Nyhedsbrev

29. april 2022

Tilbud til gymnasieklasser om at deltage i Folkemødet på Bornholm 

Tuborgfondet og Folkemødet vil med projektet ’Ung Agenda’ sikre unges demokratiske dannelse på Danmarks største demokratifestival – Folkemødet på Bornholm – som foregår 16.-19. juni. Unge mellem 16 og 30 år og deres undervisere kan komme t/r til Bornholm og overnatte på Camp Ung Agenda for 495 kr. Man kan deltage i mere end 2000 forskellige politiske debatter, med vidt forskelligt fagligt indhold – om alt fra klima og menneskerettigheder til uddannelse og trivsel. Alle landets partiledere optræder på hovedscenen. Gymnasieklasser kan også selv afholde workshops på Camp Ung Agenda. 
Læs mere og book en pladsinden 20. maj.
Kontakt Signe Thydal på tlf: 5132 0527

Politisk aftale om modtagelse af fordrevne børn og unge fra Ukraine

Den 25. april blev der indgået en politisk aftale, som skal sikre at børn og unge fra Ukraine får adgang til skole- og uddannelsesmuligheder i Danmark. 
For ungdomsuddannelserne, herunder gymnasierne, giver aftalen mulighed for at tilbyde Ukrainske unge undervisning på engelsk og ukrainsk, og der bliver større mulighed for at gennemføre virtuelle undervisningsaktiviteter.
Læs mere om aftalen her.
STUK vil i forlængelse af aftalen udarbejde instruerende svar på, hvordan aftalen i praksis kan implementeres. De svar bliver løbende formidlet her.
Kontakt: Børne- og Undervisningsministeriet – Departementet, tlf: 3392 5000

Afsluttende rapport fra følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen er nu offentliggjort

Covid-19 har som med så meget andet, forsinket den afsluttende rapport fra følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen. Rapporten, der er udarbejdet af EVA og Rambøll, gennemgår de effekter reformen har haft, og evaluerer resultaterne op imod de mål, der var sat med reformen. 
Der var tre retningsgivende mål med reformen, og rapporten konkluderer, at der samlet set er fremgang på to af de tre spor. Fremgangen kan ses i en forbedret trivsel blandt gymnasieelever, både socialt og fagligt og i en forbedret overgang til videregående uddannelse. På det tredje mål, som handlede om styrket faglighed, er der ikke entydig forbedring, men både nogle områder der er blevet bedre, nogle der er blevet dårligere og nogle, hvor der hverken ses en forbedring eller en forværring.
Den afsluttende rapport er udarbejdet på baggrund af elever, der har afsluttet deres gymnasietid under covid-19, hvilket kan have påvirket resultaterne.

Søg om ESF+midler til uddannelser i Region Hovedstaden

I perioden 2021-2027 kan regionsrådene i Danmark indstille projekter for 20% af den samlede sum fra den Europæiske Socialfond Plus (ESF+). Midlerne skal bidrage til at styrke arbejdet med uddannelser, kompetencer og kvalificeret arbejdskraft i Region Hovedstaden.
Region Hovedstaden har derfor netop opslået den første annoncering af midler fra ESF+
Der kan ansøges om midler til projektet som omhandler:

 1. Bæredygtighed og grønne kompetencer
 2. STEM
 3. Flere faglærte
 4. God uddannelsesdækning i hele regionen
 5. Attraktive uddannelsesmiljøer, fastholdelse, trivsel og sundhed
 6. Ugunstigt stillede grupper, herunder FGU og livslang læring

I denne annoncering udmøntes projekter for i alt op til 42 mio. kr.
Ansøgningsfristen er 31. august 2022 kl. 12.00.
Institutioner, der overvejer at ansøge midler fra ESF+ gennem Region Hovedstaden bedes kontakte regionen for en indledende dialog om projektet.
Kontakt: Specialkonsulent i region Hovedstaden, Nina Bjerre Toft, tlf: 9116 6847

Ny rådgivningslinje for unge om alkohol

Alkohol & Samfund har netop lanceret Alkolinjen UNG, hvor unge mellem 15 og 24 år kan få rådgivning omkring alkohol. Baggrunden er, at der opstår et stigende alkoholforbrug hos unge, når de fylder 15 år og starter på gymnasiet. Drikkeriet kan føre til blackouts, skader, drikkepres og grænser, der bliver overtrådt. På websiden kan man prøve alkoholtesten, finde gode råd og tips, læse personlige fortællinger fra andre unge og finde hjælp på Alkohol & Samfunds kort over rådgivningstilbud, hvis den enkelte unge har bekymringer om alkohol eller er pårørende til nogen med alkoholproblemer.
Kontakt: Alkolinjen digitale kommunikationskonsulent, Christa Visholt Jørgensen, tlf: 2576 4647

