Nyhedsbrev

3. april 2023

Nye vejledninger fra STUK

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i marts udgivet to nye vejledninger. 

STUK har derudover lavet en ændring til en eksisterende vejledning
I dén vejledning, som styrelsen orienterede om ved mail af 10. marts, – vejledning til bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser – er der foretaget en mindre rettelse i afsnit 5.7, (“Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag (§ 6, stk. 1, nr. 5)”), hvor der nu – i relation til prøveudtræk – blot henvises til “Håndbog til eksamensplanlægning for gymnasiale fag og uddannelser”.
Kontakt: Mads Bentzen, chefkonsulent i Gymnasiekontoret, STUK, tlf: 4126 9491

Resultater af tilsynet med finansielle strategier

Styrelsen for undervisning og kvalitet har afsluttet deres tilsyn med de statsfinansierede selvejende institutioners finansielle strategier. 25 institutioner har været udtrukket til at indsende deres finansielle strategi, samt at deres bestyrelsesformænd har skullet udfylde et spørgeskema. Resultaterne viser at 86 pct. af bestyrelserne er blevet orienteret om institutionens låneportefølje eller placering af likviditet og har drøftet renteudviklingen og eventuel refinansiering af institutionens lån indenfor de seneste 12 måneder. 
Resultaterne viser også, at det er meget få institutioner, der arbejder med 5-årige budgetter, selvom dette er et krav. Styrelsen gør opmærksom på, at det er vigtigt, at institutionerne følger vejledningen og benytter den udsendte skabelon. Derudover vil de fortsat føre tilsyn med, at flere institutioner i praksis arbejder med de 5-årige budgetter.  
Orienteringen er udsendt til alle statsfinansierede selvejende institutioner d. 28. marts 2023. 
Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 3318 8274

Invitation til censorkursus

I uge 19 afholder STUKs fagkonsulenter via Zoom korte virtuelle censorkurser. Det forventes, at allokerede censorer deltager. 
Kurserne har til formål at forberede censorerne til de skriftlige prøver i 2023 for at sikre ensartet bedømmelse og klarhed omkring rammerne for bedømmelsen og voteringen. Kurserne i de enkelte fag vil variere, men kan bl.a. bestå af generel information om rammerne for censur, bedømmelse af konkrete opgaver, gruppe- og plenumdiskussioner m.m. Censorerne vil modtage program og nærmere information direkte, når allokeringen har fundet sted. I bedes orientere indberettede censorer i de nævnte fag.  

Herunder ses planen for kurserne:

 • Fransk hhx/stx/hf  9. maj kl. 15:30-17:00,fagkonsulent Tine Brandt  
 • Spansk stx 10. maj kl. 15:30-17:00,fagkonsulent Tine Brandt  
 • Fysik htx 10. maj kl. 15:30-16:30, fagkonsulent Thomas Brun Kristensen
 • Kemi htx 10. maj kl. 15:30-16:30, fagkonsulent Mette Malmqvist
 • Matematik hhx/htx 10. maj kl. 15:30-17:00,fagkonsulent Dennis Meng Vestergård 
 • Afsætning hhx 11. maj kl. 15:30-17:00, fagkonsulent Mia Holck Kjærgaard 
 • Spansk hhx 11. maj kl. 15:30-17:00, fagkonsulent Tine Brandt  
 • Fysik stx 11. maj kl. 15:30-16:30,fagkonsulent Thomas Brun Kristensen
 • Kemi stx 11. maj kl. 15:30-16:30, fagkonsulent Mette Malmqvist
 • Dansk hf/stx 11. maj kl. 15:45-17:00, fagkonsulent Nicolai Rekve Eriksen 

I øvrige fag arrangerer styrelsen ikke censorkurser i 2023. 
Henvendelser og spørgsmål om censorkurserne rettes til den enkelte fagkonsulent. Kontaktoplysninger findes via denne side: Fag og læreplaner | Børne– og Undervisningsministeriet
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf: 3319 8267

Særligt til gymnasier med elever som tager skriftlig prøve i udlandet

Såfremt institutionen har elever, som tager en skriftlig prøve i udlandet, vil eleverne ikke længere kunne tilgå Netprøver. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har derfor lavet en vejledning om, hvordan skriftlige prøver i udlandet fremadrettet skal håndteres. Vejledningen kan ses på Danske Gymnasiers hjemmeside under Skoledrift/uddannelserne/Eksamen
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf: 3319 8267

