Nyhedsbrev

16. september 2022

Fejl i FFL23 og Takstkataloget

Børne- og undervisningsministeriet har i denne uge sendt et brev ud til alle uddannelsesinstitutioner for almengymnasiale uddannelser, hvor de gør opmærksom på, at der er fejl i FFL23 og takstkataloget. Taksterne for undervisnings- og færdiggørelsestaxameteret vil blive reduceret 0,16 pct. Der vil først blive sendt et opdateret takstkatalog ud med de endelige takster, når der kommer ændringer til FFL23. 
Kontakt: Nina Pedersen, tlf: 3318 8274

Nye energikrav for vinteren 2022/2023

Regeringen har besluttet en række energibesparende tiltag i den statslige sektor. Det er for ministerier og statsinstitutioner udmeldt som et krav torsdag i sidste uge.  Onsdag blev det meldt ud, at disse krav også gøres gældende for statslige selvejende institutioner med ikrafttrædelse hurtigst muligt og senest 1. oktober. For alle tiltag gælder, at de skal gennemføres i det omfang, det vurderes muligt og teknisk egnet af den enkelte institution. 
De fire krav er som følger; 

  1. Opvarmning til 19 grader: Reducer opvarmningen af bygninger til 19 grader på de lokaliteter og i de arbejds- og undervisningsfunktioner, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet. 
  2. Slukning af unødig belysning: I alle bygninger skal der slukkes for unødvendig belysning samt unødvendig udendørsbelysning af facader, parkarealer mv. 
  3. Forkortelse af fyringssæsonen og reducere driftstid for varme og ventilation: Bygningernes driftstid for varme og ventilation skal reduceres ved at slukke eller sænke driftstiden, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet, herunder skal fyringssæsonen afkortes ved først at tænde for varmen, når temperaturen ikke kan holdes på 19 grader uden opvarmning. 
  4. Medarbejderinformation: Der skal kommunikeres til medarbejderne og eventuelt elever, kursister og deltagere om, hvordan man kan bidrage til energibesparelser på institutionen samt anvende Energistyrelsens kampagnemateriale fra SparEnergi.dk.

For alle tiltag gælder, at de skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og regulativer fra Arbejdstilsynet samt lokale forhold. Opvarmning til 19 grader er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets vejledning til temperatur i arbejdsrum på arbejdspladser, hvor temperaturen ikke bør komme under 18 grader for stillesiddende og -stående arbejde.
Alle institutionsledere bør have modtaget instruksen fra Børne- og undervisningsministeriet onsdag d. 14. september 2022. 
Kontakt: Nina Pedersen, tlf: 3318 8274

Ny affaldssortering fra 31. december 2022

Vi har fået en række henvendelser fra gymnasieskoler, som spørger, hvorvidt gymnasierne er underlagt den nye affaldssortering der træder i kraft 31. december 2022. 
Gymnasieskolerne er underlagt den nye affaldssortering der træder i kraft til nytår. 
Fra 31. december 2022 skal alle sortere efter de nye ensartede affaldskategorier på tværs af hele landet. Det gælder alle private hjem og alle offentlige og private virksomheder, herunder også gymnasierne, da de er kategoriseret som en virksomhed efter affaldsbekendtgørelsen. 
Læs mere om de 10 affaldskategorier.
Hvis I allerede har fundet den gode løsning til affaldssortering på jeres skole, så send os gerne en mail, så vi kan dele de gode ideer med hinanden. 
Kontakt: Nina Pedersen, tlf: 3318 8274


Chefer er omfattet af retten til seniorordning og seniorbonus

Vi har fået en række henvendelser fra gymnasieskoler, som spørger, om de nyere aftaler om seniorbonus og om seniorordninger også gælder for medarbejdere ansat efter cheflønsaftalen.
Der er ikke taget direkte stilling hertil i selve cheflønsaftalen, da denne jo er udstedt før cirkulæret om seniorbonus og cirkulæret om seniorordninger. Sekretariatet her derfor været i dialog med STUK, som har oplyst følgende:
Cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område er indgået imellem Finansministeriet (nu Skatteministeriet) og Akademikere, Lærernes Centralorganisation samt Centralorganisationen af 2010, jf. punkt 1 i de generelle bemærkninger. 
Cirkulære om aftale om Seniorordninger omfatter ansatte i staten, folkekirken og statstilskudsberettigede institutioner, der er omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Skatteministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet til disse, jf. aftalens § 1, nr. 5. 
Cirkulære om Seniorbonus omfatter ansatte i staten, folkekirken og statstilskudsberettigede institutioner, der er omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Skatteministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet til disse, jf. punkt 8, nr. 5 i de generelle bemærkninger. 
Chefer omfattet af Cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område, er således omfattet af Cirkulære om aftale om Seniorordninger og Cirkulære om Seniorbonus.
Kontakt: Christina Dyhr,tlf:5189 6397


Invitation til workshop om ungefællesskaber

Center for Ungdomsforskning afholder en workshop for professionelle om unges fællesskaber tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 14.00-17.00.
På workshoppen præsenteres kerneresultaterne fra et nyt forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet. Forskningprojektet undersøger, hvordan dynamikkerne i ungefællesskaberne indvirker på de unges oplevelser af social trivsel og mistrivsel.
Workshoppen er for ansatte på en uddannelsesinstitution, ungdomsklub, forening eller lignende, som beskæftiger sig med unge i alderen 14-19 år, og som er tæt på de unge i hverdagen. Det kan fx være lærere, ledere eller andet pædagogisk personale ude på institutionerne, klubberne eller i foreningerne.
Workshoppen afholdes på Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.
Danske Gymnasier har fem pladser på workshoppen så hvis du har lyst til at deltage, skal du skrive en mail til pbs@danskegymnasier.dk senest d. 3. oktober kl. 12, hvorefter der laves en samlet tilmelding. 
Kontakt: Vedr.spørgsmål til workshoppen – CEfU Maja Munk Birch


Kommende kurser


STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 29. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 1.-2. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

NYT: KURSUS I KONFLIKTLØSNING OG KRISEHÅNDTERING
– TILMELDINGSFRIST 30. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 7.-8. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og kriser og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Vi tager udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter og kriser, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Vi arbejder ikke med klasserumsledelse eller konflikter mellem elever, men har fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder eller mellem rektor og bestyrelsen. Vi arbejder både med cases, hvor der er en konflikt mellem to parter, og med konflikter i teams og ser på, hvad man kan gøre, hvis man selv er part i konflikten.
Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, der ønsker at skærpe deres ledelsesmæssige beredskab og styrke deres kompetencer i forhold til at kunne håndtere uenighed og løsne op for de konflikter, som hverdagen byder på.


PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 7. OKTOBER 2022

Kurset afholdes 10.-11. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.


NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 14. OKTOBER 2022

Kurset afholdes den 15. november 2022 på Tivoli Hotel i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.


REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. OKTOBER 2022

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 21.-22. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261