Nyhedsbrev

19. maj 2023

Endelige kapaciteter for skoleåret 2023/24 og virtuelle informationsmøder herom

Mandag blev de endelige kapaciteter for det kommende skoleår offentliggjort på BUVM’s hjemmeside. STUK har også udarbejdet en teknisk beskrivelse af metoden bag fastsættelsen, som kan læses her

STUK oplyser, at den endelige kapacitet svarer samlet set til det faktiske antal ansøgere i regionerne til hver gymnasiale uddannelse, der skal fordeles af den centrale elevfordelingsmekanisme (i 2023 er det ansøgere, der har søgt senest den 13. april kl. 13). Den endelige kapacitet er bindende for institutionen, men kan i særlige tilfælde hæves af regionsrådet med en eller flere pladser. Det kan ske, når regionen fordeler de ansøgere, der ikke kunne fordeles af den centrale elevfordelingsmekanisme (samlet ca. 600-700 ansøgere). Det kan betyde, at kapaciteten hæves af regionerne på nogle udbud frem mod, at institutionerne modtager besked om tildelte ansøgere senest den 26. maj 2023. 

Styrelsen inviterer til virtuelle informationsmøder om de endelige kapaciteter den 17. maj og 23. maj. Tilmelding til møderne kan ske her

Kontakt: STUK vedr. spørgsmål til fastsættelsen af kapacitet eller Danske Gymnasiers sekretariat om elevfordeling og kapacitet generelt via Camilla Huniche, tlf. 6022 7622

Ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår er nu vedtaget 

Torsdag den 11. maj 2023 blev en ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår vedtaget i Folketinget. Loven får betydning for alle gymnasieskolernes nyansættelser efter 1. juli 2023, hvor loven træder i kraft. Som konsekvens af den nye ansættelsesbevislov skal alle gymnasieskoler sikre sig, at ansættelsesbreve til medarbejdere, som ansættes den 1. juli 2023 eller senere, overholder lovens nye krav til arbejdsgivers oplysningspligt. 

For allerede ansatte er der ikke en pligt til at udlevere et nyt ansættelsesbrev, men medarbejderne kan dog anmode om at modtage lovens nye minimumsoplysninger, hvilket skal imødekommes af gymnasieskolen inden for en frist på 8 uger. 

Loven medfører grundlæggende ændringer til den nugældende ansættelsesbevislov. Som eksempler kan fremhæves:

  • Anvendelsesområdet udvides til fremover at gælde for alle, ”der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold”, hvor den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge i en gennemsnitsperiode på fire uger.
  • Den hidtidige opregning af væsentlige vilkår, som skolen som minimum skal oplyse medarbejderen om, udvides, f.eks. skal varighed og vilkårene for prøvetid oplyses. 
  • Fristen for udlevering af ansættelsesbrevet forkortes således, at oplysninger om hovedparten af de væsentlige vilkår for ansættelsen skal gives senest 7 kalenderdage efter ansættelsen, mens øvrige vilkår skal oplyses senest 1 måned efter ansættelsen. Herudover indføres en række materielle minimumskrav.

Danske Gymnasier er ved at planlægge et webinar målrettet gymnasieskolerne om de nye regler. Webinaret udbydes snarest, og tilmelding vil blive offentliggjort i et senere nyhedsbrev samt på foreningens hjemmeside.

Kontakt: Christina Dyhrtlf. 3318 8266, eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf. 3318 8273

Nyt fra STUK vedr. eksamen

STUK oplyser, at de enkelte institutioners skriftlige censorer den 16. maj 2023 har modtaget en mail med loginoplysninger til censormødet og generalprøven til censormødet.

Mailen bliver sendt fra noreply@virtualhive.dk. Det kan forekomme, at mails herfra ender i spamfilteret eller bliver fanget af institutionens karantænesystem. Styrelsen beder derfor institutionerne om at ”whiteliste” mailadressen noreply@virtualhive.dk, så mails kan blive leveret til censorerne. Censorerne kan også afhjælpe problemet ved at tilføje mailadressen som en kontakt i deres mailsystem. 

Hvis en eller flere af institutionens censorer ikke har modtaget en mail med loginoplysninger inden onsdag den 17. maj kl. 12, bedes de sende en mail til gympet@stukuvm.dk.

Ledelsen bedes videregive ovenstående informationer til jeres skriftlige censorer.

Finanslov for 2023

Tirsdag d. 16. maj vedtog folketinget Finansloven for 2023, der erstatter den midlertidige bevillingslov der trådte i kraft i januar 2023 som resultat af en forsinket proces pga. folketingsvalget i november 2022. 

Regeringen lagde op til en stram finanspolitik og set i forhold til den tidligere regerings finanslovsforslag fra august sidste år, er der ikke de store forskelle. Forhandlingspuljen var på historisk lave 200 mio. kr. og der var derfor ingen nye initiativer på forslaget til finansloven fra marts måned. Aftalen om løft af FGU fra oktober står stadig, hvilket betyder, at der afsættes 15,5 mio. kr. til udkantsgymnasier i 2023 (0,5 mio. kr. pr. skole), og at besparelserne på markedsføringsudgifterne (0,8 pct. af undervisningstaxameteret) annulleres. Derudover er der de samme besparelser som i august- og martsforslaget på færdiggørelsestaxameteret, fællesudgiftstaxameteret og undervisningstaxameteret. 

