Nyhedsbrev

25. august 2023

Kontakt med forældre gennem Optagelse.dk

Sekretariatet har fået henvendelser fra skoler om muligheden for at kontakte begge forældre gennem Optagelse.dk. STIL svarer følgende:
Begge forældremyndighedsindehavere kan underskrive. Det er teknisk set tilstrækkeligt at en af dem gør det. Når en eller begge forældremyndighedsindehavere har underskrevet, kan institutionen se ansøgningen (1. prioritet). 
Systemet giver ganske rigtigt kun kontaktoplysninger (mail og telefonnummer) på en myndighedsindehaver, der har underskrevet. Vi har ikke på forhånd mail og telefonnummer på forældre og ansøgere. Vi får dem ikke fra fx cpr. 
Systemet giver dog navn og cpr-nummer på begge forældremyndighedsindehavere, uanset om begge har underskrevet eller ej. Dette giver institutionen mulighed for at kontakte forældre via digital post. 
Kontakt: STIL’s support på tlf. 7021 2151 eller ved at skrive til supporten https://jira.stil.dk/servicedesk/customer/portal/5

SPS-konferencen 5. oktober – sammen om specialpædagogisk støtte

Sidste år mødtes 125 SPS-vejledere, læsevejledere og matematikvejledere fra gymnasier, erhvervsskoler og VUC’er i hele landet i SPS-netværket. I år åbnes der op for flere, så alle med interesse i specialpædagogisk støtte kan deltage uden krav om medlemskab. Konferencen afholdes den 5. oktober 2023 på Hotel Nyborg Strand.
Programmet består af faglige oplæg, workshops og videndeling med SPS-fagpersoner, unge erfaringseksperter, ledere og forskere, der arbejder på området, herunder SPS-enheden i STUK. Der vil være mulighed for at deltage i to ud af otte praksisnære workshops om, hvordan man kan støtte elever med hhv. ordblindhed, ChatGPT i undervisning og læsevejledning, talblindhed, angst, ADHD, autisme, mentoring og SPS-administration.  
Pris uden medlemskab: 2.950 kr. ekskl. moms – se øvrige priser, program og tilmeld dig her inden den 22. september.
Kontakt: Lærke Abildstrøm Vildbech

Påmindelse: Udgiftsanalyse – spørgeskema fra Det Kgl. Bibliotek om skolers udgifter til indhold og rettigheder

Danske Gymnasier gennemfører sammen med Det Kgl. Bibliotek, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet og andre interesseorganisationer repræsenteret i Ungdomsuddannelsernes Licensudvalg en online spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at afdække ungdomsuddannelsesinstitutionernes udgifter til indkøb og anvendelse af indhold.
Der er mulighed for at deltage frem til fredag den 8. september.
Spørgeskemaet besvares via dette link
Spørgsmål, der vedrører spørgeskemaet kan sendes til Det Kgl. Bibliotek.
Spørgsmål vedr. Danske Gymnasiers deltagelse i undersøgelsen kan sendes til Mathias Baumann.

Indstil din kandidat til prisen som Danmarks bedste naturvidenskabelige lærer

Novo Nordisk Fonden uddeler årligt seks naturvidenskabelige priser til hhv. dygtige lærere i grundskoler og gymnasier, innovative pædagoger samt excellente undervisere på hhv. læreruddannelsen og pædagoguddannelsen.
Priserne uddeles for at anerkende ekstraordinære indsatser med at skabe læring, interesse og motivation for naturvidenskab blandt børn og unge.
Fonden har netop åbnet for indstillinger af kandidater til priserne i 2024. Der uddeles samlet 2,3 mio. kr. fordelt på de seks priser, opdelt i personlige hæderspriser samt et beløb til institution eller skole.
På gymnasieområdet er det Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris, målrettet undervisere i fysik, kemi, biologi, naturgeografi, bioteknologi, geovidenskab, astronomi, teknologi, teknikfag og matematik på ungdomsuddannelserne
Prisen uddeles både vest og øst for Storebælt, og det er muligt at indstille et team på op til tre personer.
Alle kan foreslå kandidater til priserne, og indstilling af vedkommende skal ske via kandidatens institutions- eller skoleleder eller institutionsbestyrelse.
Se film, læs mere og find indstillingsskema til Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris.

Nyt undervisningsforløb om dansk kolonihistorie i Grønland

Lær om grønlandsk indflydelse på Danmark og ikke mindst omvendt i et forløb hos Nordatlantens Brygge i København.
Forløbet starter med en rundvisning i området, som historisk er kaldt ”Grønlands Handels Plads”, og får et indtryk af de fysiske rammer for dele af kolonihistorien, hvilket er en oplagt introduktion til dansk kolonihistorie i Grønland.
Her lærer vi om hvad ”Det Almindelige Handelskompagni” var for et, og hvordan forskellige politiske strømninger over tid har forhandlet magtbalancen mellem de oprindelige folk i Grønland og den danske kolonimagt.
Forskellige kontroversielle historiske fænomener specifikke på grønlandsk-dansk historie, såsom ”Eksperimentbørnene” og ”Spiralkampagnen” gennemgås via et spil som tilbydes i anden halvdel af forløbet.
Læs mere om forløbet.

