Nyhedsbrev

31. marts 2023

Forslag til finanslov for 2023

Torsdag d. 23. marts præsenterede regeringen sit forslag til finanslov for 2023. Processen har været forsinket pga. folketingsvalget. Fra januar og indtil nu har der derfor været en midlertidig bevillingslov, som gælder indtil den endelige finanslov for 2023 vedtages. 
Regeringen lægger op til en stram finanspolitik og set i forhold til den tidligere regerings finanslovsforslag fra august sidste år, er der ikke de store forskelle. Aftalen om løft af FGU fra oktober står stadig, hvilket betyder, at der afsættes 15,5 mio. kr. til udkantsgymnasier i 2023 (0,5 mio. kr. pr. skole), og at besparelserne på markedsføringsudgifterne (0,8 pct. af undervisningstaxameteret) annulleres. Derudover er der de samme besparelser som i augustforslaget på færdiggørelsestaxameteret, fællesudgiftstaxameteret og undervisningstaxameteret. 
Sekretariatet laver et faktaark om forslaget og et regneark til budgetoverslag, som lægges på foreningens hjemmeside under skoledrift i løbet af mandag. 
Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 6024 1683

Forståelsespapir om fordeling af eftertilmeldere

STUK og Danske Regioner har udarbejdet et fælles forståelsespapir for regionernes fordeling af eftertilmeldere.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Husk at varsle sommerferie senest med udgangen af marts 2023

Har skolen et andet feriemønster, end det der følger af GL-overenskomsten (20 dage forud for den 1. august og 5 dage efter den 31. juli), vil det være nødvendigt at udsende ferievarsel til medarbejderne. Varslerne er 3 måneder for hovedferien på 3 uger, der skal ligge i sommermånederne, og 1 måned for øvrig ferie. 
Ferievarslet kan med fordel sendes en gang årligt. Det kan med god fornuft være den 1. september hvert år, hvor det nye ferieår begynder.
Hvis sommerferien – mindst 3 ugers ferie – ikke allerede er varslet, skal den varsles senest med udgangen af marts 2023.

Skabelon til ferievarsel for lærere:
”Varsling af hovedferie for sommeren 2023, hvor skolen holder sommerferielukket for alle lærere i perioden xx.xx 2023 – xx.xx.2023:
Du varsles hermed afvikling af din hovedferie for sommeren 2023.
Du vil have X feriedage til rådighed i ferieåret frem til den 31. august 2023. Dine feriedage varsles hermed til afvikling i følgende perioder:
X feriedage varsles til afvikling I perioden X DATO – X DATO 2023.
Hvis du har spørgsmål til ferievarslingen, bedes du kontakte din nærmeste leder”
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Invitation: Konference om digital informationssøgning og betydningen af ChatGPT

Med lanceringen af GPT3 i november og GPT4 for få dage siden har firmaet OpenAI vist os, hvor langt de dominerende aktører er kommet med maskingenereret information. Teknologien er i stand til at levere beskrivelser, svar og løsninger på komplekse spørgsmål og er ved at blive indarbejdet i de etablerede søgemaskiner, og dette vil grundlæggende ændre den måde, vi får viden på: I en snarlig fremtid vil det ikke længere være muligt at se, hvor den information, vi møder, stammer fra. Artikler og opslag vil være maskingenererede og uden kildehenvisning, indsamlet fra alskens artikler og opslag på det åbne internet.
Teknologien giver således både nogle muligheder og en række udfordringer for undervisningssektoren, videnskaben og i yderste konsekvens demokratiet. 
Den 12. april kl. 15.00-17.30 afholder Danmarks nationalleksikon, lex.dk, i samarbejde med Danske Universiteter, Danske Professionshøjskoler, Danske Gymnasier og Danmarks Biblioteksforening, en konference om digital informationssøgning og betydningen af GPT. 
Den foregår i Auditorium 35.01.05 (Gammeltoftsgade 13, København K.) på Københavns Universitet.
Høringen er et bidrag til en kvalificering af, hvordan vi som samfund både kan bevare og udvikle vores forståelse af, hvordan viden skabes, tilgængeliggøres og deles.
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding. Tilmeld dig, og se det foreløbige program.
Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 3318 8269

