Nyhedsbrev

15. marts 2024

Håndtering af optagelsessamtaler ved den første optagelsesprøve i 2024

Den første optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser afholdes i år den 24. april. På dette tidspunkt er elevfordelingen ikke gennemført, og det er derfor den institution, som ansøgeren har søgt som første prioritet, der er ansvarlig for prøveafholdelsen, oplyser STUK. Dette svarer til tidligere års håndtering af den første optagelsesprøve. 
STUK oplyser videre, at den prøveafholdende institution kan afholde optagelsessamtaler med ansøgerne den 8. maj, som i år er sammenfaldende med datoen for, hvornår ansøgerne senest får besked om, hvor de har fået reserveret en foreløbig plads. 
Det er den prøveafholdende institution, der også er ansvarlig for optagelsessamtalen, og derfor skal samtalen i udgangspunktet også afholdes på den prøveafholdende institution. STUK gør opmærksom på, at den prøveafholdende institution dog har mulighed for at aftale med andre institutioner, at optagelsessamtalen afholdes på den institution, hvor ansøgeren har fået reserveret en foreløbig plads. STUK opfordrer til, at prøveafholdende institutioner indgår sådanne aftaler i de tilfælde, hvor ansøgeren har fået reserveret en foreløbig plads på en anden institution – og særligt i de tilfælde, hvor ansøgeren ikke har bestået optagelsesprøven, da der i optagelsessamtalen kan indgå en vurdering af, om ’særlige indlæringsmæssige udfordringer’ hos ansøgeren kan begrunde optag på uddannelsen på trods af ikke bestået optagelsesprøve. 
STUK oplyser, at andre institutioner ikke kan tilgå resultatet af optagelsesprøven, hvorfor det er vigtigt, at institutionen gemmer og videreformidler resultatet i de tilfælde, hvor ansøgeren ikke får reserveret en foreløbig plads på institutionen. I de tilfælde, hvor den prøveafholdende institution indgår aftale med en anden institution om afholdes af optagelsessamtalen, skal den prøveafholdende institution sørge for at medsende resultatet af optagelsesprøven. I andre tilfælde, hvor den prøveafholdende institution selv afholder optagelsessamtalen med ansøgeren, der ikke har fået reserveret en foreløbig plads på intuitionen, opfordres institutionen til at udlevere et bevis for deltagelsen og resultatet af optagelsesprøven og -samtalen til ansøgeren. STUK beder om, at institutionen benytter denne bevisskabelon til at videreformidle resultatet af optagelsesprøven. 
STUK ønsker desuden at indskærpe reglerne for afholdelse af optagelsesprøver, så alle ansøger sikres en afklaring af deres uddannelsesstatus hurtigst muligt. Institutionen skal tilbyde ansøgere, der kun kan optages via en optagelsesprøve, aflæggelse af optagelsesprøve hurtigst muligt, jf. § 19 elevfordelingsbekendtgørelsen. Hvilket betyder, at institutionen altid skal afholde optagelsesprøve på de centralt fastsatte datoer for optagelsesprøven, hvis de har ansøgere, der skal aflægge optagelsesprøve for at kunne optages. Det gælder for alle de udmeldte datoer for optagelsesprøve.
Kontakt: Anders Ellegaard Pedersen, specialkonsulent i STUK

 

Ændrede regler for eksamenskørsel

Den 30. november 2023 trådte en ny bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog m.v. fra færdselsstyrelsen i kraft. 
Med bekendtgørelsen indskærpes reglerne for eksamenskørsel, og det præciseres, hvem der må køre med på studentervognen. 
I forhold til gymnasierne er det særligt §§ 2-3 om personkredsen og § 4 om tilladelse til kørsel, som I skal være opmærksomme på. 
Det følger af bekendtgørelsen, at det alene er elever, som har gennemført den afsluttende eksamen efter en ungdomsuddannelse af min. 2 års varighed, som må deltage i studenterkørsel. Dog er det muligt for andre elever at køre med, hvis der er tale om:

  • Elever der mangler at gennemføre sygeeksamen(er)
  • Elever som har gennemført den afsluttende eksamen, men som ikke har bestået 
  • Elever som er i et forlænget forløb fx Team Danmark, 3-årigt hf og lign. 

  Kontakt: Jonas Benzarti, tlf: 2869 4849

 

