Nyhedsbrev

17. maj 2023

Bestå-grænser til optagelsesprøven den 26. april 2023

På baggrund af tilbagemeldinger fra censorerne, der har bedømt besvarelser af optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser den 26. april 2023, har STUK fastlagt bestå-grænser for optagelse på de treårige gymnasiale uddannelser og toårig hf. 
Ansøgernes resultater for hvert af de fire fag kan tilgås i Netprøver. Det er muligt at opnå 100 point i alt. Bestå-grænsen er mindst 80 point til stx, hhx og htx og mindst 60 point til hf. 
STUK har konstateret, at enkelte institutioner ikke har registreret ansøgere korrekt i Netprøver. STUK oplyser, at det er vigtigt, at ansøgere, som ikke møder op til optagelsesprøven, registreres som ’ikke mødt’ i Netprøver allerede ved prøvens start. Hvis de ikke er registreret korrekt, vil de blive noteret for et prøveforsøg, og censorerne vil blive bedt om at afgive point til ansøgerne, selvom der ikke er nogen besvarelse. Ligeledes vil det være muligt for ansøgere, der ikke er mødt frem, at tilgå optagelsesprøven i Netprøver under prøveafviklingen og aflevere en besvarelse. STUK beder om, at alle institutioner gennemgår deres prøvehold i Netprøver og får rettet evt. manglende registreringer af ansøgere, der ikke mødte frem til optagelsesprøven. 
Har I spørgsmål til bestå-grænserne eller til optagelsesprøven generelt, kan I rette henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Nyt fra BUVM vedr. eksamen 

BUVM har den 12. maj 2023 sendt mail til alle gymnasiale institutioner med nyt om eksamen i sommerterminen 2023. I brevet henvises der bl.a. til en samlet information om prøver og eksaminer på BUVM’s hjemmeside.

Særlige prøvevilkår – forlænget tid til eksamen

Det har været en række spørgsmål vedr. reglerne for særlige prøvevilkår. Særligt vedr. forlænget tid til eksamen. §19 i den almene eksamensbekendtgørelse gør det klart, at skolen skal træffe en afgørelse jf. forvaltningsloven. Det vil sige, at sagen skal belyses, og der skal ske partshøring, inden der træffes en afgørelse. Det er særlig vigtigt, at der er styr på sagsbehandlingen. Eleverne kan nemlig ikke klage over skolens afgørelse, men de kan klage hvis der sker fejl i sagsbehandlingen.  
Det er kun elevens konkrete funktionsnedsættelse, psykisk og fysisk, der kan udløse særlige prøvevilkår. Det er op til skolen at vurdere, hvilken dokumentation eleven skal tilvejebringe for at dokumentere deres funktionsnedsættelse. Skolen skal foretage en konkret vurdering af den enkelte elevs individuelle vanskeligheder, og det er skolens vurdering, hvilke særlige prøvevilkår der skal tilbydes eleven. Det må dog ikke ændre prøvens niveau. Særlige prøvevilkår kan derved godt variere fra både skole til skole, men også elev til elev, da de særlige prøvevilkår er tildelt på baggrund af den enkelte elevs individuelle vanskeligheder.
På ministeriets hjemmeside kan I læse mere om reglerne for særlige prøvevilkår.
For yderligere vejledning kan du kontakte Kontoret for Prøver, Eksamen og Test
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf: 3318 82 67

AppWriter er ikke tilladt ved sommerens skriftlige prøver

Som opfølgning på de tre breve om snyd ved sommerens skriftlige prøver har styrelsen for undervisning og kvalitet udsendt meddelelse om, at det ikke er tilladt at bruge AppWriter ved de gymnasiale prøver. 
Det er kun elever i den røde kategori, som har fået det bevilliget, der må anvende AppWriter. Styrelsen åbner dog en kattelem for de elever i den gule kategori, som har benyttet AppWriter i forbindelse med undervisningen. Der må skolen undtagelsesvist, i år, give dem tilladelse til at bruge offline-versionen af AppWriter til sommer- og sygeterminen 2023.  
På ministeriets hjemmeside har de lavet en spørgsmål og svar side som besvarer en række spørgsmål vedr. hjælpemidler og snyd ved sommerens eksaminer.
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf: 3318 82 67

Eleverne kan bruge Unilogin til Netprøver 

Eleverne kan til prøverne logge ind i Netprøver med Unilogin, sådan som de er vant til. Og det gælder i øvrigt også alle andre prøver i regi af STIL. Hvis der er elever som ved en fejl kommer til at forsøge at logge på med MitID, kan skolen henvise disse elever til at logge ind med Unilogin i stedet for MitID. 
Læs mere i Nyt om prøver på de gymnasiale uddannelser fra april 2023.