Det Kgl. Biblioteks licensservice inviterer til webinaret: ’Forstå din licensaftale’

Det Kgl. Biblioteks licensservice til ungdomsuddannelserne (Ungli) afholder tirsdag den 18. april kl. 15 til cirka 15:45 servicewebinaret ”Det med småt – forstå din UNGLI licensaftale”.
På servicewebinaret gennemgår chefkonsulent Dyveke Sijm fra Det Kgl. Biblioteks licensservice de vigtigste elementer af en licensaftale med udgangspunkt i licensservicens standardaftale. Webinaret henvender sig til alle på en ungdomsuddannelsesinstitution, der skal forstå og/eller formidle indgåede licensaftaler til elever, undervisere og øvrige ansatte.
Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål. Webinaret bliver ikke optaget.
Tilmelding.
Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 3318 8269

Nyt netværk for grønnere kantiner

De statslige institutioner har siden 2021 været omfattet af en såkaldt ’Fællesstatslig Fødevarepolitik’. Denne politik stiller krav til den mad, der serveres på tværs af alle statslige kantiner. 
Med et nyopstartet Fællesstatsligt Fødevarenetværk, som har fokus på sundhed, klima, økologi og madspild, ønsker Fødevarestyrelsen at samle interessenter på tværs af de forskellige udbud af statslige kantiner, og her inviteres ungdomsuddannelserne nu også med. Formålet er at skabe mulighed for erfaringsudveksling mellem de parter, der er omfattet af Den Fællesstatslige Fødevarepolitik.
Fødevarestyrelsen afholder den 3. maj kl. 10-10.45 et virtuelt introduktionsmøde for alle, der er interesserede i at deltage i netværket. Målgruppen er særligt medarbejdere, som arbejder med udbud og kontraktudformning eller ansatte med ansvar på tværs af køkkener.
Er du interesseret i at deltage på introduktionsmødet, kan du kontakte en af nedenstående:
Kontakt: Fødevarestyrelsens Team Strukturelle Indsatser, Bæredygtig Mad og Sundhed, Nanna Kiy, tlf: 7227 6938 eller Marianne Dittmann, tlf: 7227 6685

Lovforslag om seksuel chikane er vedtaget i Folketinget

Med vedtagelsen af et lovforslag om seksuel chikane ændres blandt andet lov om ligebehandling og arbejdsmiljøloven. Ændringerne indebærer, at arbejdsgivers ansvar i forbindelse med seksuel chikane på arbejdspladsen er tydeliggjort. Som arbejdsgiver forpligtes man således til at stille et chikanefrit miljø til rådighed i forbindelse med udførelsen af arbejdet, og til at håndtere tilfælde af seksuel chikane. Herudover kan personer, der har været udsat for seksuel chikane i forbindelse med udførelse af deres arbejde, tilkendes en godtgørelse for tort fra den medarbejder, der har begået krænkelsen. Det vedtagne lovforslag og Beskæftigelsesministeriets udmelding om det kan læses her.
De nye regler giver anledning til at efterse eksisterende politikker og retningslinjer vedrørende seksuel chikane. Sekretariatet har lavet en guide om forebyggelse og håndtering af sager om seksuelle krænkelser, som findes på danskegymnasier.dk/skoledrift
under Løn og personale.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Kommende kurser

WEBINAR OM FØLELSESMÆSSIGE KRAV I ARBEJDET PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER
– TILMELDINGSFRIST 17. APRIL 2023

Danske Gymnasier, Gymnasieskolernes Lærerforening og BFA Velfærd og Offentlig administration inviterer til webinarer om arbejdsmiljøarbejdet på de gymnasiale uddannelser.
Det første webinar omhandler Følelsesmæssige krav i arbejdet på de gymnasiale uddannelser og afholdes den 17. april 2023 kl. 15.00-16.30. Det er målrettet ledere, TR og arbejdsmiljørepræsentanter på de gymnasiale arbejdspladser.

PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 16. AUGUST 2023

Kurset afholdes den 16. september 2023 fra kl. 09.30-16.30 på Radisson Blu i Aarhus.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution.
Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261