Nyhedsbrev

26. august 2022

DCUM-kursus for undervisningsmiljørepræsentanter

På samme måde som medarbejdere har ret til at have indflydelse på arbejdsmiljøet, skal UMR være med til at sikre elevernes perspektiv, når skolen arbejder med undervisningsmiljøet.
Faktisk har elever ifølge undervisningsmiljøloven ret til at blive hørt i sager, som vedrører deres undervisningsmiljø og må i den sammenhæng vælge to undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) pr. arbejdsmiljøgruppe.
Derfor udbyder DCUM UMR-kurser, hvor eleverne får viden om, hvad et godt undervisningsmiljø er. I den forbindelse får eleverne også konkrete idéer og værktøjer til, hvordan man som UMR kan aktivere og engagere andre elever, samt hvorledes ens viden kan omsættes til praksis på skolen
Der afholdes to kurser

  • Tirsdag den 15. november kl.10-15: Jylland
  • Torsdag den17. november kl.10-15: Sjælland

Læs mere om kurserne og tilmeld her:
Kontakt: DCUM, Maria Hummelmose, tlf: 7226 5411


Hyrdebrev om elevdeltagelse i Demokratiets dag

Den 22. august 2022 sendte Børne- og Undervisningsministeren et hyrdebrev til alle ungdomsuddannelsesinstitutioner. I hyrdebrevet opfordres skolerne til at acceptere det eventuelle fravær elever, der skal deltage som debattører i demokratiets dag som repræsentant for en politisk ungdomsungdomsinstitution, måtte få.

Webinar om de nye barselsregler og de nye regler om lønretten

Danske Gymnasier afholder den 13. september 2022 kl. 12.30-14.30 et webinar om de nye barselsregler. Baggrunden er, at de nye regler om øremærket barsel trådte i kraft i august 2022, og der samtidig er aftalt en række ændringer i medarbejdernes ret til løn under barsel. 
Webinaret er målrettet personale på gymnasieskolerne, der skal stå for at administrere de nye regler.
På webinaret gennemgås den nye orlovsmodel, som bl.a. indebærer, at hver forælder får ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel, og hvor hver forælder vil kunne overdrage op til 13 ugers ikke-øremærket orlov til den anden forælder. Endvidere gennemgås det nye cirkulære om administration af barselsaftalen, som indfører ændringer i lønretten og administration heraf.
De nye barselsregler for soloforældre og LGBT+ familier gennemgås også på webinaret. Disse regler træder i kraft 1. december 2023 og indebærer, at soloforældre og LGBT+ familier bl.a. tildeles ret til at overdrage orlov til henholdsvis nærtstående familiemedlemmer eller sociale forældre.
Webinaret er en gentagelse af Danske Gymnasiers webinar den 27. juni 2022 men er opdateret i forhold til de nye regler om lønretten. 
Webinaret afvikles ved advokaterne Lene Damkjær Christensen og Casper Lauritzen.
Tilmeldingsmodul kommer på Danske Gymnasiers hjemmeside i starten af næste uge samt i næste uges nyhedsbrev.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf 3318 8266 og Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

KOMMENDE KURSER

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE 
– TILMELDINGSFRIST DEN 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-5. oktober 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle. På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-6. oktober 2022 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

SU-GRUNDKURSUS
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4. oktober 2022 på ODEON i Odense.
Formålet med dette kursus er at tilbyde nyvalgte SU-medlemmer en branchenær SU-uddannelse. Medlemmer af samarbejdsudvalg skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus inden for de første 6 måneder efter udpegningen. Kurset henvender sig til nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer.

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN 
– TILMELDINGSFRIST 7. SEPTEMBER 2022 

Kurset afholdes den 10.-11. oktober 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2022

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 11.-12. oktober 2022
  • Den 7.-8. december 2022

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.


STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 29. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 1.-2. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

NYT: KURSUS I KONFLIKTLØSNING OG KRISEHÅNDTERING
– TILMELDINGSFRIST 30. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 7.-8. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og kriser og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Vi tager udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter og kriser, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Vi arbejder ikke med klasserumsledelse eller konflikter mellem elever, men har fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder eller mellem rektor og bestyrelsen. Vi arbejder både med cases, hvor der er en konflikt mellem to parter, og med konflikter i teams og ser på, hvad man kan gøre, hvis man selv er part i konflikten.
Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, der ønsker at skærpe deres ledelsesmæssige beredskab og styrke deres kompetencer i forhold til at kunne håndtere uenighed og løsne op for de konflikter, som hverdagen byder på.


PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 7. OKTOBER 2022

Kurset afholdes 10.-11. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 14. OKTOBER 2022

Kurset afholdes den 15. november 2022 på Tivoli Hotel i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. OKTOBER 2022

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 21.-22. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261