Nyhedsbrev

1. september 2023

Danske Gymnasiers økonomiundersøgelse 2023

Danske Gymnasier har igen i år foretaget en analyse af sektorens økonomi. Analysen kan læses på foreningens hjemmeside bag login
Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 6024 1683

Forslag til finanslov for 2024

Torsdag d. 31. august præsenterede regeringen deres forslag til finanslov for 2024. 
Med regeringens forslag til finansloven for 2024 bortfalder den midlertidige forhøjelse af udkantstilskuddet, hvor udkantgymnasierne siden 2019 har modtaget 0,5 mio. i ekstra tilskud for at understøtte den brede uddannelsesdækning.  Samtidig bortfalder det særtilskud til kvalitetsløft, som skolerne har modtaget siden 2020 med udgangen af 2023. Derudover er der to mindre besparelser på hhv. 0,1 pct. på undervisningstaxameteret (omfordeling til eud) og 0,2 pct. på fællesudgiftstaxameteret (besparelse på statens indkøbsprogram). 
Lidt mere positivt er det, at der er en historisk høj pris- og lønregulering af undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakst på 4,4 pct. og en PL-regulering af bygningstaksten på 12,4 pct. Derudover øges investeringsrammen med 157 mio. kr.  Derudover tilføres ASF-klasserne 7,6 mio. yderligere ift. Finansloven for 2023. 
Sekretariatet laver et faktaark om forslaget og et regneark til budgetoverslag, som lægges på foreningens hjemmeside under skoledrift i løbet af fredagen. 
Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 6024 1683

Forsøg med forlængede uddannelsesforløb for anbragte unge på ungdomsuddannelser

I perioden 2022 til 2025 gennemføres forsøg med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser for unge, anbragt uden for hjemmet, og institutioner har stadig mulighed for at deltage i forsøget.
Formålet med forsøget er at forbedre muligheden for, at elever og lærlinge, der er anbragt uden for hjemmet, kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, når de på grund af eksempelvis psykiske eller sociale problemer forventes at have vanskeligt ved at gennemføre en ungdomsuddannelse med samme tidsmæssige længde som andre unge.
Læs mere her
Kontakt: stuk.gk@stukuvm.dk

Beregning af årsnorm for de kommende skoleår

Forud for hver normperiode, skal arbejdstiden i perioden beregnes. Det følger af GL-overenskomstens § 16.
Det besluttes lokalt, hvornår normperioden starter. Den kan således følge et kalenderår, et skoleår eller en anden periode på et år. Som en service til gymnasieskolerne har Danske Gymnasier lavet en udregning af arbejdstiden i de næste to normperioder. 
Denne beregning kan findes på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 6024 1683

Nu kan du ansøge om at blive oplægsholder på Big Bang 2024

Big Bang-konferencen henvender sig til dig som underviser, formidler eller forsker inden for det naturvidenskabelige felt både i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Som oplægsholder på Big Bang-konferencen får du mulighed for at formidle din viden til deltagere, der brænder for naturfag. Læs mere her hvis du kunne tænke dig at være oplægsholder.

Danske Gymnasier i medierne: KOMMENDE KURSER


Ledelse af personalet – hvad siger juraen
– Tilmeldingsfrist 6. september 2023

Kurset afholdes den 9.-10. oktober 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. På kurset gennemgås faserne i det enkelte ansættelsesforhold, herunder hvad der gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør på gymnasieskolen.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

Klar til ledelse
– Tilmeldingsfrist 8. september 2023

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 12.-13. oktober 2023
  • Den 6.-7. december 2023

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger, opgaver og udfordringer, der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset ”Klar til ledelse?” måske noget for dig. Kurset er et førleder-forløb, der skal bidrage til forberedelse af et kommende lederjob.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Medie- og krisehåndtering i praksis 
– Tilmeldingsfrist 15. september 2023

Kurset afholdes den 26. oktober 2023 på MBK kursuscenter i København.
Formålet med dette kursus er at klæde dig på, så du er beredt og komfortabel, når du som talsperson skal i medierne på svære pressesager. Undervisningen vil være bygget op omkring teoretisk forståelse og praktisk træning, og du modtager individuel feedback fra underviseren. Kurset henvender sig til rektorer og/eller skolens talspersoner i mediesager. Evt. bestyrelsesdeltagelse vurderes også relevant.

Kursus i konfliktopløsning
– Tilmeldingsfrist 27. september 2023

Kurset afholdes den 30.-31. oktober 2023 på Tivoli Hotel i København.
Kursets formål er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Der tages udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Der vil også være fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder, mellem rektor og bestyrelsen eller mellem ledelse og faglige organisationer. Der arbejdes med cases og veksles mellem oplæg, dialog i plenum, refleksion og træning to og to og i mindre grupper. Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, og der kan med fordel deltage flere ledere fra samme gymnasium.

Realisering af strategien
– Tilmeldingsfrist 3. oktober 2023

Kurset afholdes den 2.-3. november 2023 Comwell Copenhagen Portside. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre, og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver.

Kursus i ”svære samtaler”
-Tilmeldingsfrist 6. oktober 2023

Kurset består af 2 dagskurser, som afholdes den 15. november 2023 og 23. januar 2024 hos MBK kursuscenter i København.
Formålet med dette kursus er at give metoder til og træning i at forberede og gennemføre vanskelige samtaler – om emner som samarbejdsproblemer og kvalitetsproblemer. Deltagerne får metoder – både i form at principper og strukturer – til at gå empatisk og struktureret til samtalerne. Der vil være træning og reflektion over, hvad der skaber gode dialoger om svære emner. Kurset henvender sig til gymnasieledere – rektorer, vicerektorer og mellemledere – som til dagligt arbejder med personaleledelse.

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring
– Tilmeldingsfrist 12. oktober 2023

Kurset afholdes 16.-17. november 2023 på Comwell Copenhagen Portside.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden, redskaber og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes tættere samarbejde om undervisningen og elevernes udbytte. Målet med kurset er, at nærmeste leder i endnu højere grad kan kvalificere den generelle læringskultur med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet. 
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Når elever klager
-Tilmeldingsfrist 15. oktober 2023

Kurset afholdes den 16. november 2023 i IDA mødecenter i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261