Nyhedsbrev

12. august 2022

Husk Danske Gymnasiers årsmøde

Velkommen tilbage fra en forhåbentlig skøn sommerferie. Planlægningen af skoleåret er godt i gang og flere af jer har spurgt efter datoen for Danske Gymnasiers årsmøde. Årsmødet ligger i år fra den 30. november til den 2. december og det er som vanligt på Hotel Nyborg Strand.
Foreningens ledelsestræf er programsat til 2-3.marts 2023.

Gymnasieskolernes brug af Google Chromebook og Google Workspace

Datatilsynet har i sommerferien udstedt et forbud overfor Helsingør Kommune om brug af Google Chromebook og Google Workspace. Der er ikke udsted forbud overfor andre. Gymnasieskolerne skal således ikke stoppe brugen af Google Chromebook og Google Workspace, for så vidt angår Datatilsynets afgørelse, men som dataansvarlige har gymnasieskolerne ansvar for, at der tages de relevante skridt for at sikre, at behandlingen af personoplysninger lever op til databehandlingsreglerne. 
I afgørelsen gør Datatilsynet opmærksom på de dele af databeskyttelsesforordningen, som skal efterleves i Helsingør sagen:

 • Den dataansvarlige er ansvarlig for at kunne påvise, at principperne i databeskyttelsesforordningen for behandling af personoplysninger er opfyldt (artikel 5 stk. 2).
 • Den dataansvarlige skal sikre, at personoplysningerne behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede (artikel 5 stk. 1 litra a)
 • Den dataansvarlige skal være opmærksom på den dataansvarliges ansvar (artikel 24)
 • Den dataansvarlige skal sikre, at databehandleren kan stille de fornødne garantier for at ville gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så den registreredes rettigheder sikres (artikel 28 stk. 1). I særdeleshed når det omhandler registrerede under 18 år.
 • Den dataansvarlige skal sikre at have foretaget en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger, fx en risikovurdering og/eller konsekvensanalyse inden behandlingen af personoplysninger blev påbegyndt (artikel 35 stk. 1).
 • Den dataansvarlige skal sikre, at de generelle principper for overførsel af personoplysninger til tredje lande (artikel 44) overholdes, og at der foreligger de fornødne garantier for sikker overførsel til tredje lande (artikel 41 stk. 1). 

Der kan læses mere om afgørelsen hos Datatilsynet
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Hvorfor har vi brug for flere med stærke sprogkundskaber?

Tilmeldingen er netop åbnet for en stor sprogkonference, som Danske Gymnasier i samarbejde med en lang række organisationer afholder den 13.september kl. 12-15 i Fællessalen på Christiansborg. Konferencen sætter fokus på behovet for at styrke danske unges færdigheder i fremmedsprog. 
Det er gratis at deltage men der er et begrænset antal pladser som tildeles efter først-til-mølle-princippet, og et no-show-gebyr, hvis man booker pladser som ikke benyttes. Vær obs på at vi på grund af en fejl på hjemmesiden IKKE automatisk sender bekræftelser på, at I er tilmeldt.

Gratis materialer og events, der mindsker drikkepres

Som inspiration til gymnasier, der ønsker at arbejde med skolens alkoholkultur har Kræftens Bekæmpelse samlet et katalog af gode ideer. På det nye site gymnasierfuldafliv.dk findes evidensbarede og testede værktøjer til at mindske drikkepres og arbejde for en sundere alkoholkultur på gymnasiet. Sitet indeholder anbefalinger til ledelsen, online undervisningsforløb til introguides og festudvalg, gratis alkoholfri arrangementer, forældrematerialer og meget mere. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden har skabt materialet i samarbejde med forskere fra Statens Institut for Folkesundhed.
Kontakt: Projektleder, Lotte Riisgaard Kragh, tlf: 29 72 58 45

