fagforeninger og studenterforeninger på ungdomsuddannelsesområdet. 
Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 6024 1683

Høring vedr. afskaffelse af UPV og krav om studievalgsportfolie samt udvidelse af sammenhængende plan for vejledning

Danske Gymnasier har afgivet høringssvar til lovforslaget om afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering, udvidelse af den sammenhængende plan for vejledning og afskaffelse af krav om studievalgsportfolio. Foreningen ser positivt på lovforslaget, men rejser også en række bekymringer vedr. vejledningsopgaven samt konsekvenser ved at afskaffe krav om studievalgsportfolioen. Læs foreningens høringssvar.
Kontakt:Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

STUK inviterer til webinar om særlige prøvevilkår

Styrelsen har undersøgt, hvordan gymnasier træffer afgørelse om særlige prøvevilkår. På den baggrund vil de gerne invitere ledere og medarbejder, som sidder med særlige prøvevilkår på de gymnasiale uddannelser, til et webinar med en drøftelse om særlige prøvevilkår.
Webinaret afholdes den 11. kl. 15:00-16:00 for udbydere af stx og hf. 
Du tilmeldinger dig hersenest fredag den 6. oktober klokken 10.
Læs hele invitationen fra STUK
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf: 3318 8267

KOMMENDE KURSER


Kursus i konfliktopløsning
– Tilmeldingsfrist 27. september 2023

Kurset afholdes den 30.-31. oktober 2023 på Tivoli Hotel i København.
Kursets formål er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Der tages udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Der vil også være fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder, mellem rektor og bestyrelsen eller mellem ledelse og faglige organisationer. Der arbejdes med cases og veksles mellem oplæg, dialog i plenum, refleksion og træning to og to og i mindre grupper. Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, og der kan med fordel deltage flere ledere fra samme gymnasium.

Realisering af strategien
– Tilmeldingsfrist 3. oktober 2023

Kurset afholdes den 2.-3. november 2023 Comwell Copenhagen Portside. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre, og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver.

Kursus i ”svære samtaler”
– Tilmeldingsfrist 6. oktober 2023

Kurset består af 2 dagskurser, som afholdes den 15. november 2023 og 23. januar 2024 hos MBK kursuscenter i København.
Formålet med dette kursus er at give metoder til og træning i at forberede og gennemføre vanskelige samtaler – om emner som samarbejdsproblemer og kvalitetsproblemer. Deltagerne får metoder – både i form at principper og strukturer – til at gå empatisk og struktureret til samtalerne. Der vil være træning og reflektion over, hvad der skaber gode dialoger om svære emner. Kurset henvender sig til gymnasieledere – rektorer, vicerektorer og mellemledere – som til dagligt arbejder med personaleledelse.

Webinar om forebyggelseskultur og stressværktøjer på gymnasiale uddannelser 
– Tilmeldingsfrist 10. oktober 2023

Danske Gymnasier, Gymnasieskolernes Lærerforening og BFA Velfærd og Offentlig administration inviterer til 
webinarer om forebyggelseskultur og stressværktøjer på gymnasiale uddannelser. Der afholdes i løbet af efteråret 2023 fire webinarer. Tredje webinar afholdes den 10. oktober 2023, kl. 15.00-16.15
På dette webinar ligger det primære fokus på fakta om lovgivning og viden om ubalancer og stressforebyggelse på gymnasiale uddannelser og andre uddannelsesinstitutioner samt viden og inspiration til fælles strategier til at forebygge og håndtere ubalancer og stress kollektivt på jeres arbejdsplads.

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring
– Tilmeldingsfrist 12. oktober 2023

Kurset afholdes 16.-17. november 2023 på Comwell Copenhagen Portside.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden, redskaber og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes tættere samarbejde om undervisningen og elevernes udbytte. Målet med kurset er, at nærmeste leder i endnu højere grad kan kvalificere den generelle læringskultur med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet. 
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Når elever klager
– Tilmeldingsfrist 15. oktober 2023

Kurset afholdes den 16. november 2023 i IDA mødecenter i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261