Nyhedsbrev

10. september 2021

Frivillig indbetaling af indefrosne feriemidler til fonden Lønmodtagernes Feriemidler

STUK udsendte den 13. august 2021 til alle gymnasieskoler Økonomistyrelsens endelige udmelding om, at der ikke vil blive stillet krav til selvejende institutioner om at foretage en førtidig indfrielse af de indefrosne feriemidler. Brevet kan ses på Danske Gymnasiers hjemmeside, under punktet Skabeloner og vejledninger bag login
Det er dog muligt at foretage en frivillig indbetaling efter ferieloven og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. LD fonden skriver mere om indbetalingen her.
STUK opfordrer i sit brev de selvejende institutioner til at foretage en førtidig indbetaling og meddeler samtidig, at opfordringen bør vurderes lokalt i forhold til den enkelte skoles økonomi og i forhold til, om skolen kan foretage en hel eller delvis indbetaling. STUK har over for Gymnasiernes Bestyrelsesforening medgivet, at der med opfordringen blev givet en meget kort frist frem til den 31. august 2021 og oplyst, at det ikke er en ultimativ frist. Tidspunktet følger af skæringsdatoen i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (§ 6) for påbegyndelse af ny indekseringsperiode. De selvejende institutioner kan til enhver tid, dvs. også efter 31. august, vælge at foretage en frivillig indbetaling af de indefrosne feriemidler mod forholdsmæssig indeksering på baggrund af tidspunktet for indbetaling.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

Påmindelse om GDPR-hensyn i forbindelse med Schrems II-dommen

EU-Domstolen afsagde i 2020 dom i Schrems II-sagen, som vedrører brugen af EU-Kommissionens standardkontrakter og Privacy Shield. Schrems II-dommen er relevant for de gymnasier/dataansvarlige, som overfører personoplysninger ud af EU/EØS – og til lande, der ikke er godkendt som sikre tredjelande af EU-kommissionen. Det gælder eksempelvis overførsler til USA.
Sekretariatet påminder de berørte gymnasier om at gennemgå konsekvenserne af Schrems II-dommen. Det indebærer bl.a. at sikre sig, at Privacy Shield ikke længere anvendes som behandlingshjemmel og bede relevante databehandlere forholde sig til dommen.
Det Europæiske Datatilsyn har udarbejdet anbefalinger på baggrund af dommen, som forventes snart at blive vedtaget. Du finder de foreløbige anbefalinger her.
Datatilsynet har også lavet en Q&A om konsekvenserne af dommen.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

Lokale studieretninger fra 2022/23

Børne- og Undervisningsministerietshar behandlet ansøgninger om lokale studieretninger, og ud af 36 foreslåede studieretninger er kun én blevet godkendt. Godkendelsen er givet til ZBC i Ringsteds ansøgning om en studieretning med fokus på E-sport, som bygger på fagene kommunikation og it på A-niveau og idræt på b-niveau.
Derudover er godkendelsen af en række allerede godkendte studieretninger blevet forlænget.
Læs Børne- og Undervisningsministeriets nyhed om godkendelserne her.
Kontakt: BUVM, Anders Broholm Andersen,  tlf: 5172 9832

Pan-skandinavisk hybridkonference om sprog

NCFF holder sammen med Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) i Norge og Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ved Uppsala Universitet hybridkonferencen “Tal!” med temaet mundtlighed/mundtlig kommunikation i fremmedsprogsundervisningen på tværs af uddannelsesniveauerne.
Konferencen finder sted på Københavns Universitet torsdag 28. oktober kl. 9-17 og fredag 29. oktober kl. 9-13 – fysisk for de videregående uddannelser og virtuelt på Zoom for grundskolen og ungdomsuddannelserne – med workshops og fælles oplæg fra forskere, undervisere og lærere i de tre lande.
Det er gratis at deltage. Se program og tilmeld dig.

Nyt kursus: Styrk samarbejdet mellem bestyrelse og ledelse

Hvordan skaber vi et stærkt samarbejde mellem bestyrelse og ledelse? Det er hovedspørgsmålet i et nyt kursus, som Danske Gymnasier og Gymnasiers Bestyrelsesforening udbyder i fællesskab. På kurset får du indsigt i, hvordan bestyrelse og ledelse skaber rammerne for et stærkt samarbejde i lyset af gældende regler og politiske udfordringer. Vi kommer bl.a. til at kigge på bestyrelsernes opgaver, de økonomiske vilkår, og hvordan bestyrelse og ledelse kan skabe en tæt relation til lokalområdet og lokalpolitikere. Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og ledelsesteamet.
Du finder information og tilmelding til kurset her.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

