Nyhedsbrev

27. maj 2022

Justeret aftale om elevfordeling

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne blev mandag enige om at justere den nye elevfordelingsaftale. Det betyder, at modellen ikke længere vil operere med et lodtrækningselement i fordelingszonerne, og at det vil være transporttid, der bliver afgørende for, hvilket gymnasium unge bliver optaget på, når et gymnasium og de enkelte indkomstkategorier er overansøgte. Samtidigt nedsættes den maksimale transporttid for ansøgere, som ikke får plads på en af deres fire prioriteter fra 60 til højst 45 minutter. 
Læs hele tillægsaftalen.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Overenskomstdækning af pensionerede

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område), CO10, Lærernes Centralorganisation og Akademikerne har indgået en aftale af 11. maj 2022 om overenskomstdækning af pensionerede.
De statslige (fælles)overenskomster og organisationsaftaler har hidtil ikke omfattet pensionerede tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte med ret til tjenestemandspension samt personer, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til. Aftalen medfører, at ovenstående persongruppe nu omfattes af (fælles) overenskomster og organisationsaftaler, der er indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Skatteministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller tilsluttede organisationer.
Aftalen har virkning fra den 1. juni 2022. Medarbejdere omfattet af persongruppen, der ansættes med virkning fra den 1. juni 2022 eller senere, omfattes fremover af overenskomsterne. De skal således ikke ansættes på individuel kontrakt. Medarbejdere omfattet af persongruppen, som er ansat med virkning før den 1. juni 2022, skal overgå til ansættelse efter overenskomst hurtigst muligt og senest 1. januar 2023. Det er ansættelsesmyndigheden, der fastsætter tidspunktet for den ansattes overgang efter drøftelse med den ansatte.
Ved den ansattes overgang til ansættelse efter (fællesoverenskomst) og/eller organisationsaftale, bortfalder den individuelle kontrakt. Der kan aftales løntillæg og andre vilkår efter bestemmelserne i (fælles)overenskomsten og/eller organisationsaftalen. Det er ikke hensigten med aftalen at tilskynde til, at tjenestemænd m.fl. går på pension med henblik på ansættelse i henhold til (fælles)overenskomst og/eller organisationsaftale. Det er en forudsætning for ansættelse af pensionerede efter overenskomst, at der er sket en faktisk og reel fratræden.

Hvis den ansatte ikke er omfattet af (fælles)overenskomst og/eller organisationsaftale
Hvis ansættelsen ikke er omfattet af en (fælles)overenskomst og/eller organisationsaftale, skal pensionerede ansættes efter en individuel kontrakt. Den individuelle kontrakt skal indeholde bestemmelser om løn og andre vilkår for ansættelsen. Der skal knyttes en pensionsordning til ansættelsen med indbetaling af pensionsbidrag, der skal være på niveau med pensionsbidraget i sammenlignelige (fælles)overenskomster og/eller organisationsaftaler.
Indbetaling af pensionsbidrag kan dog undlades, hvis ansættelsen ikke varer ud over 12 måneder, eller hvis der er tale om få timers beskæftigelse om ugen. I disse tilfælde udbetales pensionsbidraget som løn.
STUK har udsendt et hyrdebrev om de nye regler, som du kan finde på foreningens hjemmeside under Skoledrift/Løn og Personale/Overenskomst for pensionerede
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Har I guld gemt på hylderne?

Har I gammelt computerudstyr, mobiltelefoner, iPads eller anden elektronik stående og fylde på hylderne, så er der faktisk god mulighed for at slippe af med det, samtidig med at I bidrager positivt til miljøet og kan tjene lidt penge til skolen. Manglen på sjældne metaller vokser, og derfor er flere virksomheder begyndt at tænke i genbrug. Firmaer som Dell eller ATEA tilbyder at indsamle skolernes brugte elektroniske udstyr og nulstille dem med henblik på videresalg af det, der kan genbruges i andre lande med lavere krav til computerhastighed, ram etc. og med henblik på mining af sjældne metaller til genbrug. Jo kortere tid udstyret samler støv på hylderne, jo mere kan andre få glæde af det, og nogle af firmaerne er endda villige til at betale for det brugte udstyr. 
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

