Nyhedsbrev

25. marts 2022

Kapacitetslofter for skoleåret 2022/23

Børne- og Undervisningsministeren har besluttet at følge en række indstillinger fra regionsrådene om at fastsætte kapacitetslofter på to hf-udbud og fem stx-udbud for skoleåret 2022/23 i regionerne Nordjylland og Syddanmark. Det gælder:

 • Nørresundby Gymnasium & HF (stx og hf)
 • Aalborg Katedralskole (stx)
 • Støvring Gymnasium (stx)
 • Thy-Mors HF & VUC (hf)
 • Rosborg Gymnasium (stx)
 • Munkensdam Gymnasium (stx)

Sammenlignet med indeværende skoleår er kun Aalborg Katedralskole, Nørresundby Gymnasium & HF og Rosborg Gymnasium gengangere. Foruden de tre gymnasier er der pt. også lagt et kapacitetsloft på Aalborghus Gymnasium, Rødkilde Gymnasium og Stenhus Gymnasium, som ikke videreføres til 2022/23.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Husk at varsle sommerferie senest med udgangen af marts 2022

Har skolen et andet feriemønster, end det der følger af GL-overenskomsten (20 dage forud for den 1. august og 5 dage efter den 31. juli), vil det være nødvendigt at udsende ferievarsel til medarbejderne. Varslerne er 3 måneder for hovedferien på 3 uger, der skal ligge i sommermånederne, og 1 måned for øvrig ferie. 
Ferievarslet kan med fordel sendes en gang årligt. Det kan med god fornuft være den 1. september hvert år, hvor det nye ferieår begynder.
Hvis sommerferien – mindst 3 ugers ferie – ikke allerede er varslet, skal den varsles senest med udgangen af marts 2022.

Skabelon til ferievarsel for lærere:
”Varsling af hovedferie for sommeren 2022, hvor skolen holder sommerferielukket for alle lærere i perioden xx.xx 2022 – xx.xx.2022:
Du varsles hermed afvikling af din hovedferie for sommeren 2022.
Du vil have X feriedage til rådighed i ferieåret frem til den 31. august 2022. Dine feriedage varsles hermed til afvikling i følgende perioder:
X feriedage varsles til afvikling I perioden X DATO – X DATO 2022.
Hvis du har spørgsmål til ferievarslingen, bedes du kontakte din nærmeste leder”
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 5189 6397 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 2637 1319

Problemer med Lectios systemrevisionserklæring

Datatilsynet har den 15. oktober 2021 foretaget en vurdering af MaComs databehandleraftaleskabelon for persondatabehandlingen i Lectio. Datatilsynet vurderede, at MaComs databehandleraftale er utilstrækkelig, og påpegede 8 konkrete punkter, som ifølge tilsynet ikke er tilstrækkeligt fastlagt i aftalen. 
Datatilsynets vurdering gav anledning til, at MaCom den 27. januar 2022 opdaterede databehandleraftalen. STIL blev umiddelbart efterfølgende kontaktet af institutioner og Danske Gymnasier, som fortsat mente, at databehandleraftalen ikke levede op til artikel 28 i databeskyttelsesforordningen. STIL har sammenholdt Datatilsynets vurdering, herunder ift. de 8 konkrete punkter, med MaComs nye databehandleraftale vedr. Lectio, og på baggrund heraf er det STIL’s vurdering, at MaComs tilføjelser til den nye databehandleraftale ikke i tilstrækkelig grad imødekommer Datatilsynets vurdering, og at aftalen dermed fortsat ikke efterlever databeskyttelsesforordningens artikel 28. 
STIL vurderer, at institutionerne fortsat kan anvende Lectio på betingelse af, at MaCom senest den 1. juli 2022 har etableret overholdelse af en række krav primært relateret til overholdelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 28, herunder sikring af, at Lectios databehandleraftale lever op til minimumskravene herfor. Kravene fremgår overordnet af oversigten over omfattede systemer .
Hvis MaCom mod forventning ikke foretager de nødvendige ændringer inden den 1. juli og indsender en ny revisorerklæring, der afspejler dette, vil systemet ikke længere være godkendt. 
Læs hele brevet orienteringsbrevet fra STIL
Kontakt: Kontorchef i STIL Signe Rønn Sørensen, tlf: 2528 4800 

