Nyhedsbrev

8. september 2023

Ny skabelon til ansættelsesbreve

Folketinget vedtog den 11. maj 2023 lov om ansættelsesbeviser og visse
arbejdsvilkår, som trådte i kraft den 1. juli 2023.
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne har i
forlængelse heraf indgået en ny aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette
den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. Som konsekvens af de nye regler, har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen netop udsendt et nyt cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten. Som bilag til cirkulæret er optrykt en opdateret skabelon til ansættelsesbrev med en række nye oplysninger. Sekretariatet vil snarest tage initiativ til at opdatere egne skabeloner, som findes på foreningens hjemmeside, i overensstemmelse hermed.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf:3318 8266

Regionsmøder for pædagogiske ledere i Danske Gymnasier

Dette års regionsmøder for pædagogiske ledere afholdes på følgende datoer:

 • Region Sjælland – 27. september
 • Region Midt – 9. november
 • Region Syddanmark – 14. november
 • Region Nordjylland – 14. september
 • Region Hovedstaden – offentliggøres snart

Du vil i løbet af det næste stykke tid få tilsendt en invitation til dit regionsmøde fra din regionsrepræsentant. Hvis du er usikker på hvem din regionsrepræsentant er, så kan du finde dem på Danske Gymnasiers hjemmeside: Udvalget for pædagogiske ledere.
Regionsmøderne giver god mulighed for at dele problemstillinger, faglig sparring og meget mere på tværs af skolerne i din region. 

Bestyrelseskursus for elev- & kursistrepræsentanter i bestyrelsen og udvalgskursus for elever i sociale aktiviteter

Bestyrelseskursus: Elev- og Studenterkooperationen afholder igen kurser for elev- og kursistrepræsentanter, der sidder i bestyrelserne på ungdomsuddannelserne. Kurset består af oplæg og workshopelementer, som klæder eleven på til at forstå et årsbudget, navigere i de juridiske rammer, lære om rollen som repræsentant for eleverne i bestyrelseslokalet og det ansvar, der følger med. Det foregår bl.a. ved hjælp af ung-til-ung-formidling ved tidligere elevrepræsentanter og oplæg fra nogle af de mest erfarne i bestyrelsesarbejde på ungdomsuddannelserne. 
Læs mere om indhold og tilmelding.

Udvalgskursus: Elev- og Studenterkooperationen afholder samme dage kursus for elever, der sidder i sociale udvalg. Det kan både være festudvalget, klimaudvalget, strikkeklubben, musicaludvalget, osv., men henvender sig også til elever, der ikke engagerer sig i elevudvalg endnu. Emnerne vil bl.a. være organisering og mødekultur, rekruttering af flere frivillige, eventplanlægning og inkluderende festkultur med og uden alkohol. Der vil i løbet af dagen være tid til at arbejde med ideer samt møde og sparre med andre elever fra hele landet. 
Læs mere om indhold og tilmelding
Kurserne afholdes i København den 2. oktober og 31. oktober og i Aarhus den 23. oktober. 
NB. De to kurser afholdes samtidig i lokaler ved siden af hinanden 
Kontakt: Kursusansvarlig i Elev- & Studenterkooperativet, Lin Hartley

Skal I have elever med til Talefest 24?

Talefest 2020 er et gratis tilbud til alle danskklasser på ungdomsuddannelserne, som vil arbejde med taler og argumentation. 
Organisationen Danske Taler tilbyder gratis undervisningsmateriale og kurser for både elever og lærere. Her kan klasserne få mulighed for at:

 • møde andre elever fra hele landet til de danske talefester. 
 • blive trænet i talekunst og argumentation.
 • få inspiration til danskundervisningen. 
 • få chancen for at deltage i den nordiske talefest i Bergen, Norge. 

Eleverne får kort sagt modet til at tage ordet og argumentere for det, de har på hjerte. 
Læs mere og tilmeld jer frem til 1. februar 2024
Talefest er et samarbejde mellem Danske Taler og flere nordiske universiter.
Det giver en stemme til unge skandinaver, revitaliserer talegenren og fremmer demokratisk dannelse og forståelse mellem nordiske unge.
Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden.