Temadag om kontroversielle emner og uenighedsfællesskaber

STUK har i den forløbne uge udsendt invitationer til en temadag om kontroversielle emner og uenighedsfællesskaber til alle skoler på det gymnasiale område. Temadagen afholdes to forskellige steder i landet:

  • Mandag d. 11. oktober kl. 12.15-16.00 på Århus Gymnasium, Viby, Hasselager Allé 10, 8260 Viby J
  • Torsdag d. 28. oktober kl. 9.00-13.10 på Sukkertoppen, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 København 

Temadagens formål er at belyse, hvordan gymnasiet som organisation kan arbejde med kontroversielle emner i og udenfor undervisningen og samtidig skabe konstruktive uenighedsfællesskaber med henblik på at sikre en bred demokratisk dannelse, et godt læringsmiljø og forebygge radikalisering. 
Målgruppen for temadagen er ledelses- og ressourcepersoner, der er centralt placerede i forhold til skolens overordnede pædagogiske retning eller i forhold til arbejdet med demokratisk dannelse. 
Det koster 250 kr. at deltage i temadagen, og tilmelding til det enkelte arrangement sker efter først-til-mølle-princippet – dog senest fredag den 1. oktober 2021: 
Kontakt: Erwin Graakjær Christensen,tlf: 2328 4927.

Verdensmålskonference i uge 47 

Gymnasieskolernes Klimaalliance har sammen med flere andre organisationer planlagt en større konference om bæredygtighed, læring og verdensmål. Den hedder Verdensmål 4.7 i uge 47.
Konferencen finder sted i DGI Byen. Tietgensgade 65 i København. Torsdag den 24. november 2021 kl. 9.30-15.50.
Det koster 1350 kr. at deltage – for elever dog kun 500 kr.
Tilmeldingen åbner den 16. september. I mellemtiden kan I læse meget mere om programmet her.

Kursus for elevrepræsentanter i bestyrelsen 

Elev- og Studenterkooperationen afholder en ny runde kurser for elevrepræsentanter i bestyrelserne på ungdomsuddannelserne:

  • den 27. september i København
  • den 11. oktober i Aarhus
  • og den 15. november i København.

Det er et kursus, der med oplæg om bl.a. økonomi og jura, klæder eleverne godt på til deres rolle i bestyrelsen. Kurset er udformet i øjenhøjde med deltagerne for at sikre, at indhold matcher behov og forventninger, ligesom de erfarne oplægsholdere formidler deres viden på en sådan måde, at alle kan være med. Læs mere om indhold og tilmelding.

Eventkursus for elevsociale aktiviteter – Fællesskab for trivsel
Der vil i samme forbindelse blive afholdt kursus for elever, der er aktive i festudvalg, fredagsbarer, musical-grupper og andre elevsociale aktiviteter. Emnerne på kurset vil bl.a. være ledelse af frivillige, projektstyring, at lave attraktive aktiviteter uden alkohol og hvordan man skaber en inkluderende og tryg festkultur for alle.
Kontakt: Elev- og Studenterkooperativet Stefan Larsen, tlf: 2063 0594

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19

EFTERÅRETS KURSUSUDBUD


LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN 
– TILMELDINGSFRIST 10. SEPTEMBER 2021 

Kurset afholdes den 11.-12. oktober 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 10. SEPTEMBER 2021

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 14.-15. oktober 2021
  • Den 9.-10. december 2021

Begge moduler afholdes på Comwell Klarskovgaard i Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

SAMARBEJDE MELLEM LEDELSE OG BESTYRELSE 
– TILMELDINGSFRIST 23. SEPTEMBER 2021

Kurset afholdes den 25. oktober 2021 på Comwell Klarskovgaard i Korsør
Styringsprincipper, rammevilkår, institutionsstruktur, uddannelsesprofil, studieretninger, elevsammensætning, og faglighed er alle vigtige parametre for udviklingen af kvalitet på gymnasierne.
På dette kursus sætter vi fokus på det stærke samarbejde mellem skolernes bestyrelse og den daglige ledelse, der er så afgørende for en strategisk, udviklingsorienteret og driftssikker ledelse af gymnasierne.
Formålet med dette kursus er at styrke samarbejdet mellem bestyrelserne og ledelserne i lyset af gældende regler og politiske udfordringer.
Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og ledelsesteamet på gymnasierne.NYT KURSUS – STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 1. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 2.-3. november 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 10. november 2021 på Tivoli Hotel i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 17.-18. november 2021 på Comwell Portside i København. Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 25. OKTOBER 2021

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 25.-26. november 2021på Comwell Kellers Park. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261