Invitation til Digitaliseringsdage 9.-10. november 2022

Styrelsen for It og Læring inviterer til en gratis virtuel konference den 9.-10. november 2022 kl. 11.45-17.00. Konferencen er for alle, der arbejder med børn, unge og voksnes læring og er inddelt i forskellige spor målrettet forskellige uddannelses- og fagområder, herunder bl.a. et spor om gymnasiale uddannelser, et spor om studieadministration, et spor om ordblindhed og andre læsevanskeligheder samt et ledelsesspor. Programmet forventes færdigt i løbet af sommeren og vil kunne ses på https://www.digidage.dk/, hvor man også kan læse mere og tilmelde sig.
Hvis du har spørgsmål eller input til Digitaliseringsdage, kan du kontakte Christiane Kirkegaard Borup eller Eva Marie Ottow hos STIL, der er ansvarlige for at planlægge og afholde konferencen.
Kontakt: kontakt@digidage.dk 

Dispensation for regler for refusion af udgifter til scenekunst

Kulturministeren har i dag udsendt en dispensationsmeddelelse om frist for ikke-kommunale institutioners ansøgning om refusion af udgifter til børneteater og scenekunst for unge.
Målet er at gøre det lettere for institutionerne  at søge ordningen og at understøtte, at flere børn og unge fra ungdomsuddannelserne, private skoler og private daginstitutioner får mulighed for at opleve professionel scenekunst.
Der dispenseres fra bestemmelsen i § 8, stk. 2 i Bek nr. 1972 af 25. oktober 2021 om refusion af ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge.
Dispensationen betyder, at ikke-kommunale institutioner, der ønsker at søge om refusion af udgifter til børneteater og scenekunst for unge i resten af 2022, ikke skal indgive forhåndsbooking herom inden 1. juni 2022.
Refusion kan bookes løbende i resten af 2022.
Kontakt: Chefkonsulent i Kulturministeriet, Ane Kathrine Lærkesen, tlf: 4139 3842 

KOMMENDE KURSER


NYT: WEBINAR OM DE NYE BARSELSREGLER
– TILMELDINGSFRIST I DAG DEN 25. MAJ 2022

Webinaret afholdes den 10. juni 2022, kl. 9.30-11.30. Baggrunden er, at Folketinget har vedtaget et lovforslag, der indeholder en række ændringer til barselsloven. På webinaret gennemgås den nye orlovsmodel, som træder i kraft den 2. august 2022 og gælder for forældre til et barn, der er født på denne dag eller senere. Herudover gennemgås lovændringens betydning for soloforældre og LGBT+ familier, der bl.a. tildeles ret til at overdrage orlov til henholdsvis nærtstående familiemedlemmer eller sociale forældre. Webinaret henvender sig til personale på gymnasieskolerne, der skal stå for at administrere de nye regler.

KURSUS FOR NYE PÆDAGOGISKE LEDERE 
– TILMELDINGSFRIST 5. AUGUST 2022

Kurset afholdes den 7.-8. september 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 12. AUGUST 2022

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. undervisningsgang den 13. september 2022
  2. undervisningsgang den 11. oktober 2022
  3. undervisningsgang den 9. november 2022
  4. undervisningsgang den 6. december 2022

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2022

Kurset afholdes den 20.-22. september 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. Kurset er et 3-dagskursus, og formålet med kurset er at give dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag, tiltrække elever og sikre branding. Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE 
– TILMELDINGSFRIST DEN 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-5. oktober 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle. På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-6. oktober 2022 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

SU-GRUNDKURSUS
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4. oktober 2022 på ODEON i Odense.
Formålet med dette kursus er at tilbyde nyvalgte SU-medlemmer en branchenær SU-uddannelse. Medlemmer af samarbejdsudvalg skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus inden for de første 6 måneder efter udpegningen. Kurset henvender sig til nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer.

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN 
– TILMELDINGSFRIST 7. SEPTEMBER 2022 

Kurset afholdes den 10.-11. oktober 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2022

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 11.-12. oktober 2022
  • Den 7.-8. december 2022

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 29. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 1.-2. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

NYT: KURSUS I KONFLIKTLØSNING OG KRISEHÅNDTERING
– TILMELDINGSFRIST 30. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 7.-8. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og kriser og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Vi tager udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter og kriser, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Vi arbejder ikke med klasserumsledelse eller konflikter mellem elever, men har fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder eller mellem rektor og bestyrelsen. Vi arbejder både med cases, hvor der er en konflikt mellem to parter, og med konflikter i teams og ser på, hvad man kan gøre, hvis man selv er part i konflikten.
Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, der ønsker at skærpe deres ledelsesmæssige beredskab og styrke deres kompetencer i forhold til at kunne håndtere uenighed og løsne op for de konflikter, som hverdagen byder på.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 7. OKTOBER 2022

Kurset afholdes 10.-11. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 14. OKTOBER 2022

Kurset afholdes den 15. november 2022 på Tivoli Hotel i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. OKTOBER 2022

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 21.-22. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261