Nyhedsbrev

15. september 2023

Planlægning og varsling af ferie 

Har skolen et andet feriemønster, end det der følger af GL-overenskomsten (20 dage forud for den 1. august og 5 dage efter den 31. juli), vil det være nødvendigt at udsende ferievarsel til medarbejderne. Varslerne er 3 måneder for hovedferien på 3 uger, der skal ligge i sommermånederne, og 1 måned for øvrig ferie.
Ferievarslet kan med fordel sendes en gang årligt. Det kan med god fornuft være her i september måned, hvor det nye ferieår er begyndt.
Hvis sommerferien – mindst 3 ugers ferie – ikke allerede er varslet, skal den varsles senest med udgangen af marts 2024.

Skabelon til ferievarsel for lærere:
”Varsling af hovedferie for sommeren 2024, hvor skolen holder sommerferielukket for alle lærere i perioden xx.xx – xx.xx:
Din hovedferie for sommeren 2024 varsles hermed til afvikling. Du vil have X feriedage til rådighed i ferieåret frem til den 31. august 2024. Dine feriedage varsles hermed til afvikling i følgende perioder:
X feriedage varsles til afvikling I perioden DATO –  DATO 
Hvis du har spørgsmål til ferievarslingen, bedes du kontakte din nærmeste leder”.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

ChatGPT og GDPR

Flere skoler er gået i gang med at undersøge, hvordan værktøjer baseret på kunstig intelligens (såkaldt generativ AI), såsom ChatGPT, kan blive en del af undervisningen. Danske Gymnasier støtter op om, at skolerne holder trit med udviklingen og afsøger teknologiens potentiale.
Danske Gymnasiers sekretariat skal dog gøre opmærksom på, at hvis man anvender ChatGPT eller andre løsninger, så er det vigtigt at undersøge, hvorvidt den valgte løsning sikrer medarbejderne og elevernes personoplysninger jf. Databeskyttelsesforordningen (GDPR). Hvis løsningen ikke er indenfor rammerne af forordningen, så må hverken lærer eller ledelse pålægge medarbejdere eller elever at anvende løsningen.
Der er en række aktører i undervisningssektoren, som afsøger muligheder for at arbejde med generativ AI inden for rammerne af gældende lovgivning, herunder Databeskyttelsesforordningen. Viden.AI har fx igangsat et forsøgsprojekt med henblik på at løse udfordringen – Pilotprojekt: GDPR compliance-udgave af ChatGPT til undervisningen (viden.ai). SkoleGPT er en anden løsning, udviklet af Future Classroom Lab og CFU ved Københavns Professionshøjskole, hvor det er forsøgt at lave en GDPR-lovmedholdelig løsning – SkoleGPT
Uanset hvor din skole er i arbejdet med generativ AI, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet for sparring og rådgivning om generativ AI og GDPR
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf 3318 8267 eller Mathias Baumann, tlf: 3318 8269

Webinarrække om kunstig intelligens og uddannelse

It-vest inviterer til webinar 4. oktober kl. 16-17, hvor Morten H. Christiansen vil give en præsentation af ”Generative Artificial Intelligence: Challenges and Opportunities for Education”. 
Webinaret er gratis og målrettet undervisere, forskere og andre interesserede fra alle uddannelsesniveauer. Oplægget er på engelsk, men diskussionen vil foregå på dansk.
Webinaret er lavet i regi af de særlige interessegrupper (SIG), som er åbne for alle, og er det første i rækken af webinarer om generativ kunstig intelligens:

Regionsmøder for pædagogiske ledere i Danske Gymnasier

Dette års regionsmøder for pædagogiske ledere afholdes på følgende datoer:

  • Region Nordjylland – 14. september
  • Region Sjælland – 27. september
  • Region Midt – 9. november
  • Region Syddanmark – 14. november
  • Region Hovedstaden – 16. november

Du vil i løbet af det næste stykke tid få tilsendt en invitation til dit regionsmøde fra din regionsrepræsentant. Hvis du er usikker på, hvem din regionsrepræsentant er, så kan du finde dem på Danske Gymnasiers hjemmeside: Udvalget for pædagogiske ledere | Danske Gymnasier
Regionsmøderne giver god mulighed for at dele problemstillinger, faglig sparring og meget mere på tværs af skolerne i din region. 

