Nyhedsbrev

10. juni 2022

Ny organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Skatteministeriet og HK Stat har indgået organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) i staten. Du finder overenskomsten her.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Ny organisationsaftale for IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste

Skatteministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og PROSA har indgået organisationsaftale for it-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste. Du finder overenskomsten her.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Invitation til udviklingsdage om bæredygtighed

Børne- og Undervisningsministeriets gymnasiale læringskonsulenter inviterer til to udviklingsdage for elever, lærere, ledere og teknisk administrativt personale, som kan inspirere gymnasierne til at tage næste skridt i arbejdet med bæredygtighed. I får støtte til at udvikle en bæredygtighedsindsats, der har fokus på elevernes handlekompetencer og er tilpasset jeres gymnasiums kontekst. BUVM tilbyder innovativ procesfacilitering, vidensoplæg, praksisinspiration og sparring på tværs af gymnasier.
Udviklingsdagene finder sted

  • Den 15. september 2022, kl. 10.00-18.00 Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, Nyborg, med efterfølgende aftensmad. 
  • Den 13. april 2023, kl. 09.00-12.00 virtuelt på Zoom. 

Forskningen fremhæver to elementer som centrale i arbejdet med bæredygtighed:
1. Træning af elevers handlekompetencer.
2. Helskoleindsatser, som involverer flere dele af gymnasieorganisationen, eksempelvis bygningsdrift, fagundervisning og elevforeninger.
Formålet med den første udviklingsdag er derfor, at hvert gymnasium udvikler eller videreudvikler en indsats, der involverer flere dele af organisationen og har fokus på at styrke elevernes handlekompetencer. Det vil ske gennem en blanding af idegenerering, inspirationsoplæg, ideudveksling samt udvælgelse og planlægning af en indsats. Deltagernes udviklingsarbejde vil blive understøttet af blandt andre Jonas Andreasen Lysgaard, PhD, lektor, DPU, Aarhus Universitet, samt flere repræsentanter for organisationer, foreninger og lignende, der arbejder med bæredygtighed.
På den anden udviklingsdag præsenterer og evaluerer deltagerne erfaringerne med deres indsatsarbejde og taler om deres næste skridt. 
Deltagere på udviklingsdagene skal gerne repræsentere alle relevante niveauer af gymnasieorganisationen for at understøtte helskoletanken og træningen af elevernes handlekompetencer. Derfor forventes det, at hver skole tilmelder både elever, lærere, ledelse og teknisk administrativt personale (max 7 deltagere).
Udviklingsdagene er tilrettelagt, så den både er målrettet gymnasier, der er langt i arbejdet med bæredygtighed, og gymnasier for hvem bæredygtighedsarbejdet i et organisatorisk perspektiv, stadigt er forholdsvis nyt.
Forberedelsesmateriale, som skal kvalificere arbejdet, vil blive sendt til deltagerne inden den første udviklingsdag.
Tilmelding til udviklingsdagene skal ske via dette link.
Pris for deltagelse i de to udviklingsdage er 400 kr. per deltager.
Kontakt: Læringskonsulent i STUK Søren Sejer Lohse-Hansen


Rettelse af kontaktperson i artikel om Naturvidenskabens Hus fra sidste uge

Vi havde angivet en forkert kontaktperson i artiklen i sidste uges Nyt fra Sekretariatet om Naturvidenskabernes Hus tilbud om virksomhedskontakter. Her er hele artiklen igen og nu med korrekt kontaktperson:

Har du lyst til at samarbejde med en virksomhed i din undervisning? 
Så har vi en række virksomheder, som er klar til et forløb med jer – enten online eller fysisk. 
Når du samarbejder med en virksomhed, bliver din undervisning praksisnær og anvendelsesorienteret. Du sætter karrierelæring på skemaet og viser eleverne, hvad naturvidenskab og teknologi kan bruges til i virkeligheden. Du vinger kernestof af i din læreplan. Du motiverer eleverne, når de med egne øjne oplever, hvordan virksomheder arbejder i praksis med bæredygtighed og FN’s Verdensmål. Du skaber variation i din undervisning.
Se alle virksomheder her
 Kontakt: Naturvidenskabernes Hus Ulla Lindbæk Strøm, tlf. 53537520


Danske Gymnasier har afgivet to høringssvar

  • Om ændringer af SU-bekendtgørelsen
  • Om tekniske forskrifter for gasser

Læs høringssvarene her:

KOMMENDE KURSER


KURSUS FOR NYE PÆDAGOGISKE LEDERE 
– TILMELDINGSFRIST 5. AUGUST 2022

Kurset afholdes den 7.-8. september 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 12. AUGUST 2022

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. undervisningsgang den 13. september 2022
  2. undervisningsgang den 11. oktober 2022
  3. undervisningsgang den 9. november 2022
  4. undervisningsgang den 6. december 2022

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2022

Kurset afholdes den 20.-22. september 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. Kurset er et 3-dagskursus, og formålet med kurset er at give dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag, tiltrække elever og sikre branding. Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE 
– TILMELDINGSFRIST DEN 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-5. oktober 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle. På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-6. oktober 2022 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

SU-GRUNDKURSUS
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4. oktober 2022 på ODEON i Odense.
Formålet med dette kursus er at tilbyde nyvalgte SU-medlemmer en branchenær SU-uddannelse. Medlemmer af samarbejdsudvalg skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus inden for de første 6 måneder efter udpegningen. Kurset henvender sig til nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer.

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN 
– TILMELDINGSFRIST 7. SEPTEMBER 2022 

Kurset afholdes den 10.-11. oktober 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2022

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 11.-12. oktober 2022
  • Den 7.-8. december 2022

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 29. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 1.-2. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.


NYT: KURSUS I KONFLIKTLØSNING OG KRISEHÅNDTERING
– TILMELDINGSFRIST 30. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 7.-8. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og kriser og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Vi tager udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter og kriser, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Vi arbejder ikke med klasserumsledelse eller konflikter mellem elever, men har fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder eller mellem rektor og bestyrelsen. Vi arbejder både med cases, hvor der er en konflikt mellem to parter, og med konflikter i teams og ser på, hvad man kan gøre, hvis man selv er part i konflikten.
Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, der ønsker at skærpe deres ledelsesmæssige beredskab og styrke deres kompetencer i forhold til at kunne håndtere uenighed og løsne op for de konflikter, som hverdagen byder på.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 7. OKTOBER 2022

Kurset afholdes 10.-11. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 14. OKTOBER 2022

Kurset afholdes den 15. november 2022 på Tivoli Hotel i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. OKTOBER 2022

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 21.-22. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261