Sekretariatet laver et faktaark om forslaget og et regneark til budgetoverslag, som lægges på foreningens hjemmeside under skoledrift i løbet af mandag. 

Kontakt: Nina Andreasen, tlf.: 3318 8274

Lancering af rapport om børns digitale liv – online deltagelse

ADD-projektet (Tænketanken Mandag Morgen), Børns Vilkår, Center for Digital Pædagogik og Red Barnet inviterer til lanceringsevent om en undersøgelse af konsekvenserne af, at sociale medier, digitale platforme og gaming er blevet en central del af skolebørns dagligdag. Og hvordan børnene selv oplever de digitale muligheder og udfordringer.

På eventet vil digitaliseringsminister Marie Bjerre samt et panel af repræsentanter fra Folketinget og tech-virksomhederne bl.a. diskutere, hvordan man kan gøre det digitale liv mere trygt og sikkert for børn og unge.

Lanceringseventet foregår 25. maj kl. 12.00 – 15.00 og streames herfra. Deltagelse er gratis og kræver ikke tilmelding.

KOMMENDE KURSER

Ledelse af studieretninger, team og projekter

– Tilmeldingsfrist 11. august 2023

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1.    Den 12. september 2023 kl. 10:00-17:00
2.    Den 12. oktober 2023 kl. 10:00-16:30
3.    Den 14. november 2023 kl. 10:00-16:30
4.    Den 7. december 2023 kl. 10:00-17:30

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Portside i København.

Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.

Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

Kursus for nye pædagogiske ledere
– Tilmeldingsfrist 11. august 2023

Kurset afholdes den 14.-15. september 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle. Som et nyt tiltag afholdes der en opfølgnings- og netværksdag den 22. januar 2024 på MBK kursuscenter i København.

På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Der er fokus på at give viden om og redskaber til de styrings- og ledelsesmæssige opgaver, der ligger i rollen som pædagogisk leder.

Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, der er nye eller forholdsvis nye i rollen og giver en introduktion til emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm.

Personalejurakursus for det administrative personale
– Tilmeldingsfrist 16. august 2023

Kurset afholdes den 26. september 2023 fra kl. 09.30-16.30 på Radisson Blu Scandinaviai Aarhus.

Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.

Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution.

Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.


Sociale medier
– Tilmeldingsfrist 16. august 2023

Kurset afholdes den 27.-29. september 2023 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Kurset er et 3-dagskursus.

På kurset dykker vi ned i hvert enkelt socialt medie, så vi kan lære at skabe resultater ved at bruge medierne i sammenhæng. Vi bringer dig fra strategi til eksekvering – tre dage med både strategi og teori, hvor vi primært opererer på strategisk og taktisk niveau, og med øvelser og værksteder, hvor du prøver tingene af med udgangspunkt i dit eget gymnasium og sammen med andre, der sidder med samme udfordringer og muligheder som dig.

Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.


Økonomistyring på gymnasierne
– Tilmeldingsfrist 1. september 2022

Kurset afholdes den 5.-6. oktober 2023 på Comwell Copenhagen Portside.

På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. 

Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.


Klar til ledelse
– Tilmeldingsfrist 8. september 2023

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 12.-13. oktober 2023
  • Den 6.-7. december 2023

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).

Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger, opgaver og udfordringer, der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset ”Klar til ledelse?” måske noget for dig. Kurset er et førleder-forløb, der skal bidrage til forberedelse af et kommende lederjob.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.


Ledelse af personalet – hvad siger juraen
– Tilmeldingsfrist 6. september 2023

Kurset afholdes den 9.-10. oktober 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle.

Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. På kurset gennemgås faserne i det enkelte ansættelsesforhold, herunder hvad der gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør på gymnasieskolen.

Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.


Medie- og krisehåndtering i praksis 
– Tilmeldingsfrist 15. september 2023

Kurset afholdes den 26. oktober 2023 på MBK kursuscenter i København.

Formålet med dette kursus er at klæde dig på, så du er beredt og komfortabel, når du som talsperson skal i medierne på svære pressesager. Undervisningen vil være bygget op omkring teoretisk forståelse og praktisk træning, og du modtager individuel feedback fra underviseren. Kurset henvender sig til rektorer og/eller skolens talspersoner i mediesager. Evt. bestyrelsesdeltagelse vurderes også relevant.


Kursus i konfliktopløsning
– Tilmeldingsfrist 27. september 2023

Kurset afholdes den 30.-31. oktober 2023 på Tivoli Hotel i København.

Kursets formål er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Der tages udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Der vil også være fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder, mellem rektor og bestyrelsen eller mellem ledelse og faglige organisationer. Der arbejdes med cases og veksles mellem oplæg, dialog i plenum, refleksion og træning to og to og i mindre grupper.

Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, og der kan med fordel deltage flere ledere fra samme gymnasium.


Realisering af strategien
– Tilmeldingsfrist 3. oktober 2023

Kurset afholdes den 2.-3. november 2023 Comwell Copenhagen Portside.

På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen.

Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre, og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver.


Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring
– Tilmeldingsfrist 12. oktober 2023

Kurset afholdes 16.-17. november 2023 på Comwell Copenhagen Portside.

Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden, redskaber og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes tættere samarbejde om undervisningen og elevernes udbytte. Målet med kurset er, at nærmeste leder i endnu højere grad kan kvalificere den generelle læringskultur med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet. 

Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.


Når elever klager
-Tilmeldingsfrist 15. oktober 2023

Kurset afholdes den 16. november 2023 i IDA mødecenter i København. 

Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261