Forventet vejledning og inspirationsmateriale til seksualundervisning

Lovændringen om obligatorisk seksualundervisning forventes at træde i kraft 1. august 2023. I den forbindelse oplyser STUK, at man planlægger at lave et tillæg til ”Vejledning til de tværgående kompetenceområder [§ 29] på de gymnasiale uddannelser,” hvis lovændringen vedtages i sin nuværende form og seksualområdet bliver en tværgående kompetence.
STUK planlægger ligeledes at lave inspirationsmateriale til seksualundervisning i en række fag og ser det som meget oplagt at trække på inspirationsmaterialet i tillægget til vejledningen til de tværgående kompetencer. Derfor forventer STUK, at udgivelserne vil ske nogenlunde samtidig og forventeligt inden sommerferien. Begge er dog afhængige af lovændringens endelige indhold, og derfor vil det ikke være muligt at offentliggøre, før lovændringen er vedtaget. 
STUK er bekendt med, at mange gymnasier allerede har påbegyndt planlægningen af seksualundervisningen for det kommende år, og derfor vil der formentlig være en del, som først får glæde af materialet i det efterfølgende skoleår. I mellemtiden retter STUK opmærksomhed mod Sex & Samfunds undervisningsmateriale, som er bevilget af Børne- og Undervisningsministeriet: STX, HF, HHX og HTX – Sex og Samfunds underviserportal. Organisationen er forpligtet til at holde deres materiale fuldt opdateret og modtager årligt en bevilling fra ministeriet, som bl.a. går til materiale målrettet de gymnasiale fag.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Ny database om Grønland 

Interesserer du dig for grønlandsrelaterede historiske dokumenter og genstande, og synes at fortiden er et virtuelt besøg værd, så er ’Grønlandsregistranten’ lige noget for dig. I databasen www.grønlandsregistranten.dk stiller 160+ aktører i Rigsfællesskabet (Grønland, Danmark og Færøerne) oplysninger om deres arkivalier og etnografika til rådighed – og der kommer hele tiden flere til. Du kan blive klogere på, hvilket historisk materiale, der ligger hos de deltagende arkiver, museer, virksomheder, foreninger og universiteter. Projektet drives af Arktisk Institut i København. Du kan læse mere om Instituttets andre aktiviteter her: www.arktiskinstitut.dk.
Kontakt: Projektleder Lone Riis 3231 5052

Konkurrenceudsættelse vedr. e- og lydbøger

Umiddelbart efter påske konkurrenceudsætter Det Kgl. Biblioteks licensservice en aftale om en e- og lydbogsservice til jer som opfølgning på SAXO-piloten i 2021. Det Kgl. Bibliotek forventer at kunne tilbyde adgang til en e- og lydbogstjeneste, senest fra 1. januar 2024.Enkelte udbydere af e- og lydbogstjeneste er begyndt at kontakte institutioner direkte med tilbud. Det Kgl. Bibliotek foreslår, at I afventer, hvad deres konkurrenceudsættelse munder ud i, inden I overvejer at indgå en evt. direkte aftale. På den måde kan I bedst vurdere, hvilken aftale der er billigst og bedst for jer.
Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 3318 8269

Reminder: Konference om digital informationssøgning og betydningen af ChatGPT

Programmet er meget tæt på at være på plads, og det strømmer ind med tilmeldinger, men der er stadig plads.
Konferencen om digital informationssøgning og betydningen af GPT, der er arrangeret af Danmarks nationalleksikon, lex.dk, i samarbejde med Danske Universiteter, Danske Professionshøjskoler, Danske Gymnasier og Danmarks Biblioteksforening, finder sted den 12. april kl. 15.00-17.30
Den foregår i Auditorium 35.01.05 (Gammeltoftsgade 13, København K.) på Københavns Universitet.
Høringen er et bidrag til en kvalificering af, hvordan vi som samfund både kan bevare og udvikle vores forståelse af, hvordan viden skabes, tilgængeliggøres og deles.
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding. Tilmeld dig, og læs det næsten endelige program.
Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 3318 8269