Webinar om forebyggelseskultur og stressværktøjer på gymnasiale uddannelser

Stress rammer individuelt, men skal forebygges og håndteres i fællesskab som et arbejdsmiljøproblem, der angår hele arbejdspladsen. På dette webinar får du viden om lovgivning, vinkler på ubalancer og stress – og ikke mindst inspiration og konkrete værktøjer til at forebygge og håndtere ubalancer og iværksætte en stressforebyggende indsats på jeres arbejdsplads.
Alle kan blive stressede – og alle har et ansvar for at reagere på symptomer på stress. Ofte er det den stressede, der sidst ser (eller erkender) symptomerne, og derfor er det vigtigt som leder eller som god kollega at reagere på stresssymptomer.
Når en lærer eller anden medarbejder går ned med stress, har det store konsekvenser for den enkelte, for kollegerne og for skolen. Derfor er der et behov for at tage hånd om problemerne på den enkelte skole eller uddannelsesinstitution. Stress betegner en tilstand, hvor vi har brug for at mobilisere ekstra kræfter. Det er en reaktion, som påvirker vores krop, vores evne til at tænke og vores måde at fungere på socialt.
Hvis reaktionen kun er kortvarigt, er det normalt ikke noget problem. Men oplever vi over længere tid, at vi ikke har ressourcer til at opfylde de krav, der stilles til os – eller som vi stiller til os selv – kan stressen blive problematisk og i sidste ende føre til psykisk og fysisk sygdom. En stressreaktion skelner ikke imellem private og arbejdsrelaterede årsager, og opstår som oftest i et samspil mellem forskellige forhold.
Webinaret afholdes: 10. oktober kl. 15:00 – 16:15.
På webinaret får I følgende:

  • Fakta om lovgivning og viden om ubalancer og stressforebyggelse på gymnasiale uddannelser og andre uddannelsesinstitutioner.
  • Viden og inspiration til fælles strategier til at forebygge og håndtere ubalancer og stress kollektivt på jeres arbejdsplads.
  • Introduktion til konkrete BFA-værktøjer I kan bruge eller lade jer inspirere af i arbejdsmiljøarbejdet hos jer.

Tilmeld dig webinaret her.
Dette er det tredje af fire webinarer målrettet ledere, TR og arbejdsmiljørepræsentanter på de gymnasiale arbejdspladser.
Webinarerne er tilrettelagt af BFA Velfærd og Offentlig administration i samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier.

KOMMENDE KURSER 

Kursus i konfliktopløsning
– Tilmeldingsfrist 27. september 2023

Kurset afholdes den 30.-31. oktober 2023 på Tivoli Hotel i København.
Kursets formål er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Der tages udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Der vil også være fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder, mellem rektor og bestyrelsen eller mellem ledelse og faglige organisationer. Der arbejdes med cases og veksles mellem oplæg, dialog i plenum, refleksion og træning to og to og i mindre grupper. Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, og der kan med fordel deltage flere ledere fra samme gymnasium.

Realisering af strategien
– Tilmeldingsfrist 3. oktober 2023

Kurset afholdes den 2.-3. november 2023 Comwell Copenhagen Portside. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre, og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver.

Kursus i ”svære samtaler”
-Tilmeldingsfrist 6. oktober 2023

Kurset består af 2 dagskurser, som afholdes den 15. november 2023 og 23. januar 2024 hos MBK kursuscenter i København.
Formålet med dette kursus er at give metoder til og træning i at forberede og gennemføre vanskelige samtaler – om emner som samarbejdsproblemer og kvalitetsproblemer. Deltagerne får metoder – både i form at principper og strukturer – til at gå empatisk og struktureret til samtalerne. Der vil være træning og reflektion over, hvad der skaber gode dialoger om svære emner. Kurset henvender sig til gymnasieledere – rektorer, vicerektorer og mellemledere – som til dagligt arbejder med personaleledelse.

Webinar om forebyggelseskultur og stressværktøjer på gymnasiale uddannelser 
– Tilmeldingsfrist 10. oktober 2023

Danske Gymnasier, Gymnasieskolernes Lærerforening og BFA Velfærd og Offentlig administration inviterer til 
webinarer om forebyggelseskultur og stressværktøjer på gymnasiale uddannelser. Der afholdes i løbet af efteråret 2023 fire webinarer. Tredje webinar afholdes den 10. oktober 2023, kl. 15.00-16.15
På dette webinar ligger det primære fokus på fakta om lovgivning og viden om ubalancer og stressforebyggelse på gymnasiale uddannelser og andre uddannelsesinstitutioner samt viden og inspiration til fælles strategier til at forebygge og håndtere ubalancer og stress kollektivt på jeres arbejdsplads. 

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring
– Tilmeldingsfrist 12. oktober 2023

Kurset afholdes 16.-17. november 2023 på Comwell Copenhagen Portside.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden, redskaber og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes tættere samarbejde om undervisningen og elevernes udbytte. Målet med kurset er, at nærmeste leder i endnu højere grad kan kvalificere den generelle læringskultur med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet. 
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Når elever klager
-Tilmeldingsfrist 15. oktober 2023

Kurset afholdes den 16. november 2023 i IDA mødecenter i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261