Forsøg med udstrakte forløb for anbragte unge på ungdomsuddannelser

Fra den 1. august 2022 har udbydere af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser som led i et forsøg mulighed for at udstrække varigheden af ungdomsuddannelse for unge, som er anbragt uden for hjemmet.
Forsøget gennemføres i perioden 1. august 2022 – 31. juli 2025. 
Det er frivilligt for såvel institutionerne, som elever og lærlinge, at deltage i forsøget. Institutioner, der deltager i forsøget, bedes indsende tilsagn herom, hvoraf det skal fremgå, hvem der er kontaktperson for forsøget inkl. kontaktoplysninger.
Læs mere i dette brev til alle udbydere af gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, samt i BUVM’s vejledning om forsøget, hvor forsøgets formål, indhold, målgruppe mv. er nærmere beskrevet.
Dokumenterne er også tilgængelige på Danske Gymnasiers hjemmeside under Skoledrift, Uddannelserne.
Kontakt: Styrelsen for Kvalitet og Undervisning


Interaktivt undervisningsspil om Fake News

Faktatjekmediet TjekDet har udviklet et spil, der udstyrer eleverne i grundskolen og mellemuddannelserne med værktøjer til at spotte falsk information. Spillet hedder Bad News og det kan bruges som interaktivt element i undervisningen, hvor eleverne opdeles i grupper af for eksempel to personer. Spillet er afprøvet i nogle år i udlandet med succes, men nu har TjekDet lavet en dansk version. Læs mere om spillet.
Som alt andet på TjekDet er Bad News selvfølgelig gratis.


STIL ophæver betingelserne for anvendelse af Lectio

STIL meddelte den 29. juni, at anvendelse af Lectio ikke længere er underlagt betingelser:
“På baggrund af ovenstående vil STIL ophæve betingelserne for institutionernes anvendelse af Lectio. Betingelserne vil blive fjernet fra oversigten over omfattede systemer på stil.dk’s systemrevisionssider. STIL skal dog bemærke, at betingelserne kan ændres, hvis der tilvejebringes nye oplysninger, der dokumenterer, at systemet ikke efterlever kravene i systemrevisionsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 9.”
Hele STIL’s begrundelse for ophævelsen kan læses i vedhæftede brev, som er tilgængeligt på Danske Gymnasiers hjemmeside under Skoledrift, IT, forvaltning og persondata/studieadministrative systemer.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273


Cirkulære om administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Forældre til børn, der er født den 2. august 2022 eller senere, vil være omfattet af de nye barselsregler som er trådt i kraft med den nye barselslov. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og de offentlige ansattes organisationer er enige om, at de fleste ændringer i den nye barselslov kan håndteres inden for rammerne af den eksisterende statslige barselsaftale. Parterne er også enige om, at der er anledning til justeringer af barselsaftalen på enkelte punkter i lyset af den nye lovgivning og har derfor sammen udsendt et administrationsgrundlag, der dels supplerer barselsvejledningen ved at give et overblik over de nye barselsregler, dels oplyser om de aftalemæssige ændringer af barselsaftalen, som parterne er enige om som følge af den nye lov. Det gælder eksempelvis lovens betydning for lønretten. 
Læs Cirkulære om Administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273


Ved jobopslag må der ikke anmodes om oplysninger om alder

Fra 1. juli 2022 må en arbejdsgiver ikke anmode om oplysninger om en ansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading og indtastning m.v. af jobansøgning. Det er blevet indført ved en ændring i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Nye bekendtgørelser om modtagelse af fordrevne børn og unge fra Ukraine

I forlængelse af den nye lovgivning om modtagelse af fordrevne børn og unge fra Ukraine, har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udstedt følgende bekendtgørelser:

 1. Bekendtgørelse om visse regler om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog af fordrevne børn og unge fra Ukraine (retsinformation.dk)
 2. Bekendtgørelse om elevtallet i kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine (retsinformation.dk)
 3. Bekendtgørelse om prøvesprog ved prøver på børne- og undervisningsområdet for fordrevne fra Ukraine (retsinformation.dk)

Bekendtgørelserne er trådt i kraft den 6. juli 2022. Reglerne er beskrevet i nye spørgsmål/svar, der kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.)
Har man spørgsmål er Ukraine- hotlinen åbnet igen eftersommerferien og kan kontaktes mandag til fredag kl. 9-12 på tlf.nr. 70 80 67 07.
Der afholdes Sektorpartnerskabsmøde den 17. august 


Nye Vejledninger fra STUK

Kort før sommerferien udgav STUK to nye vejledninger. Det drejer sig om: 