Kommende webinar om de nye barselsregler målrettet det administrative personale på skolerne

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der indeholder en række ændringer til barselsloven, herunder en ny orlovsmodel, hvor hver forælder får ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Formålet hermed er at understøtte, at begge forældre tager del i orloven med barnet. Samlet svarer de 48 uger med barselsdagpenge til retten efter de nuværende regler. Hver forælder vil kunne overdrage op til 13 ugers ikke-øremærket orlov til den anden forælder.
Den nye orlovsmodel træder i kraft den 2. august 2022 og gælder for forældre til et barn, der er født på denne dag eller senere.
Lovændringen kommer også til at have betydning for soloforældre og LGBT+ familier, idet der bl.a. tildeles ret til at overdrage orlov til henholdsvis nærtstående familiemedlemmer eller sociale forældre. De særlige tiltag for soloforældre og LGBT+ familier træder i kraft fra 1. december 2023 og gælder for forældre til et barn, der er født den 1. januar 2024 eller senere.
Danske Gymnasier er i gang med at planlægge et webinar om de nye barselsregler målrettet det administrative personale. Webinaret vil blive placeret i senforåret i håb om, at staten til den tid har revideret sin barselsaftale således, at denne også kan blive en del af forløbet. 
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 5189 6397

Ny informationsside til fordrevne fra Ukraine

Der er oprettet en informationsside på nyidanmark.dk med spørgsmål og svar. Her kan I blandt andet læse om den nye særlov for personer, der er fordrevet fra Ukraine, og der er bl.a. også information, som vedrører situationen for personer fra Ukraine, der allerede har opholdstilladelse i Danmark. Hvis I har studerende eller ansatte fra Ukraine, kan I derfor henvise dem til at finde information på denne side. 
Dansk.  
Engelsk.
Kontakt: Internationalt Uddannelsesforum, Philip Jacobsen

KOMMENDE KURSER

NYT: KURSUS OM ARBEJDSTID FOR ERFARNE REKTORER
– TILMELDINGSFRIST 25. MARTS 2022

Kurset afholdes den 6. april 2022 fra kl. 10-15 hos BLOX i København.
Formål med kurset er at give deltagerne indsigt i anvendelsen af arbejdstidsreglerne for gymnasielærere og de aftalte tiltag om underviserarbejdstid fra OK21.
Kurset henvender sig til erfarne rektorer og deres opgaver vedrørende gymnasielærernes arbejdstid.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 25. MARTS 2022

Kurset afholdes den 26.-27. april 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 12. AUGUST 2022

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

 1. undervisningsgang den 13. september 2022
 2. undervisningsgang den 11. oktober 2022
 3. undervisningsgang den 9. november 2022
 4. undervisningsgang den 6. december 2022

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.


SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2022

Kurset afholdes den 20.- 22. september 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. Kurset er et 3-dagskursus og formålet med kurset er at give dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag, tiltrække elever og sikre branding. Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE 
– TILMELDINGSFRIST DEN 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-5. oktober 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle. På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-6. oktober 2022 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

SU-GRUNDKURSUS
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4. oktober 2022 på ODEON i Odense.
Formålet med dette kursus er at tilbyde nyvalgte SU-medlemmer en branchenær SU-uddannelse. Medlemmer af samarbejdsudvalg skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus inden for de første 6 måneder efter udpegningen. Kurser henvender sig til nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer.


KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2022

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

 • Den 11.-12. oktober 2022
 • Den 7.-8. december 2022

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261