Se eller gense konference om betydning af AI og ChatGPT

Danmarks nationalleksikon, lex.dk, afholdt sammen med Danske Gymnasier, Danske Professionshøjskoler, Danske Universiteter og Danmarks Biblioteksforening, en velbesøgt konference om betydningen af kunstig intelligens og ChatGPT den 12. april 2023.
I forbindelse med konferencen blev der produceret fire korte interviews med nogle af oplægsholderne. Det er Vincent Hendricks, professor ved Københavns Universitet, Stefan Herman, rektor for Københavns Professionsskole, Madeleine Steenberg Williams, forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og Thomas Höppner, rettighedsadvokat og partner i Hausfeld Rechtsanwälte.
Se eller gense konferencen og de fire interviews.  

KOMMENDE KURSER

Ledelse af studieretninger, team og projekter
– Tilmeldingsfrist 11. august 2023

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. Den 12. september 2023 kl. 10:00-17:00
  2. Den 12. oktober 2023 kl. 10:00-16:30
  3. Den 14. november 2023 kl. 10:00-16:30
  4. Den 7. december 2023 kl. 10:00-17:30

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Portside i København.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

Kursus for nye pædagogiske ledere
– Tilmeldingsfrist 11. august 2023

Kurset afholdes den 14.-15. september 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle. Som et nyt tiltag afholdes der en opfølgnings- og netværksdag den 22. januar 2024 på MBK kursuscenter i København.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Der er fokus på at give viden om og redskaber til de styrings- og ledelsesmæssige opgaver, der ligger i rollen som pædagogisk leder.
Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, der er nye eller forholdsvis nye i rollen og giver en introduktion til emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm.

Personalejurakursus for det administrative personale
– Tilmeldingsfrist 16. august 2023

Kurset afholdes den 26. september 2023 fra kl. 09.30-16.30 på Radisson Blu Scandinavia i Aarhus.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution.
Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

Sociale medier
– Tilmeldingsfrist 16. august 2023

Kurset afholdes den 27.-29. september 2023 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Kurset er et 3-dagskursus. På kurset dykker vi ned i hvert enkelt socialt medie, så vi kan lære at skabe resultater ved at bruge medierne i sammenhæng. Vi bringer dig fra strategi til eksekvering – tre dage med både strategi og teori, hvor vi primært opererer på strategisk og taktisk niveau, og med øvelser og værksteder, hvor du prøver tingene af med udgangspunkt i dit eget gymnasium og sammen med andre, der sidder med samme udfordringer og muligheder som dig.
Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.

Økonomistyring på gymnasierne
– Tilmeldingsfrist 1. september 2022

Kurset afholdes den 5.-6. oktober 2023 på Comwell Copenhagen Portside. På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. 
Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.

Klar til ledelse
– Tilmeldingsfrist 8. september 2023

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 12.-13. oktober 2023
  • Den 6.-7. december 2023

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger, opgaver og udfordringer, der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset ”Klar til ledelse?” måske noget for dig. Kurset er et førleder-forløb, der skal bidrage til forberedelse af et kommende lederjob.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Ledelse af personalet – hvad siger juraen
– Tilmeldingsfrist 6. september 2023

Kurset afholdes den 9.-10. oktober 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. På kurset gennemgås faserne i det enkelte ansættelsesforhold, herunder hvad der gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør på gymnasieskolen.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

Medie- og krisehåndtering i praksis 
– Tilmeldingsfrist 15. september 2023

Kurset afholdes den 26. oktober 2023 på MBK kursuscenter i København.
Formålet med dette kursus er at klæde dig på, så du er beredt og komfortabel, når du som talsperson skal i medierne på svære pressesager. Undervisningen vil være bygget op omkring teoretisk forståelse og praktisk træning, og du modtager individuel feedback fra underviseren. Kurset henvender sig til rektorer og/eller skolens talspersoner i mediesager. Evt. bestyrelsesdeltagelse vurderes også relevant.

Kursus i konfliktopløsning
– Tilmeldingsfrist 27. september 2023

Kurset afholdes den 30.-31. oktober 2023 på Tivoli Hotel i København.
Kursets formål er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Der tages udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Der vil også være fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder, mellem rektor og bestyrelsen eller mellem ledelse og faglige organisationer. Der arbejdes med cases og veksles mellem oplæg, dialog i plenum, refleksion og træning to og to og i mindre grupper. Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, og der kan med fordel deltage flere ledere fra samme gymnasium.

Realisering af strategien
– Tilmeldingsfrist 3. oktober 2023

Kurset afholdes den 2.-3. november 2023 Comwell Copenhagen Portside. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre, og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver.

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring
– Tilmeldingsfrist 12. oktober 2023

Kurset afholdes 16.-17. november 2023 på Comwell Copenhagen Portside.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden, redskaber og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes tættere samarbejde om undervisningen og elevernes udbytte. Målet med kurset er, at nærmeste leder i endnu højere grad kan kvalificere den generelle læringskultur med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet. 
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Når elever klager
-Tilmeldingsfrist 15. oktober 2023

Kurset afholdes den 16. november 2023 i IDA mødecenter i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261