Gymnasiernes Klimahandledag

Den 22. september afholder Gymnasieskolernes Klimaalliance en national Klimahandledag. 
Formålet med dagen er at sætte spotlight på gymnasiernes arbejde med klima- og bæredygtighedsdagsordenen. For at gøre programmet så fleksibelt og håndterbart som muligt for gymnasierne, åbnes dagen med en virtuelt kick-off tale fra dagens hovedtalere. Derefter arbejder eleverne på det enkelte gymnasium med lokale arrangementer på gymnasiet eller i lokalområdet. Det kan være både faglige oplæg eller kreative workshops.
Gymnasieskolernes Klimaalliance har udarbejdet et inspirationskatalog med gode ideer, som I er velkomne til at plukke i. Dagen afsluttes med et fællesarrangement fx koncert, modeshow eller klimacafé på gymnasiet, eller med at eleverne deltager i en nærliggende Fridays for Future demonstration.
For at sekretariatet kan få overblik over antallet af deltagende gymnasier, bedes I benytte tilmeldingslinket.
Bemærk at der kun skal være en tilmelding pr. skole. Udfyld formularen med navn på gymnasiets tovholder.
Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 3318 8274 eller Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

Temamøde om tobak- og nikotinprodukter

Statens Institut for Folkesundhed, SDU, inviterer til temamøde om brug af tobaks- og nikotinprodukter blandt børn og unge. Herunder lanceringen af den årlige rapport §RØG – en undersøgelse af tobak, adfærd og regler. 
Temamødet afholdes d.12.april 2023, kl. 14.30-17 på Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Tilmeldingen foregår via dette linkTilmeldingsfristen er den 5. april.
 Kontakt: Nanna Jarlstrup tlf: 6550 7823

Bliv Verdensmålsambassadør

Fra den 30. juli-4. august afholder Verdens Bedste Nyheder og Dansk Ungdoms Fællesråd endnu en gang Verdensmålsakademiet  Verdensmålsambassadørerne online forum på Roskilde Festival Højskole med støtte fra Tuborgfondet. Verdensmålsakademiet uddanner unge ildsjæle til Verdensmålsambassadører, der inspirerer og engagerer andre unge til at handle på Verdensmålene. 
Der er kun 50 pladser på Verdensmålsakademiet, og vil man sikre sig en af dem er sidste ansøgningsfrist den 28. april. Det er gratis at deltage.
Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 3318 8274

Kommende kurser


WEBINAR OM FØLELSESMÆSSIGE KRAV I ARBEJDET PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER
– TILMELDINGSFRIST 17. APRIL 2023

Danske Gymnasier, Gymnasieskolernes Lærerforening og BFA Velfærd og Offentlig administration inviterer til webinarer om arbejdsmiljøarbejdet på de gymnasiale uddannelser.
Det første webinar omhandler Følelsesmæssige krav i arbejdet på de gymnasiale uddannelser og afholdes den 17. april 2023 kl. 15.00-16.30. Det er målrettet ledere, TR og arbejdsmiljørepræsentanter på de gymnasiale arbejdspladser.

PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 16. AUGUST 2023

Kurset afholdes den 26. september 2023 fra kl. 09.30-16.30 på Radisson Blu i Aarhus.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler, der har betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution.
Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 11. AUGUST 2023

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

 1. Den 12. september 2023 kl. 9:30-16:30
 2. Den 12. oktober 2023 kl. 9:30-16:00
 3. Den 14. november 2023 kl. 9:30-16:00
 4. Den 7. december 2023 kl. 9:30-17:30

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Portside i København.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 16. AUGUST 2023

Kurset afholdes den 27.-29. september 2023 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Kurset er et 3-dagskursus, På kurset dykker vi ned i hvert enkelt socialt medie, så vi kan lære at skabe resultater ved at bruge medierne i sammenhæng. Vi bringer dig fra strategi til eksekvering – Tre dage med både strategi og teori, hvor vi primært opererer på strategisk og taktisk niveau, og med øvelser og værksteder, hvor du prøver tingene af med udgangspunkt i dit eget gymnasium og sammen med andre, der sidder med samme udfordringer og muligheder som dig.
Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 8. SEPTEMBER 2023

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

 • Den 12.-13. oktober 2023
 • Den 6.-7. december 2023

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger, opgaver og udfordringer, der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset ”Klar til ledelse?” måske noget for dig. Kurset er et førleder-forløb, der skal bidrage til forberedelse af et kommende lederjob.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261