Røgfri skoletid er godt på vej – men der skal gøres mere

Røgfri skoletid er godt i gang, og der bliver gjort en stor indsats på skoler rundt i landet. Elever oplever dog stadig røg og snus i skoletiden. Der er derfor behov for en fortsat og styrket indsats, så røgfri skoletid kan nå sit fulde potentiale. En rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 7 ud af 10 elever ser andre elever ryge i skoletiden. Blandt de elever, der selv ryger eller bruger røgfri nikotinprodukter, f.eks. snus, er det over halvdelen, der stadig gør det i skoletiden. 
Røgfri Fremtid har samlet inspiration til, hvordan I kan understøtte røgfri skoletid yderligere.
Desuden tilbyder Kræftens Bekæmpelses forskelligt materiale online:

 • www.snusfornuft.dk: En hjemmeside målrettet unge, som informerer om snus og afhængighed. 
 • XHALE: En app målrettet unge, der ønsker at stoppe med at ryge eller bruge snus. Som snusbruger kan man vælge et spor i app’en, der handler kun om snus. 

I Kræftens Bekæmpelses webshop findes også gratis trykte materialer om snus: 

Kræftens Bekæmpelse uddanner desuden:

 • rygestoprådgivere, og giver dem kompetencer til at hjælpe unge med deres afhængighed uanset, om den skyldes rygning, snus eller andre nikotinprodukter. 
 • frivillige Sundhedsformidlere(lærere, sundhedsplejersker og andre fagfolk) i at kunne forebygge snus på linje med rygning. 


KOMMENDE KURSER

NYT: WEBINAR OM DE NYE BARSELSREGLER
– TILMELDINGSFRIST 25. MAJ 2022

Webinaret afholdes den 10. juni 2022, kl. 9.30-11.30. Baggrunden er, at Folketinget har vedtaget et lovforslag, der indeholder en række ændringer til barselsloven. På webinaret gennemgås den nye orlovsmodel, som træder i kraft den 2. august 2022 og gælder for forældre til et barn, der er født på denne dag eller senere. Herudover gennemgås lovændringens betydning for soloforældre og LGBT+ familier, der bl.a. tildeles ret til at overdrage orlov til henholdsvis nærtstående familiemedlemmer eller sociale forældre. Webinaret henvender sig til personale på gymnasieskolerne, der skal stå for at administrere de nye regler.

KURSUS FOR NYE PÆDAGOGISKE LEDERE 
– TILMELDINGSFRIST 5. AUGUST 2022

Kurset afholdes den 7.-8. september 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 12. AUGUST 2022

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

 1. undervisningsgang den 13. september 2022
 2. undervisningsgang den 11. oktober 2022
 3. undervisningsgang den 9. november 2022
 4. undervisningsgang den 6. december 2022

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2022

Kurset afholdes den 20.-22. september 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. Kurset er et 3-dagskursus, og formålet med kurset er at give dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag, tiltrække elever og sikre branding. Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE 
– TILMELDINGSFRIST DEN 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-5. oktober 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle. På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.


DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-6. oktober 2022 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

SU-GRUNDKURSUS
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4. oktober 2022 på ODEON i Odense.
Formålet med dette kursus er at tilbyde nyvalgte SU-medlemmer en branchenær SU-uddannelse. Medlemmer af samarbejdsudvalg skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus inden for de første 6 måneder efter udpegningen. Kurset henvender sig til nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer.


LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN 
– TILMELDINGSFRIST 7. SEPTEMBER 2022 

Kurset afholdes den 10.-11. oktober 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2022

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

 • Den 11.-12. oktober 2022
 • Den 7.-8. december 2022

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 29. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 1.-2. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

NYT: KURSUS I KONFLIKTOPLØSNING OG KRISEHÅNDTERING
– TILMELDINGSFRIST 30. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 7.-8. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og kriser og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Vi tager udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter og kriser, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Vi arbejder ikke med klasserumsledelse eller konflikter mellem elever, men har fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder eller mellem rektor og bestyrelsen. Vi arbejder både med cases, hvor der er en konflikt mellem to parter, og med konflikter i teams og ser på, hvad man kan gøre, hvis man selv er part i konflikten.
Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, der ønsker at skærpe deres ledelsesmæssige beredskab og styrke deres kompetencer i forhold til at kunne håndtere uenighed og løsne op for de konflikter, som hverdagen byder på.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 7. OKTOBER 2022

Kurset afholdes 10.-11. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. OKTOBER 2022

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 21.-22. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261