Danske Gymnasier i medierne

KOMMENDE KURSER

Webinar om krænkende handlinger i arbejdet på gymnasiale uddannelser

Den 12. september 2023, kl. 15.00 – 16.30 inviterer Gymnasieskolernes Lærerforening, Danske Gymnasier og BFA Velfærd og Offentlig administration til webinarer om arbejdsmiljøarbejdet på de gymnasiale uddannelser.
Igennem en række på fire webinarer sætter erfarne konsulenter fra BFA fokus på udvalgte temaer indenfor psykisk arbejdsmiljø, som er relevante for dig, der arbejder på gymnasiale uddannelser.
Det sker, at ansatte på de gymnasiale uddannelser konfronteres med krænkende handlinger, som de skal håndtere og bliver påvirket af, når de går på arbejde. Der kan være tale om upassende, grænseoverskridende kommentarer eller adfærd, chikane, mobning og trusler. Handlingerne kan både forekomme i det fysiske møde og i det virtuelle rum fx via sociale medier, lyd eller videooptagelse mv.  
Dette webinar har primært fokus på de krænkende handlinger, som ansatte møder fra elever (og i sjældne tilfælde forældre). Krænkende handlinger, konflikter og lignende mellem ansatte vil dog ligeledes blive berørt som et tema, og vi vil se nærmere på eventuelle sammenhænge mellem de to temaer. Krænkende handlinger er ikke et arbejdsmiljøproblem, som den enkelte medarbejder kan løse alene. Det skal forebygges og håndteres som et arbejdsmiljøproblem, der angår hele arbejdspladsen.
 På webinaret får I følgende:

  • Fakta om lovgivning og viden fra forskning om krænkende handlinger og arbejdsmiljømæssige påvirkninger.
  • Viden og inspiration til fælles strategier til at håndtere krænkende handlinger kollektivt på jeres arbejdsplads.
  • Introduktion til konkrete BFA-værktøjer I kan bruge eller lade jer inspirere af i arbejdsmiljøarbejdet hos jer.

Webinaret er det andet af fire målrettet ledere, TR og arbejdsmiljørepræsentanter på de gymnasiale arbejdspladser.
Læs mere og tilmeld dig webinaret her.

Økonomistyring på gymnasierne
– Tilmeldingsfrist 1. september 2022

Kurset afholdes den 5.-6. oktober 2023 på Comwell Copenhagen Portside. På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. 
Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.

Klar til ledelse
– Tilmeldingsfrist 8. september 2023

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 12.-13. oktober 2023
  • Den 6.-7. december 2023

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger, opgaver og udfordringer, der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset ”Klar til ledelse?” måske noget for dig. Kurset er et førleder-forløb, der skal bidrage til forberedelse af et kommende lederjob.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Ledelse af personalet – hvad siger juraen
– Tilmeldingsfrist 6. september 2023

Kurset afholdes den 9.-10. oktober 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. På kurset gennemgås faserne i det enkelte ansættelsesforhold, herunder hvad der gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør på gymnasieskolen.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

Medie- og krisehåndtering i praksis 
– Tilmeldingsfrist 15. september 2023

Kurset afholdes den 26. oktober 2023 på MBK kursuscenter i København.
Formålet med dette kursus er at klæde dig på, så du er beredt og komfortabel, når du som talsperson skal i medierne på svære pressesager. Undervisningen vil være bygget op omkring teoretisk forståelse og praktisk træning, og du modtager individuel feedback fra underviseren. Kurset henvender sig til rektorer og/eller skolens talspersoner i mediesager. Evt. bestyrelsesdeltagelse vurderes også relevant.

Kursus i konfliktopløsning
– Tilmeldingsfrist 27. september 2023

Kurset afholdes den 30.-31. oktober 2023 på Tivoli Hotel i København.
Kursets formål er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Der tages udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Der vil også være fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder, mellem rektor og bestyrelsen eller mellem ledelse og faglige organisationer. Der arbejdes med cases og veksles mellem oplæg, dialog i plenum, refleksion og træning to og to og i mindre grupper. Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, og der kan med fordel deltage flere ledere fra samme gymnasium.

Realisering af strategien
– Tilmeldingsfrist 3. oktober 2023

Kurset afholdes den 2.-3. november 2023 Comwell Copenhagen Portside. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre, og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver.

Kursus i ”svære samtaler”

-Tilmeldingsfrist 6. oktober 2023

Kurset består af 2 dagskurser, som afholdes den 15. november 2023 og 23. januar 2024 hos MBK kursuscenter i København.
Formålet med dette kursus er at give metoder til og træning i at forberede og gennemføre vanskelige samtaler – om emner som samarbejdsproblemer og kvalitetsproblemer. Deltagerne får metoder – både i form at principper og strukturer – til at gå empatisk og struktureret til samtalerne. Der vil være træning og reflektion over, hvad der skaber gode dialoger om svære emner. Kurset henvender sig til gymnasieledere – rektorer, vicerektorer og mellemledere – som til dagligt arbejder med personaleledelse.

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring
– Tilmeldingsfrist 12. oktober 2023

Kurset afholdes 16.-17. november 2023 på Comwell Copenhagen Portside.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden, redskaber og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes tættere samarbejde om undervisningen og elevernes udbytte. Målet med kurset er, at nærmeste leder i endnu højere grad kan kvalificere den generelle læringskultur med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet. 
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Når elever klager
-Tilmeldingsfrist 15. oktober 2023

Kurset afholdes den 16. november 2023 i IDA mødecenter i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261