Nyhedsbrev

24. juni 2022

UDMØNTNING AF PULJER TIL INSTITUTIONER I UDKANTSDANMARK

I forbindelse med Aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser blev der afsat 15,0 mio. kr. til en pulje til institutioner i udkantsområder. Puljen er udmøntet og fordelt ligeligt mellem alle institutioner, der opfylder følgende kriterier: 

  1. Institutionen skal være beliggende eller have en afdeling placeret i en kommune, der af Danmarks Statistik er kategoriseret som enten ’oplandskommune’ eller ’landkommune’, jf. Danmarks Statistiks inddeling i kommunegrupper. 
  2. Institutionen skal højst have 430 årselever i 2021 samlet set på tværs af alle udbudte ungdoms- og voksenuddannelser. 

Se den samlede liste over berettigede institutioner. Midlerne er sat til udbetaling, og institutionerne kan forvente at modtage midlerne i juni 2022. 
Kontakt: Nina Maria Pedersen, tlf: 3318 8274

UDMØNTNING AF SÆRTILSKUD TIL ALMENGYMNASIALE UDDANNELSER

I forbindelse med finansloven 2020 blev der afsat midler til et særtilskud til almengymnasiale uddannelser i 2020-2023 med henblik på at understøtte uddannelsernes kvalitet. I 2022 udgør puljen 21,3 mio. kr. Midlerne udbetales som et tilskud til den enkelte institution på baggrund af institutionens relative andel af den indberettede aktivitet på stx, hf, pre-IB, IB og EB i 2021.  
Se listen over hvor meget hver skole får udbetalt. Midlerne er sat til udbetaling, og institutionerne kan forvente at modtage midlerne i juni 2022. 
Kontakt: Nina Maria Pedersen, tlf: 3318 8274

Høringssvar fra Danske Gymnasier

Danske Gymnasier har i ugens løb afgivet tre høringssvar 

Kontakt: Mathias Baumann, tlf. 3318 8269

Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf. 3318 8267

CONCITO-konference ”Arbejdskraft til en grøn omstilling”

Den 25. august holder den grønne tænketank CONCITO en konference om arbejdskraftbehovet i den grønne omstilling. Konferencen afholdes i forbindelse med offentliggørelsen af CONCITOS behovs- og beskæftigelsesanalyse, og stiller skarpt på forventningen til udviklingen i beskæftigelsen frem mod 2030 samt, hvilke behov virksomhederne peger på i den grønne omstilling.
På konferencen er der oplæg fra bl.a.:

  • Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
  • Connie Hedegaard, bestyrelsesformand, CONCITO
  • Lisbeth Knudsen, strategidirektør, Tænketanken Mandag Morgen
  • Lizette Risgaard, formand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Konferencen afholdes i Pension Danmarks lokaler, Langelinje Allé 42, 2100 København
Deltagelse er gratis.
Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

DM i nationaløkonomi

Den 25. november kl. 9-14 afholdes DM i nationaløkonomi. Årets fokus er på Bæredygtig samfundsøkonomi – Udfordringer og økonomisk politiske løsninger på kort og/eller lang sigt. Det foregår på Tietgen Handelsgymnasium i Odense og koster 1.500 kr. pr. hold (4 elever + 1 underviser)
Læs mere og tilmeld jer på mail
Kontakt: Koordinator Mick Foldager Hartwig, tlf: 5192 7148


Sommerbemanding i Sekretariatet

Der er nedsat bemanding i Danske Gymnasiers sekretariat henover sommerferien, og i uge 28 holder vi helt lukket.
Juristerne kan træffes hele uge 26, mandag og tirsdag i uge 27 og tirsdag-fredag i uge 29.
Nyt fra Sekretariatet holder ligeledes sommerpause. Vi er tilbage igen i uge 32 med nyheder og opdateringer.
I ønskes alle en helt vidunderlig sommerferie. 


KOMMENDE KURSER


Husk at tilmelde jer inden sommerferien, da nogen kurser har deadline for tilmelding i begyndelsen af august

KURSUS FOR NYE PÆDAGOGISKE LEDERE 
– TILMELDINGSFRIST 5. AUGUST 2022

Kurset afholdes den 7.-8. september 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.


LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 12. AUGUST 2022

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. undervisningsgang den 13. september 2022
  2. undervisningsgang den 11. oktober 2022
  3. undervisningsgang den 9. november 2022
  4. undervisningsgang den 6. december 2022

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.


ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE 
– TILMELDINGSFRIST DEN 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-5. oktober 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle. På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.


DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-6. oktober 2022 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

SU-GRUNDKURSUS
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4. oktober 2022 på ODEON i Odense.
Formålet med dette kursus er at tilbyde nyvalgte SU-medlemmer en branchenær SU-uddannelse. Medlemmer af samarbejdsudvalg skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus inden for de første 6 måneder efter udpegningen. Kurset henvender sig til nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer.


LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN 
– TILMELDINGSFRIST 7. SEPTEMBER 2022 

Kurset afholdes den 10.-11. oktober 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.


KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2022

Kurset består af to moduler på følgende datoer:
Den 11.-12. oktober 2022
Den 7.-8. december 2022
Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.


STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 29. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 1.-2. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

NYT: KURSUS I KONFLIKTLØSNING OG KRISEHÅNDTERING
– TILMELDINGSFRIST 30. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 7.-8. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og kriser og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Vi tager udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter og kriser, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Vi arbejder ikke med klasserumsledelse eller konflikter mellem elever, men har fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder eller mellem rektor og bestyrelsen. Vi arbejder både med cases, hvor der er en konflikt mellem to parter, og med konflikter i teams og ser på, hvad man kan gøre, hvis man selv er part i konflikten.
Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, der ønsker at skærpe deres ledelsesmæssige beredskab og styrke deres kompetencer i forhold til at kunne håndtere uenighed og løsne op for de konflikter, som hverdagen byder på.


PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 7. OKTOBER 2022

Kurset afholdes 10.-11. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 14. OKTOBER 2022

Kurset afholdes den 15. november 2022 på Tivoli Hotel i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. OKTOBER 2022

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 21.-22. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261