Nyhedsbrev

21. august 2023

Længere svartid i den juridiske rådgivning

Vores jurist Sine Skjoldan har desværre fået nyt job som forhandlingschef i Ergoterapeutforeningen. Du kan fortsat kontakte Christina Dyhr, hvis du har brug for juridisk rådgivning – vi håber, I vil bære over med, at der kan være længere svartid i den juriske rådgivning, indtil vi får ansat en ny medarbejder.

Ny bekendtgørelse om trivselsmålinger

STUK har den 13. juni 2023 udstedt en ny bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser. Den nye bekendtgørelse indebærer, at der fra og med trivselsmålingen i skoleåret 2023/24 ikke længere spørges til elevernes køn og alder. Ændringerne er også indført i bekendtgørelsen om trivselsmålingen for erhvervsuddannelser.
Baggrunden for ændringen er bl.a., at STUK er blevet bekendt med, at elever i praksis opfatter spørgsmålet om køn som et spørgsmål om kønsidentitet, hvilket ikke har været hensigten, og STUK derfor har besluttet at lade det udgå. STUK kan i forvejen indhente oplysninger om køn og alder via elevernes CPR-numre. 
Kontakt: Ida Marie Nyland Jensen, fuldmægtig i STUK

Orienteringsbrev fra STUK om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag

STUK har udsendt et orienteringsbrev om konsekvenserne ved afskaffelse af store bededag.
I orienteringsbrevet gør STUK opmærksom på informationspligten, som følger af Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, hvorefter en arbejdsgiver skal give arbejdstageren oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, herunder om løn, lønnens udbetalingsterminer og arbejdstid. I forhold til informationspligten på det gymnasiale område har STUK på forespørgsel oplyst: ”Vi vurderer ikke, at det er nødvendigt at orientere medarbejderne individuelt om, at årsnormen beregnes på en ny måde fra 1. januar 2024. Vi anbefaler dog, at institutionerne er tydelige i deres ledelseskommunikation herom (om arbejdstid og løntillæg), f.eks. ved at tage emnet op i Samarbejdsudvalget og føre punktet til referat.”

Orienteringsbrev fra STUK om ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår samt ny aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet

STUK har udsendt et orienteringsbrev til alle institutioner om den nye lov om ansættelsesbeviser samt en ny aftale på statens område om pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet:
I brevet orienterer STUK institutionerne om, hvem der er omfattet af de nye regler, og hvem der skal have et nyt ansættelsesbevis. Herudover er der en gennemgang af, hvad de nye regler betyder og endelig oplyser STUK, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har tilkendegivet, at de vil udarbejde et justeret eksempel på en skabelon til et ansættelsesbevis. Danske Gymnasier vil orientere her i nyhedsbrevet, når skabelonen er klar.

Digitaliseringsdage 2023 – nyt spor om studie- og elevadministration

Digitaliseringsdage er Børne- og Undervisningsministeriets årlige gratis virtuelle konference, der afholdes den 8. og 9. november 2023. I år er et spor den 8. november dedikeret til oplæg fra Styrelsen for It og Læring rettet mod studie- og elevadministrativt personale på grundskoler og på ungdoms-, voksen- og efteruddannelsesområderne. Her kan du fx høre mere om følgende systemer, og hvad de betyder for dig og din institution: 

  • Unilogin
  • Test og Prøver
  • Nyt system til administration af specialpædagogisk støtte
  • Modernisering af tilskudsadministration

Generelt vil der på konferencen være sessioner om elevernes digitale kompetencer og kritiske stillingtagen, tips og tricks til anvendelse af teknologi i undervisningen, sessioner om kunstig intelligens’ betydning i uddannelsessektoren, debatter om potentialer og udfordringer ift. institutionernes digitale hverdag, datainformeret trivselsudvikling, brug af læringsdata, digital ulighed og meget mere.
Du kan læse mere om Digitaliseringsdage og tilmelde dig på digidage.dk.

Konference om stærk og inkluderende undervisning

I samarbejde med Gymnasieforskning afholder Høje-Taastrup Gymnasium den 29. november kl. 9.30-16 en konference om, hvordan man som gymnasium og underviser håndterer den meget forskelligartede elevgruppe, der i dag finder vej til gymnasierne. I stort set alle klasser sidder udsatte unge, elever med diagnoser og elever fra uddannelsesfremmede hjem. Det stiller nye krav til måden at undervise, skabe fællesskaber og drive skole på. Konferencen foregår på Høje-Taastrup Gymnasium. Det koster 550 kr. at deltage og prisen dækker også forplejning i løbet af dagen. Læs mere og tilmeld jer htg@htg.dk

Grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser 2023

Ved aftale om finansloven for 2021 blev en række politiske partier enige om at afsætte 10 millioner kroner årligt i perioden 2021-2023 til en iværksætterpulje med et grønt fokus på tværs af ungdomsuddannelserne. 
Puljens målgruppe er elever på ungdomsuddannelser og har til formål at styrke ungdomsuddannelsernes arbejde med grønt iværksætteri og understøtte, at ungdomsuddannelserne er på forkant med den grønne dagsorden. Projekterne skal gennemføres i samarbejde med én eller flere virksomheder, videregående uddannelsesinstitutioner eller interesseorganisationer, som har viden og erfaring med grønt iværksætteri. 
Alle godkendte udbydere af gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser (den juridiske enhed/hovedskole) kan ansøge om midler fra puljen.
Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 21. september 2023, klokken 13.00. Læs mere her og find ansøgningsmateriale.

