Nyhedsbrev

8. april 2022

Overblik over aftaler om ophavsret  

Danske Gymnasier er blevet kontaktet af MPLC (Motion Picture Licensing Company), som oplyste, at de i den kommende tid har opmærksomhed på film, som de har rettighederne over, og som bliver vist på gymnasierne. MPLC oplyste i den sammenhæng, at de vil have øget opmærksomhed på, om gymnasierne betaler for visning af film, som MPLC har rettighederne over. Danske Gymnasier har oplyst MPLC, at gymnasierne efter foreningens erfaring er opmærksomme på, hvilke film, der vises og for betaling for visning af filmene. Det er ophavsretligt påkrævet at have tilladelse fra ophavsmændene, hvis der foretages en offentlig fremførelse af spillefilmen. Det kan være tilfældet ved brug af spillefilm i eller udenfor undervisningen.  
Sekretariatet har udarbejdet et overblik over aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet materiale. Overblikket blev annonceret i Nyt fra Sekretariatet uge 48/2021 og er nu opdateret med en række mindre rettelser. Her kan I se, hvilke aftaler, der findes på de forskellige områder fx vedr. kopiering af tekst, brug af billeder, tv, film, musik, teater mv. Oversigten findes på danskegymnasier.dk under Skabeloner og vejledninger – Ophavsret bag login.
Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 3318 8269

Nye fællesoverenskomster

Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 har indgået fællesoverenskomst.
Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område har indgået fællesoverenskomst
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Temadag om bæredygtigt indkøb

Den 3. maj kl. 9.30 – 15.30 på Syddansk Erhvervsskole i Odense afholder SKI en temadag om bæredygtigt indkøb. Deltagelse på dagen er gratis for institutionsrepræsentanter.

FN’s verdensmål er i de senere år på forskellig vis implementeret på mange uddannelsesinstitutioner. Verdensmålene har sat bæredygtig udvikling, drift og indkøb højt op på institutionernes og SKI’s dagsorden, da bæredygtige indkøb er en relativ enkel og effektiv måde til at nedbringe institutionens samlede CO2-aftryk. 
På temadagen får du en introduktion til, hvad der skal til for at fremme bæredygtighed i institutionens indkøb og drift, herunder bl.a.: 

  • Hvad er jeres muligheder for at købe bæredygtigt ind, og hvilke redskaber og aftaler kan hjælpe institutionen med en mere bæredygtig udvikling? 
  • Hvordan kan I udvikle et fokus på grønne løsninger for fx energi- og ressourceforbrug, genanvendelse, genbrug, nybyg og madspild på institutionen? 
  • Hvordan sikrer I, at målsætninger og strategier kan og vil blive implementeret i den faktiske indkøbsadfærd? 
  • Hvor er de lavthængende frugter, hvis man lige er begyndt, og hvordan finansieres en omstilling til mere klima- og miljøvenligt forbrug og indkøb? 

Der bliver desuden tid til dialog og videndeling med kollegaer fra andre institutioner i pauserne i løbet af dagen.
Temadagen afholdes af SKI i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet.
Se program for dagen og tilmelding.
Tilmeldingsfrist er den 29. april kl. 12.00.
Kontakt: SKI Jens Hedegaard Madsen, tlf: 4055 3863 eller Michael Terkelsen, tlf: 2830 8460

KOMMENDE KURSER


NYT: WEBINAR OM DE NYE BARSELSREGLER
– TILMELDINGSFRIST 11. MAJ 2022

Webinaret afholdes den 10. juni 2022, kl. 9.30-11.30. Baggrunden er, at Folketinget har vedtaget et lovforslag, der indeholder en række ændringer til barselsloven. På webinaret gennemgås den nye orlovsmodel, som træder i kraft den 2. august 2022 og gælder for forældre til et barn, der er født på denne dag eller senere. Herudover gennemgås lovændringens betydning for soloforældre og LGBT+ familier, der bl.a. tildeles ret til at overdrage orlov til henholdsvis nærtstående familiemedlemmer eller sociale forældre. Webinaret henvender sig til personale på gymnasieskolerne, der skal stå for at administrere de nye regler.

KURSUS FOR NYE PÆDAGOGISKE LEDERE 
– TILMELDINGSFRIST 5. AUGUST 2022

Kurset afholdes den 7. – 8. september 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 12. AUGUST 2022

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. undervisningsgang den 13. september 2022
  2. undervisningsgang den 11. oktober 2022
  3. undervisningsgang den 9. november 2022
  4. undervisningsgang den 6. december 2022

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.


SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2022

Kurset afholdes den 20.- 22. september 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. Kurset er et 3-dagskursus, og formålet med kurset er at give dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag, tiltrække elever og sikre branding. Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE 
– TILMELDINGSFRIST DEN 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-5. oktober 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle. På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-6. oktober 2022 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

SU-GRUNDKURSUS
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4. oktober 2022 på ODEON i Odense.
Formålet med dette kursus er at tilbyde nyvalgte SU-medlemmer en branchenær SU-uddannelse. Medlemmer af samarbejdsudvalg skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus inden for de første 6 måneder efter udpegningen. Kurset henvender sig til nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer.

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN 
– TILMELDINGSFRIST 7. SEPTEMBER 2022 

Kurset afholdes den 10.-11. oktober 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2022

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 11.-12. oktober 2022
  • Den 7.-8. december 2022

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 30. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 1.- 2. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.


PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 7. OKTOBER 2022

Kurset afholdes 10.-11. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. OKTOBER 2022

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 21.-22. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261