 • Vejledning til de tværgående kompetenceområder på de gymnasiale uddannelser
 • Vejledning til undervisningsbeskrivelser på de gymnasiale uddannelser

Tværgående kompetenceområder
Der har tidligere været en vejledning til hvert af de fem kompetenceområder, som blev indført med den seneste gymnasiereform. Disse fem vejledninger er blevet samlet i én vejledning, og de enkelte kompetenceområder er blevet opdateret og revideret på baggrund af erfaringerne fra de første år efter reformen. Det er hensigten, at den samlede vejledning skal give et mere samlet blik på kompetenceområderne og derved understøtte en samlet indsats på institutionen i forhold til at sikre udviklingen i elevernes tværgående kompetencer. 

Nye undervisningsbeskrivelser
Der er udarbejdet en ny vejledning til undervisningsbeskrivelser. Styrelsen modtager ofte spørgsmål om kravene til undervisningsbeskrivelser, og det er hensigten, at vejledningen skal bidrage til klarhed over undervisningsbeskrivelsernes indhold. 
Se alle STUK’s vejledninger.


Nye og reviderede læreplaner

Der er udstedt seks nye og reviderede læreplaner i følgende fag og forløb:

 • Studieområdet (hhx)
 • Studieområdet (htx)
 • Billedkunst A (lokal studieretning)
 • Dramatik A (lokal studieretning)
 • Idræt A (lokal studieretning)
 • Mediefag A (lokal studieretning)

Læreplanerne findes her.
Bekendtgørelsen tillæreplanerne findes her.
I studieområdet på hhx og htx vil det med de justerede læreplaner være op til den enkelte institution at fastlægge antallet af forløb i studieområdet. Hidtil har der været krav om syv forløb på hhx og seks til syv på htx. Omfanget af studieområdet vil fortsat være på i alt 210 timer fra de fag, der indgår i studieområdet, ligesom der fortsat vil være krav om, at forløbene tilsammen relaterer sig til minimum fire forskellige læreplansfastlagte områder.
For læreplanerne til billedkunst A, dramatik A, idræt A og mediefag A gælder det, at der er tale om permanentgjorte forsøgsfag. Det skal bemærkes, at de fire fag udelukkende kan udbydes som et studieretningsfag i en godkendt lokal studieretning. Det betyder også, at fagene ikke kan udbydes som valgfag, og de kan ikke udbydes på toårig hf og hf-enkeltfag. 
Læreplanerne gælder for hold, der fra og med skoleåret 2022-23 påbegynder undervisning i faget eller forløbet. 


Book en ph.d.-studerende fra DTU til at holde oplæg i klassen

Få besøg af en ph.d.-studerende i klassen til en fortælling om forskning i naturvidenskab og teknologi, om hvad det betyder for samfundet og om det at vælge uddannelse og karriere. Læs mere om tilbuddet og find listen over de foredrag som er tilgængelige netop nu.
De ph.d.-studerende på DTU gennemfører et kursus i bæredygtighedsvurdering og formidling, som kvalificerer dem til at besøge et gymnasium. Listen af tilgængelige foredrag vil derfor variere løbende efterhånden som flere ph.d.-studerende gennemfører kurset. 
Tilbuddet er mest oplagt for dem, som underviser i naturvidenskabelige fag, men der er også foredrag, som er velegnet til samfundsfag. For eksempel er der lige nu et oplæg under titlen: ”Kortlægning af kontroverser i den grønne omstilling”, der sætter lokale debatter om opstilling af vindmølleparker under lup.
Endelig er der mulighed for at få besøg på andre sprog end dansk. Alle besøg kan bookes på engelsk, og størstedelen af de ph.d.-studerende tilbyder også at formidle på deres modersmål, så det for eksempel er muligt at booke et besøg på tysk, spansk eller fransk.  
For jer der har IB eller internationale studieretninger, er det måske særligt interessant at få besøg af en ph.d.-studerende med international baggrund.
Hvis I har særlige ønsker – fx om at få besøg af en ph.d.-studerende til en tematiseret event på skolen – er DTU meget imødekommende.
Tilbuddet er ganske gratis, og oplæggene formidles via først til mølle-princippet. 
Kontakt: DTU – Teja Andersen Brenneche