Projektmidler til støtte indenfor STEM-undervisning, naturfagsdidaktisk forskning og uformelle læringsmiljøer

Novo Nordisk Fonden har åbnet for en pulje, hvor man kan ansøge om midler til projekter indenfor naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer. Der kan søges om støtte til projekter inden for STEM-undervisning, naturfagsdidaktisk forskning og oplevelser med naturvidenskab og teknologi i fritiden. Det gælder også støtte til projekter med fokus på bæredygtighed, klima, energiproduktion og sundhed.
Der er 70 Mio DKK. til uddeling til projekter af 1-6 års varighed og med projektlængde mellem 1-6 år. Projektopstart mellem januar-december 2024. Deadline for at ansøge via Fondens online ansøgningsportal er 31 august 2023. 
Mere info samt ansøgningsvejledning kan tilgås på Fondens hjemmeside.

Danske Gymnasier i medierne:

KOMMENDE KURSER

Sidste chance – Ledelse af studieretninger, team og projekter
– Tilmeldingsfrist 11. august 2023

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. Den 12. september 2023 kl. 10:00-17:00
  2. Den 12. oktober 2023 kl. 10:00-16:30
  3. Den 14. november 2023 kl. 10:00-16:30
  4. Den 7. december 2023 kl. 10:00-17:30

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Portside i København.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

Sidste chance – Kursus for nye pædagogiske ledere
– Tilmeldingsfrist 11. august 2023

Kurset afholdes den 14.-15. september 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle. Som et nyt tiltag afholdes der en opfølgnings- og netværksdag den 22. januar 2024 på MBK kursuscenter i København.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Der er fokus på at give viden om og redskaber til de styrings- og ledelsesmæssige opgaver, der ligger i rollen som pædagogisk leder.
Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, der er nye eller forholdsvis nye i rollen og giver en introduktion til emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm.

Personalejurakursus for det administrative personale
– Tilmeldingsfrist 16. august 2023

Kurset afholdes den 26. september 2023 fra kl. 09.30-16.30 på Radisson Blu Scandinaviai Aarhus.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution.
Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

Sociale medier
– Tilmeldingsfrist 16. august 2023

Kurset afholdes den 27.-29. september 2023 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Kurset er et 3-dagskursus. På kurset dykker vi ned i hvert enkelt socialt medie, så vi kan lære at skabe resultater ved at bruge medierne i sammenhæng. Vi bringer dig fra strategi til eksekvering – tre dage med både strategi og teori, hvor vi primært opererer på strategisk og taktisk niveau, og med øvelser og værksteder, hvor du prøver tingene af med udgangspunkt i dit eget gymnasium og sammen med andre, der sidder med samme udfordringer og muligheder som dig.
Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.

Økonomistyring på gymnasierne
– Tilmeldingsfrist 1. september 2022

Kurset afholdes den 5.-6. oktober 2023 på Comwell Copenhagen Portside. På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. 
Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.

Klar til ledelse
– Tilmeldingsfrist 8. september 2023

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 12.-13. oktober 2023
  • Den 6.-7. december 2023

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger, opgaver og udfordringer, der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset ”Klar til ledelse?” måske noget for dig. Kurset er et førleder-forløb, der skal bidrage til forberedelse af et kommende lederjob.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Ledelse af personalet – hvad siger juraen
– Tilmeldingsfrist 6. september 2023

Kurset afholdes den 9.-10. oktober 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. På kurset gennemgås faserne i det enkelte ansættelsesforhold, herunder hvad der gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør på gymnasieskolen.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

Medie- og krisehåndtering i praksis 
– Tilmeldingsfrist 15. september 2023

Kurset afholdes den 26. oktober 2023 på MBK kursuscenter i København.
Formålet med dette kursus er at klæde dig på, så du er beredt og komfortabel, når du som talsperson skal i medierne på svære pressesager. Undervisningen vil være bygget op omkring teoretisk forståelse og praktisk træning, og du modtager individuel feedback fra underviseren. Kurset henvender sig til rektorer og/eller skolens talspersoner i mediesager. Evt. bestyrelsesdeltagelse vurderes også relevant.

Kursus i konfliktopløsning
– Tilmeldingsfrist 27. september 2023

Kurset afholdes den 30.-31. oktober 2023 på Tivoli Hotel i København.
Kursets formål er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Der tages udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Der vil også være fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder, mellem rektor og bestyrelsen eller mellem ledelse og faglige organisationer. Der arbejdes med cases og veksles mellem oplæg, dialog i plenum, refleksion og træning to og to og i mindre grupper. Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, og der kan med fordel deltage flere ledere fra samme gymnasium.

Realisering af strategien
– Tilmeldingsfrist 3. oktober 2023

Kurset afholdes den 2.-3. november 2023 Comwell Copenhagen Portside. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre, og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver.

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring
– Tilmeldingsfrist 12. oktober 2023

Kurset afholdes 16.-17. november 2023 på Comwell Copenhagen Portside.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden, redskaber og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes tættere samarbejde om undervisningen og elevernes udbytte. Målet med kurset er, at nærmeste leder i endnu højere grad kan kvalificere den generelle læringskultur med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet. 
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Når elever klager
-Tilmeldingsfrist 15. oktober 2023

Kurset afholdes den 16. november 2023 i IDA mødecenter i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261