Nyhedsbrev

18. august 2023

Adgang til Information gennem Det Kgl. Biblioteks licensservice

Det Kgl. Biblioteks licensservice for ungdomsuddannelser (Ungli) har indgået aftale med Dagbladet Information om adgang for ungdomsuddannelsesinstitutioner. Licensservice kan dermed tilbyde direkte adgang til alle landsdækkende aviser på nær Jyllands-Posten og Kristelig Dagblad.
Kontakt: Det Kgl. Biblioteks licensservice for ungdomsuddannelser for at høre mere.

Vil I planlægge en grønnere studietur?

Har I planer om at rejse mere klimavenligt, når I tager på den årlige studietur? Så er der hjælp at hente i værktøjet GoGreener, som Gymnasieskolernes Klimaalliance har fået udviklet med støtte fra Villumfonden og sparring fra bla. den grønne tænketank CONCITO. Det er gratis at bruge og I finder værktøjet på Klimaalliancens hjemmeside, hvor der er ogå er masser af anden inspiration og tips &tricks til at få et mere bæredygtigt gymnasium.  
Kontakt: Nina Maria Andreasen, tlf: 3318 8274 eller Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

LB Fonden og LB Foreningens fond åbner for ansøgninger

LB Fonden har netop åbnet for ansøgninger for 2023. Som altid er det verdensmålene, der udgør rammen, idet årets tema for uddelingen er Verdensmål 4 – kvalitetsuddannelse. 
I dag har vi uddannelsestilbud til alle i Danmark. Alligevel er læringsuligheden stadig et reelt problem, og der er børn og unge, som falder udenfor fællesskabet og igennem systemet og ikke formår at opnå læring.  LB Fonden og LB Foreningens fond uddeler i 2023 penge til projekter, der søger at adressere denne problemstilling ved at mindske læringsuligheden blandt børn og unge.
Udover temaet skal projekterne opfylde en række tildelingskriterier, der blandt andet tilsiger, at alle projekter skal gennemføres i samarbejde med én eller flere uddannelsesinstitutioner.
Fonden uddeler i år, sammen med LB Foreningens Fond i alt omkring 1.600.000 kroner, der forventes fordelt mellem 4-6 ansøgere. 
Læs mere om årets uddeling, ansøgningsproceduren og fondens arbejde
Der er ansøgningsfrist den 1. september 2023

Klimafokus – Stil skarpt på klimaet 

Klimafokus – stil skarpt på klimaet er Klimakyssets digitale og gratis tilgængelige klimaundervisningsmateriale målrettet udskolingen (9.-10. klasse) samt gymnasiale uddannelser (1.g. – 3.g) og andre ungdomsuddannelser.
Projektet er støttet af VILLUM FONDEN i 2022-2023.
KlimaFokus dækker både naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag med 15 klima-relaterede emner og et 16. tværgående tema om klimahandling. Materialet omfatter podcasts, digitale faktaark og videoexplainers samt tilhørende quiz, og et debat-rollespil, der tilsammen introducerer viden, problemstillinger, ledetråde og øvelser med henblik på at omsætte klimaviden og -teori til praksis og handling.
Materialet er udviklet til at høres og ses digitalt.

 • KlimaFokus podcast præsenterer samfundsrelevante og interessante vinkler relateret til de 16 forskellige emner gennem interviews med førende eksperter fra universiteter, tænketanke, mv. og casestories .  Hvert afsnit varer ca. 15-20 min.  
 • KlimaFokus faktaark giver et overblik over hvert af de 16 emner, fakta og forslag til opgaver, som eleverne kan arbejde med i klassen eller hjemme. 
 • KlimaFokus videoexplainers er korte videoer på 30-60 sekunder, der illustrerer eller forklarer eksempler, relateret til de 15 emner – ofte med et glimt i øjet 
 • Klimakahoot-quizzen udfordrer eleverne til at teste deres viden.
 • KlimaDebat er et rollespil, hvor eleverne skal forberede sig og debattere forskellige klimadilemmaer relateret til 8 forskellige emner. 
 • Referencer og links indeholder referencer til yderligere information og inspiration.
 • Lærervejledningen kan du læse mere om materialet og få inspiration til KlimaFokus-lektioner og KlimaFokus-temadag(e)