New Deals i Det Kgl. Biblioteks licensservice

Det Kgl. Biblioteks licensservice for ungdomsuddannelser har sammen med folkebibliotekerne taget 1første skridt i retning af mere nationalt samarbejde omkring betjening af studerende. Projektet hedder New Deals
Ud over mere samarbejde, har projektet også fokus på udvikling af en ny aftalemodel, der bedre imødekommer institutionernes og bibliotekernes virkelighed, både hvad angår økonomi og brugeradfærd. 
I 1. fase af projektet deltager inviterede institutioner, hvis studerende i 2.halvår af 2022 og 1. halvår af 2023 får adgang til millioner af fuldtekstposter fra databaser, e-bøger og andre kilder. I 1 halvår af 2023 udvides adgangen til New Deals-platformen med adgang til en værktøjskasse af vejledningsmateriale, der udvikles af Silkeborg Bibliotekerne.  
Håbet er, at projektet i efteråret 2023 kan bevæge sig videre til næste fase, en egentlig national pilot, hvor adgang til New Deals-platformen bliver tilbudt alle interesserede folkebiblioteker og ungdomsuddannelsesinstitutioner på betingelser, der gør det muligt at levere adgang til et næsten endeløst univers af indhold – men kun betale for faktisk forbrug.
Projektets 1. fase finansieret af Det Kgl. Biblioteks projektmidler, øremærket tiltag for de ungdomsuddannelsesinstitutioner, KB betjener, på opdrag fra undervisningsministeriet og institutionernes interesseorganisationer. En evt. efterfølgende national pilot vil blive baseret på egenbetaling


Atlantsammenslutningens Underviserdag 2022

Den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen afholder Underviserdag for undervisere i sikkerhedspolitiske forhold – fx i folkeskole, på en gymnasial- eller universitetsuddannelse – og andre interesserede. Det foregår den 31.okrtober kl. 9-17.30 på Vartov Konferencecenter, Farvergade 27, København. K. Det koster 750 kr. at deltage og tilmeldingsfristen er den 14. oktober 2022 kl. 1200.
Du skal helst tilmelde dig online, men du er også velkommen til at sende en e-mail til tilmelding@atlant.dk
Kontakt: Sekretariatschef i Atlantsammenslutningen, Niels-Ole Mannerup

KOMMENDE KURSER

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 12. AUGUST 2022

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

 1. undervisningsgang den 13. september 2022
 2. undervisningsgang den 11. oktober 2022
 3. undervisningsgang den 9. november 2022
 4. undervisningsgang den 6. december 2022

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.


ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE 
– TILMELDINGSFRIST DEN 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-5. oktober 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle. På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.


DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-6. oktober 2022 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.


SU-GRUNDKURSUS
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4. oktober 2022 på ODEON i Odense.
Formålet med dette kursus er at tilbyde nyvalgte SU-medlemmer en branchenær SU-uddannelse. Medlemmer af samarbejdsudvalg skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus inden for de første 6 måneder efter udpegningen. Kurset henvender sig til nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer.


LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN? 
– TILMELDINGSFRIST 7. SEPTEMBER 2022 

Kurset afholdes den 10.-11. oktober 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.


KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2022

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

 • Den 11.-12. oktober 2022
 • Den 7.-8. december 2022

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.


STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 29. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 1.-2. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

NYT: KURSUS I KONFLIKTLØSNING OG KRISEHÅNDTERING
– TILMELDINGSFRIST 30. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 7.-8. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og kriser og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Vi tager udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter og kriser, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Vi arbejder ikke med klasserumsledelse eller konflikter mellem elever, men har fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder eller mellem rektor og bestyrelsen. Vi arbejder både med cases, hvor der er en konflikt mellem to parter, og med konflikter i teams og ser på, hvad man kan gøre, hvis man selv er part i konflikten.
Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, der ønsker at skærpe deres ledelsesmæssige beredskab og styrke deres kompetencer i forhold til at kunne håndtere uenighed og løsne op for de konflikter, som hverdagen byder på.


PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 7. OKTOBER 2022

Kurset afholdes 10.-11. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 14. OKTOBER 2022

Kurset afholdes den 15. november 2022 på Tivoli Hotel i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. OKTOBER 2022

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 21.-22. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261