Nyhedsbrev

2. september 2022

Finanslovsforslag 2023 er offentliggjort

Onsdag præsenterede regeringen deres forslag til finanslov 2023. De vigtigste pointer og tal er samlet i vores faktaark.
Kontakt Nina Pedersen,tlf: 3318 8274

Rådgivning

Sekretariatet tilbyder juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig rådgivning til medlemsskolerne om håndtering af konkrete problemstillinger. Har du som leder eller administrativ medarbejder på en medlemsskole behov for rådgivning, kan du kontakte sekretariatet via mail eller telefon.
Henvendelser modtages gerne skriftligt og besvares så hurtigt som muligt. Ved skriftlig henvendelse bedes personidentificerbare oplysninger om f.eks. elever og personale anonymiseres. Vi bruger kun dine egne personoplysninger i mailen til at besvare din henvendelse.
Der er herudover åbent for telefoner mellem kl. 9.00 og 15.00. Er vi optaget på telefonen, så send gerne en mail.
Vores rådgivning har til formål at hjælpe institutionerne med at beslutte de videre skridt i en sag. Sekretariatet har således ingen beslutningskompetence i de konkrete sager, som afgøres af institutionen på eget ansvar.
Sekretariatets rådgivning sker på baggrund af de oplysninger, som institutionen videregiver. Efter endt rådgivning slettes de dokumenter, der måtte være modtaget i en sag. Vi opbevarer og journaliserer således ikke dokumenter, som skolen har fremsendt.


Gymnasier og hf-skoler er ret tilgængelige for elever med fysiske handicap

UlykkesPatientForeningen gennemførte i foråret en undersøgelse af, hvilke muligheder man som elev med et fysisk handicap har for at komme omkring uden hjælp, deltage fagligt og i det sociale liv på landets gymnasier og hf-institutioner. Undersøgelsen viser, at de danske gymnasier og hf-skoler generelt er ret tilgængelige for elever med fysiske funktionsnedsættelser. På langt hovedparten af gymnasierne er det muligt at færdes i bygningerne uden at være afhængig af hjælp fra andre. Tilsvarende er der god adgang til alle faglokaler.
Men der er også områder, hvor praktiske forhold kan gøre det sværere for en elev med handicap at påbegynde og gennemføre en uddannelse
Undervisningsinstitutionerne er overordnet gode til at vejlede deres elever om mulighederne for praktisk og faglig støtte, som skal kompensere for et handicap. Men op mod hver 10. skole har ingen vejledning om støtte til eleverne. Tallet er overraskede højt og kan få store konsekvenser for den enkelte.  
Kontakt: Politisk konsulent i UlykkesPatientForeningen, Marlene Langbo-Friis, tlf: 3673 9008


Kommende kurser

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN 
– TILMELDINGSFRIST 7. SEPTEMBER 2022 

Kurset afholdes den 10.-11. oktober 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.


KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2022

Kurset består af to moduler på følgende datoer:
Den 11.-12. oktober 2022
Den 7.-8. december 2022
Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 29. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 1.-2. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

NYT: KURSUS I KONFLIKTLØSNING OG KRISEHÅNDTERING
– TILMELDINGSFRIST 30. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 7.-8. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og kriser og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Vi tager udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter og kriser, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Vi arbejder ikke med klasserumsledelse eller konflikter mellem elever, men har fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder eller mellem rektor og bestyrelsen. Vi arbejder både med cases, hvor der er en konflikt mellem to parter, og med konflikter i teams og ser på, hvad man kan gøre, hvis man selv er part i konflikten.
Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, der ønsker at skærpe deres ledelsesmæssige beredskab og styrke deres kompetencer i forhold til at kunne håndtere uenighed og løsne op for de konflikter, som hverdagen byder på.


PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 7. OKTOBER 2022

Kurset afholdes 10.-11. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.


NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 14. OKTOBER 2022

Kurset afholdes den 15. november 2022 på Tivoli Hotel i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. OKTOBER 2022

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 21.-22. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261