Kontakt: Line Østergaard, Klimakysset, tlf: 2684 0480

Danske Gymnasier i medierne

KOMMENDE KURSER


SIDSTE CHANCE – Sociale medier

Tilmeldingsfrist 18. august 2023

Kurset afholdes den 27.-29. september 2023 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Kurset er et 3-dagskursus. På kurset dykker vi ned i hvert enkelt socialt medie, så vi kan lære at skabe resultater ved at bruge medierne i sammenhæng. Vi bringer dig fra strategi til eksekvering – tre dage med både strategi og teori, hvor vi primært opererer på strategisk og taktisk niveau, og med øvelser og værksteder, hvor du prøver tingene af med udgangspunkt i dit eget gymnasium og sammen med andre, der sidder med samme udfordringer og muligheder som dig.
Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.

Ledelse af studieretninger, team og projekter
– Tilmeldingsfrist er udløbet men kontakt os for at høre til eventuelle ledige pladser

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

 1. Den 12. september 2023 kl. 10:00-17:00
 2. Den 12. oktober 2023 kl. 10:00-16:30
 3. Den 14. november 2023 kl. 10:00-16:30
 4. Den 7. december 2023 kl. 10:00-17:30

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Portside i København.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

Økonomistyring på gymnasierne
– Tilmeldingsfrist 1. september 2022

Kurset afholdes den 5.-6. oktober 2023 på Comwell Copenhagen Portside. På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. 
Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.

Klar til ledelse
– Tilmeldingsfrist 8. september 2023

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

 • Den 12.-13. oktober 2023
 • Den 6.-7. december 2023

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger, opgaver og udfordringer, der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset ”Klar til ledelse?” måske noget for dig. Kurset er et førleder-forløb, der skal bidrage til forberedelse af et kommende lederjob.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Ledelse af personalet – hvad siger juraen
– Tilmeldingsfrist 6. september 2023

Kurset afholdes den 9.-10. oktober 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. På kurset gennemgås faserne i det enkelte ansættelsesforhold, herunder hvad der gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør på gymnasieskolen.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

Medie- og krisehåndtering i praksis 
– Tilmeldingsfrist 15. september 2023

Kurset afholdes den 26. oktober 2023 på MBK kursuscenter i København.
Formålet med dette kursus er at klæde dig på, så du er beredt og komfortabel, når du som talsperson skal i medierne på svære pressesager. Undervisningen vil være bygget op omkring teoretisk forståelse og praktisk træning, og du modtager individuel feedback fra underviseren. Kurset henvender sig til rektorer og/eller skolens talspersoner i mediesager. Evt. bestyrelsesdeltagelse vurderes også relevant.

Kursus i konfliktopløsning
– Tilmeldingsfrist 27. september 2023

Kurset afholdes den 30.-31. oktober 2023 på Tivoli Hotel i København.
Kursets formål er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Der tages udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Der vil også være fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder, mellem rektor og bestyrelsen eller mellem ledelse og faglige organisationer. Der arbejdes med cases og veksles mellem oplæg, dialog i plenum, refleksion og træning to og to og i mindre grupper. Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, og der kan med fordel deltage flere ledere fra samme gymnasium.

Realisering af strategien
– Tilmeldingsfrist 3. oktober 2023

Kurset afholdes den 2.-3. november 2023 Comwell Copenhagen Portside. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre, og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver.

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring
– Tilmeldingsfrist 12. oktober 2023

Kurset afholdes 16.-17. november 2023 på Comwell Copenhagen Portside.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden, redskaber og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes tættere samarbejde om undervisningen og elevernes udbytte. Målet med kurset er, at nærmeste leder i endnu højere grad kan kvalificere den generelle læringskultur med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet. 
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Når elever klager
-Tilmeldingsfrist 15. oktober 2023

Kurset afholdes den 16. november 2023 i IDA mødecenter i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261