Nyhedsbrev

17. september 2021

Høringssvar til lovudkast om udskydelse af solnedgangsklausul, afskaffelse af ventelister, begrænse mulighed for institutionsskift og etablering af tilskudsloft for elever på private gymnasier

Tirsdag afgav Danske Gymnasier høringssvar til de lovændringer, der skal foretages i forbindelse med overgangen til den nye elevfordelingsmodel. Overgangsordningen består af en forlængelse af muligheden for at fastsætte lokale elevfordelingsregler (solnedgangsklausulen), afskaffelse af ventelister, en begrænsning af institutionsskift, så det kun kan ske, hvis en elev er flyttet mere end 60 min. væk fra sit gymnasium eller mistrives på sit gymnasium, samt etableringen af et tilskudsloft på de private gymnasier, der ligger i de kommuner, som bliver omfattet af fordelingszoner, når den samlede model implementeres. 
Initiativerne i overgangsordningen harmonerer overordnet med Danske Gymnasiers politik for elevfordeling, men foreningen stiller en række spørgsmål, bl.a. til, hvordan afskaffelsen af ventelister skal fungere i praksis, og foreslår at skift af institution også bør være muligt for en elev, der går på et gymnasium, som efter grundforløbet ikke kan oprette en studieretning, som eleven har ønsket, dog inden for et af de tre hovedområder naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Endelig er det også en vigtig bemærkning fra foreningen, at initiativer som afskaffelse af ventelister og tilskudsloft på private gymnasier også skal gælde erhvervsgymnasiale uddannelser, da det ellers vil være en måde for elever at omgå den samlede elevfordelingsmodel.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Invitation til SIP ”Skoleudvikling i praksis” 

Børne- og Undervisningsministeriet åbner nu for tilmelding til de kommende SIP-konferencer med temaet Den fællesskabende skole.
Skolernes sædvanlige fællesskabende aktiviteter har i stor udstrækning været vanskeliggjort af Covid-19. Dertil har flere års øget optag af elever på de gymnasiale uddannelser også øget mangfoldigheden af elevtyper. I lyset af det og i tråd med formålsparagraffen, vil vi gerne inspirere til at gentænke og tydeliggøre, hvad skolens fællesskab er og på den måde levendegøre den demokratiske dannelse. 
Skolerne kan tilmelde op til fire personer til hver konference. Det anbefales, at deltagerne er centralt placerede i forhold til skolens overordnede pædagogiske retning eller er centralt placerede i forhold til det aktuelle tema. Institutioner, der både rummer flere afdelinger og uddannelser, kan tilmelde to personer per adresse. 
Konferencerne afholdes på følgende tre datoer, alle i tidsrummet kl. 9.30-15.15 med indtjekning fra kl. 9:00-9:30. 

  • Onsdag den 3. november 2021 på Tradium, Vester Allé 26, 8900 Randers C 
  • Tirsdag den 9. november 2021 på Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg 
  • Onsdag den 10. november 2021 på Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, 5800 Nyborg 

Prisen for at deltage i SIP-konferencerne er 450 kr. per deltager, inkl. forplejning. 
Derudover afholdes en virtuel konference, som omhandler samme tema, men med et begrænset indhold, både hvad angår antal af oplæg og mulighed for gensidig sparring. Den virtuelle konference afholdes: 

  • Fredag den 12. november kl. 9-11.30 

Det koster 150 kr. pr. deltager i den virtuelle SIP-konference. 
Deadline for tilmelding er torsdag den 14. oktober.
Det endelige program sendes til deltagerne senest en uge før de respektive konferencer. 
Kontakt: Paul Bridgwater, tlf: 3392 5513 eller Susanne Blegvad Danielsen, tlf: 3392 5070. 

Fonde og inspiration til projekter om teknologi og digitalisering

Danske Gymnasier har i digitaliseringsstrategien og naturvidenskabsstrategien som mål at fremme teknologiforståelsen blandt eleverne på landets almene gymnasier. Det skal hjælpe eleverne til at kunne agere i en stadigt mere digital verden og styrke deres naturvidenskabelige evner. Det kræver dog selvsagt ressourcer at igangsætte aktiviteter til at understøtte teknologiforståelse – det kunne for eksempel være investeringer i makerspaces, digitale undervisningsformer og -programmer, engineering-forløb eller efteruddannelse til undervisere. 
Derfor ønsker foreningen at gøre jer opmærksomme på muligheder for at søge fondsmidler og hvilke fonde, der er relevante til formålet.
Danske Gymnasier har ligeledes en liste over eksisterende projekter på gymnasierne, som kan bruges til inspiration. Begge lister kan findes på danskegymnasier.dk under Skabeloner og Vejledninger bag login.
Kontakt: Jan Høegh, tlf: 5337 7160

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19.

EFTERÅRETS KURSUSUDBUD

SAMARBEJDE MELLEM LEDELSE OG BESTYRELSE 
– TILMELDINGSFRIST 23. SEPTEMBER 2021

Kurset afholdes den 25. oktober 2021 på Comwell Klarskovgaard i Korsør
Styringsprincipper, rammevilkår, institutionsstruktur, uddannelsesprofil, studieretninger, elevsammensætning, og faglighed er alle vigtige parametre for udviklingen af kvalitet på gymnasierne.
På dette kursus sætter vi fokus på det stærke samarbejde mellem skolernes bestyrelse og den daglige ledelse, der er så afgørende for en strategisk, udviklingsorienteret og driftssikker ledelse af gymnasierne.
Formålet med dette kursus er at styrke samarbejdet mellem bestyrelserne og ledelserne i lyset af gældende regler og politiske udfordringer.
Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og ledelsesteamet på gymnasierne.NYT KURSUS – STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 1. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 2.-3. november 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 10. november 2021 på Tivoli Hotel i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 17.-18. november 2021 på Comwell Portside i København. Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 25. OKTOBER 2021

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 25.-26. november 2021på Comwell Kellers Park. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261