Nyhedsbrev

1. april 2022

Status på indberetning af fraværsdata til STIL 

Nyt fra Sekretariatet uge 39/2021 og 41/2021 er gymnasieskolernes tekniske indberetning af fravær beskrevet. STIL oplyste på det tidspunkt, at gymnasieskolerne skal påbegynde indberetningen af data for skoleåret 2021/2022 senest i april 2022, og gerne før. STIL oplyser nu, at de desværre er blevet forsinket med webservicen til indberetningen, men at de studieadministrative systemer er i gang med implementeringen, og at STIL forventer, at skolerne kan indberette i løbet af maj. STIL giver besked, når skolerne kan påbegynde indberetningen.
Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 3318 8269 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Den nye OAO-S-fællesoverenskomsten er offentliggjort

Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område har indgået en ny fællesoverenskomst (OAO-S-fællesoverenskomsten).
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266

CeFU lancerer uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Uddannelsen i anvendt ungdomsforskning er en efter-/videreuddannelse målrettet undervisere, ledere og andre, som arbejder socialfagligt og/eller pædagogisk på ungeområdet. 
Uddannelsen kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter, herunder uddannelse, arbejdsliv, familieliv og fritid. Uddannelsen vil være inddragende og interaktiv og vil gennem workshoparbejde klæde deltagerne på til at afholde aktiviteter og igangsætte konkrete tiltag i deres organisationer både under og efter uddannelsen.
Uddannelsen planlægges til start d. 23. august 2022.

Temadage om unges udsathed i gymnasiet

Den 25. og den 27. april afholder de gymnasiale læringskonsulenter en temadag om unges udsathed i gymnasiet. 
Formålet med temadagene er at belyse, hvordan gymnasiet som organisation kan imødegå, at en stigende andel af unge rammes af psykisk mistrivsel og risiko for udsathed. En udvikling som nedlukningerne i forbindelse med covid-19 pandemien synes at have forværret yderligere. På dagen giver oplægsholderne både viden om årsagerne til den øgede udsathed og redskaber til, hvordan man på forskellige niveauer i organisationen kan håndtere udfordringerne for derved at øge den sociale- og faglige trivsel, såvel som at mindske fravær og frafald fra uddannelsen. Læs mere.

Køkkenpulje for omstilling til økologi i professionelle køkkener

Fonden for økologisk landbrug er i gang med at tilrettelægge ansøgningsrunden for tilskud i 2023 til en køkkenpulje, der skal fremme omstilling til økologi i professionelle køkkener.
Puljen, der er for bevillingsårene 2022-2025 er på i alt 54 mio. kr., har til formål at højne økologiprocenten i de mange daglige måltider, der serveres i landets professionelle køkkener. Uddannelsesinstitutioner har mulighed for at søge midler til kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere.

 • For bevillingsåret 2023 kan der søges om tilskud til køkkenomstilling i både offentlige og private, professionelle køkkener. 
 • For efterfølgende bevillingsår dvs. for 2024 og 2025 kan der alene søges om tilskud til køkkenomstilling i offentlige køkkener.
 • Ansøgningsfristen for tilskud i 2023 er fastlagt til den 26. september 2022. 
 • Ansøgningsmaterialet herunder tilrettet strategi for puljen er under udarbejdelse. Materialet gøres tilgængeligt snarest muligt her.
 • Ansøgningsmaterialet for bevillingsåret 2022 kan stadig tilgås her.
 • Oversigt over støttede projekter i 2022 kan ses her.

Hvis I ønsker at holde jer orienteret om kommende ansøgningsrunder, kan I tilmelde jer fondens nyhedsbrev.
Kontakt: Chefkonsulent i Fondssekretariat, Hanne Elkjær, tlf: 2724 5665

KOMMENDE KURSER


LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 12. AUGUST 2022

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

 1. undervisningsgang den 13. september 2022
 2. undervisningsgang den 11. oktober 2022
 3. undervisningsgang den 9. november 2022
 4. undervisningsgang den 6. december 2022

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.


SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2022

Kurset afholdes den 20.- 22. september 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. Kurset er et 3-dagskursus, og formålet med kurset er at give dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag, tiltrække elever og sikre branding. Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE 
– TILMELDINGSFRIST DEN 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-5. oktober 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle. På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-6. oktober 2022 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

SU-GRUNDKURSUS
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4. oktober 2022 på ODEON i Odense.
Formålet med dette kursus er at tilbyde nyvalgte SU-medlemmer en branchenær SU-uddannelse. Medlemmer af samarbejdsudvalg skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus inden for de første 6 måneder efter udpegningen. Kurset henvender sig til nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer.

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2022

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

 • Den 11.-12. oktober 2022
 • Den 7.-8. december 2022

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261