Danske Gymnasier i medierne


KOMMENDE KURSER

Sidste chance – Klar til ledelse
– Tilmeldingsfrist 8. september 2023

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

 • Den 12.-13. oktober 2023
 • Den 6.-7. december 2023

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger, opgaver og udfordringer, der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset ”Klar til ledelse?” måske noget for dig. Kurset er et førleder-forløb, der skal bidrage til forberedelse af et kommende lederjob.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Webinar om krænkende handlinger i arbejdet på gymnasiale uddannelser, 
– Tilmeldingsfrist 12. september 2023

Danske Gymnasier, Gymnasieskolernes Lærerforening og BFA Velfærd og Offentlig administration inviterer til 
webinarer om arbejdsmiljøarbejdet på de gymnasiale uddannelser. Der afholdes i løbet af efteråret 2023 
4 webinarer. Dette webinar afholdes den 12. september 2023, kl. 15.00 – 16.30
Dette har primært fokus på de krænkende handlinger, som ansatte møder fra elever (og i sjældne tilfælde forældre). Krænkende handlinger, konflikter og lignende mellem ansatte vil dog ligeledes blive berørt som et tema, og vi vil se nærmere på eventuelle sammenhænge mellem de to temaer. Webinaret er målrettet ledere, TR og arbejdsmiljørepræsentanter på de gymnasiale arbejdspladser.

Medie- og krisehåndtering i praksis 
– Tilmeldingsfrist 15. september 2023

Kurset afholdes den 26. oktober 2023 på MBK kursuscenter i København.
Formålet med dette kursus er at klæde dig på, så du er beredt og komfortabel, når du som talsperson skal i medierne på svære pressesager. Undervisningen vil være bygget op omkring teoretisk forståelse og praktisk træning, og du modtager individuel feedback fra underviseren. Kurset henvender sig til rektorer og/eller skolens talspersoner i mediesager. Evt. bestyrelsesdeltagelse vurderes også relevant.

Kursus i konfliktopløsning
– Tilmeldingsfrist 27. september 2023

Kurset afholdes den 30.-31. oktober 2023 på Tivoli Hotel i København.
Kursets formål er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Der tages udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Der vil også være fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder, mellem rektor og bestyrelsen eller mellem ledelse og faglige organisationer. Der arbejdes med cases og veksles mellem oplæg, dialog i plenum, refleksion og træning to og to og i mindre grupper. Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, og der kan med fordel deltage flere ledere fra samme gymnasium.

Realisering af strategien
– Tilmeldingsfrist 3. oktober 2023

Kurset afholdes den 2.-3. november 2023 Comwell Copenhagen Portside. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre, og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver.

Kursus i ”svære samtaler”
-Tilmeldingsfrist 6. oktober 2023

Kurset består af 2 dagskurser, som afholdes den 15. november 2023 og 23. januar 2024 hos MBK kursuscenter i København.
Formålet med dette kursus er at give metoder til og træning i at forberede og gennemføre vanskelige samtaler – om emner som samarbejdsproblemer og kvalitetsproblemer. Deltagerne får metoder – både i form at principper og strukturer – til at gå empatisk og struktureret til samtalerne. Der vil være træning og reflektion over, hvad der skaber gode dialoger om svære emner. Kurset henvender sig til gymnasieledere – rektorer, vicerektorer og mellemledere – som til dagligt arbejder med personaleledelse.

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring
– Tilmeldingsfrist 12. oktober 2023

Kurset afholdes 16.-17. november 2023 på Comwell Copenhagen Portside.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden, redskaber og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes tættere samarbejde om undervisningen og elevernes udbytte. Målet med kurset er, at nærmeste leder i endnu højere grad kan kvalificere den generelle læringskultur med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet. 
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Når elever klager
-Tilmeldingsfrist 15. oktober 2023

Kurset afholdes den 16. november 2023 i IDA mødecenter i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261