Nyhedsbrev

10. maj 2023

Sidste chance – Webinar om biodiversitet

Husk at det stadig er muligt at tilmelde sig Gymnasieskolernes Klimaalliances webinar om biodiversitet med Rune Engelbreth Larsen. 
Webinaret finder sted den 9. maj kl. 14- 15.30 Udover Runes oplæg om den danske natur – og biodiversitets sørgelige tilstand er der også tips fra gymnasier til, hvordan man kan øge biodiversiteten på skolens matrikel.
Tilmeld dig senest den 4. maj 2023
 Alle tilmeldte får et link tilsendt senest dagen før webinaret.
Kontakt: Nina Andreasen, tlf:  3318 8274

Deltag i virtuelt refleksionsrum til webinar: Følelsesmæssige krav i arbejdet på de gymnasiale uddannelser – den 7. juni kl. 15:00 – 16:30

Gymnasieskolernes Lærerforening, Danske Gymnasier og BFA Velfærd og Offentlig administration afholdt den 17. april 2023 et webinar om håndtering af de følelsesmæssige krav i arbejdet på de gymnasiale uddannelser. 
Vi ved af erfaring, at der ofte er flere spørgsmål, end dem vi kan nå at svare på i webinarer, og at mange spørgsmål først dukker op, når værktøjerne bliver prøvet af, eller man taler med sine kolleger. Derfor inviterer vi til virtuelt refleksionsrum den 7. juni 2023, kl. 15.00-16.30, hvor I får mulighed for at dele erfaringer og blive inspireret af hinanden samt stille spørgsmål til vores to konsulenter fra BFA.
Læs mere og tilmeld dig det virtuelle refleksionsrum.
Det virtuelle reflektionsrum omtales også på Danske Gymnasiers hjemmeside, hvor du ligeledes kan finde link til tilmelding.
Havde du ikke mulighed for at deltage i webinaret om håndtering af de følelsesmæssige krav i arbejdet på de gymnasiale uddannelser fra 17. april 2023, kan du se det her.

Webinar om røg- og nikotinfri skoletid

Røgfri Fremtid afvikler i samarbejde med KL et webinar om røg- og nikotinfri skoletid. Det er den 8 juni kl.13-15.
Formålet med dagen er inspirere skoler og ungdomsuddannelser til det videre arbejde med røg- og nikotinfri skoletid, som vi ved stadig er en udfordring på mange uddannelsessteder.
Tilmeld dig webinaret.
Kontakt: Projektleder Maria Stage, Kræftens Bekæmpelse, tlf:  35 25 79 89

Gymnasiernes Klimahandledag

Den 22. september afholder vi Gymnasiernes Klimahandledag. Dagen er en dag for alle gymnasier i hele landet, hvor vi sammen og lokalt sætter fokus på klimahandling. Vi håber, at I alle har lyst til at deltage, så vi sammen i hele sektoren kan sætte fokus på klimaet og forhåbentlig fejre, at natur og klima (snart) bliver en del af Gymnasiernes formålsparagraf. 
Du kan læse mere om klimahandledagen her.
Og du tilmelder dit gymnasium her:
Kontakt: Nina Andreasen, tlf:  3318 8274

KOMMENDE KURSER

Ledelse af studieretninger, team og projekter
– Tilmeldingsfrist 11. august 2023

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. Den 12. september 2023 kl. 10:00-17:00
  2. Den 12. oktober 2023 kl. 10:00-16:30
  3. Den 14. november 2023 kl. 10:00-16:30
  4. Den 7. december 2023 kl. 10:00-17:30

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Portside i København.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

Kursus for nye pædagogiske ledere 
– Tilmeldingsfrist 11. august 2023

Kurset afholdes den 14.-15. september 2023 på Comwell Keller Park i Vejle. Som et nyt tiltag afholdes der en opfølgnings- og netværksdag den 22. januar 2024 på MBK kursuscenter i København.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Der er fokus på at give viden om og redskaber til de styrings- og ledelsesmæssige opgaver, der ligger i rollen som pædagogisk leder.
Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, der er nye eller forholdsvis nye i rollen og giver en introduktion til emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm.

Personalejurakursus for det administrative personale
– Tilmeldingsfrist 16. august 2023

Kurset afholdes den 26. september 2023 fra kl. 09.30-16.30 på Radisson Blu i Aarhus.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution.
Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

Sociale medier
– Tilmeldingsfrist 16. august 2023

Kurset afholdes den 27.-29. september 2023 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Kurset er et 3-dagskursus, På kurset dykker vi ned i hvert enkelt socialt medie, så vi kan lære at skabe resultater ved at bruge medierne i sammenhæng. Vi bringer dig fra strategi til eksekvering – tre dage med både strategi og teori, hvor vi primært opererer på strategisk og taktisk niveau, og med øvelser og værksteder, hvor du prøver tingene af med udgangspunkt i dit eget gymnasium og sammen med andre, der sidder med samme udfordringer og muligheder som dig.
Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.

Økonomistyring på gymnasierne 
– Tilmeldingsfrist 1. september 2023

Kurset afholdes den 5.-6. oktober 2023 på Comwell Copenhagen Portside. På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. 
Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.

Klar til ledelse
– Tilmeldingsfrist 8. september 2023

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 12.-13. oktober 2023
  • Den 6.-7. december 2023

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger, opgaver og udfordringer, der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset ”Klar til ledelse?” måske noget for dig. Kurset er et førleder-forløb, der skal bidrage til forberedelse af et kommende lederjob.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Ledelse af personalet – hvad siger juraen 
– Tilmeldingsfrist 6. september 2023

Kurset afholdes den 9.-10. oktober 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne På kurset gennemgås faserne i det enkelte ansættelsesforhold, herunder hvad der gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør på gymnasieskolen.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

Medie- og krisetræning i praksis
– Tilmeldingsfrist 15. september 2023

Kurset afholdes den 26. oktober 2023 på MBK kursuscenter i København.
Formålet med dette kursus er at klæde dig på, så du er beredt og komfortabel, når du som talsperson skal i medierne på svære pressesager. Undervisningen vil være bygget op omkring teoretisk forståelse og praktisk træning, og du modtager individuel feedback fra underviseren. Kurset henvender sig til rektorer og/eller skolens talspersoner i mediesager. Evt. bestyrelsesdeltagelse vurderes også relevant.

Kursus i konfliktløsning
– Tilmeldingsfrist 27. september 2023

Kurset afholdes den 30.-31. oktober 2023 på Tivoli Hotel i København.
Kursets formål er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Der tages udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Der vil også være fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder, mellem rektor og bestyrelsen eller mellem ledelse og faglige organisationer. Der arbejdes med cases og veksles mellem oplæg, dialog i plenum, refleksion og træning to og to og i mindre grupper. Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, og der kan med fordel deltage flere ledere fra samme gymnasium.

Realisering af strategien 
– Tilmeldingsfrist 3. oktober 2023

Kurset afholdes den 2.- 3. november 2023 Comwell Copenhagen Portside. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre, og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver.

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring
– Tilmeldingsfrist 12. oktober 2023

Kurset afholdes 16.-17. november 2023 på Comwell Copenhagen Portside.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden, redskaber og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes tættere samarbejde om undervisningen og elevernes udbytte. Målet med kurset er, at nærmeste leder i endnu højere grad kan kvalificere den generelle læringskultur med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet. 
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Når elever klager
– Tilmeldingsfrist 15. oktober 2023

Kurset afholdes den 16. november 2023 i IDA mødecenter i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261