Fastsættelse af ansættelsesretlige godtgørelser til medarbejdere i fleksjob

Med den tidligere fleksjobordning, var modellen, at arbejdsgiver betalte medarbejderen i fleksjob løn for fuld tid, selvom den oversteg den arbejdsindsats, medarbejderen i fleksjob var i stand til at yde. Arbejdsgiveren modtog derpå fra medarbejderens bopælskommune en økonomisk kompensation, der modsvarede medarbejderens nedsatte arbejdsevne.
I forbindelse med fleksjobreformen pr. 1. januar 2013 blev modellen ændret, således at medarbejdere ansat i fleksjob under den ”nye” ordning alene modtager løn fra arbejdsgiver for den arbejdsydelse, vedkommende præsterer. Derudover udbetaler kommunen – uden om arbejdsgiverens lønsystem – et fleksløntilskud direkte til medarbejderen.
Siden har det været anfægtet, hvorvidt en ansættelsesretlig godtgørelse til en medarbejder i fleksjob under den ”nye” ordning skulle udmåles med udgangspunkt i arbejdsgiverens lønudgift, eller om fleksløntilskuddet fra det offentlige også skulle indgå i beregningsgrundlaget.
Højesteret har nu i to sager taget stilling til, hvordan en ansættelsesretlig godtgørelse til en fleksjobansat medarbejder under ”ny” ordning skal udmåles. I sagerne fandt Højesteret, at godtgørelser skal beregnes med udgangspunkt i arbejdsgivers lønudgift og dermed uden hensyntagen til det fleksløntilskud, som medarbejderen modtager direkte fra sin bopælskommune
Det må hermed anses for fastlagt, hvad der skal indgå i beregningsgrundlaget, når en arbejdsgiver skal fastsætte en ansættelsesretlig godtgørelse til en medarbejder i fleksjob.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

 

Webinar om generativ AI: Anvendelsesmuligheder og implementering i uddannelsesmiljøer

It-vest inviterer til webinar den 11. april kl. 15:30-16:30, hvor Sine Zambach vil fortælle om arbejdet med bogen ”AI i gymnasiet” og diskutere nogle af de erfaringer, hun har gjort sig med at undervise i AI på CBS, på eftervidereuddannelsesområdet og i udskolingen, hvor hun er i gang med et forskningsprojekt. 

  • Hvornår skal man bruge AI og til hvad? Og hvordan virkede det så, efter at have afprøvet forskellige AI-settings med studerende, kursister og kodepirater.

Webinaret er gratis og men kræver tilmelding.DG i medierneKommende kurser 

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE 
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2024

Kurset i foråret afholdes den 16.-18. april 2024 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

 

LEDELSE AF TEAM, STUDIERETNINGER OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 2. AUGUST 2024

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. Den 11. september 2024 kl. 10:00-17:00
  2. Den 8. oktober 2024 kl. 10:00-16:30
  3. Den 13. november 2024 kl. 10:00-16:30
  4. Den 4. december 2024 kl. 10:00-17:30

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

 

PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 9. AUGUST 2024

Kurset afholdes den 24. september 2024 fra kl. 09.30-16.30 på Comwell Middelfart.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution. Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

 

KURSUS I MEDIE- OG KRISETRÆNING
– TILMELDINGSFRIST 16. AUGUST 2024

Kurset afholdes den 26. september 2024 på Comwell Middelfart.
Formålet med dette kursus er at klæde dig på, så du er beredt og komfortabel, når du som talsperson skal i medierne på svære pressesager. Undervisningen vil være bygget op omkring teoretisk forståelse og praktisk træning, og du modtager individuel feedback fra underviseren. Kurset henvender sig til rektorer og/eller skolens talspersoner i mediesager. Evt. bestyrelsesdeltagelse vurderes også relevant.

 

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE
– TILMELDINGSFRIST 23. AUGUST 2024

Kurset i efteråret afholdes den 3.-4. oktober 2024 på Comwell Aarhus. 
På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. 
Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.

 

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE – EFTERÅR
– TILMELDINGSFRIST 5. SEPTEMBER 2024

Kurset i efteråret afholdes den 8.-10. oktober 2024 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

 

KLAR TIL LEDELSE
– TILMELDINGSFRIST 30. AUGUST 2024

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 9.-10. oktober 2024
  • Den 9.-10. december 2024

Begge moduler afholdes på Comwell Portside i København (inkl. overnatning).
Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger, opgaver og udfordringer, der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset ”Klar til ledelse?” måske noget for dig. Kurset er et førleder-forløb, der skal bidrage til forberedelse til et kommende lederjob.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

 

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN
– TILMELDINGSFRIST 13. SEPTEMBER 2024

Kurset afholdes den 24.-25. oktober 2024 på Comwell Portside i København.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. På kurset fokuseres der på aktuelle udfordringer, pligter og muligheder, når personalejuraen og overenskomsterne skal i anvendelse.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

 

SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 20. SEPTEMBER 2024

Kurset afholdes den 30.-31. oktober 2024 på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning). 
På kurset skal vi både dykke ned i hvert enkelt socialt medie, og lære at skabe resultater ved at bruge medierne i sammenhæng. Kurset indeholder både strategi og teori, og vi opererer primært på strategisk og taktisk niveau med øvelser og værksteder, hvor du prøver tingene af med udgangspunkt i dit eget gymnasium og sammen med andre, der sidder med samme udfordringer og muligheder som dig. Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.

 

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACK OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 4. OKTOBER 2024

Kurset afholdes den 14.-15. november 2024 på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning)
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden, redskaber og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes tættere samarbejde om undervisningen og elevernes udbytte. Målet med kurset er, at nærmeste leder i endnu højere grad kan kvalificere den generelle læringskultur med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet. 
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

 

REALISERING AF STRATEGIEN
– TILMELDINGSFRIST 18. OKTOBER 2024

Kurset afholdes den 28.-29. november 2024 på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning)
På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre, og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside. https://danskegymnasier.dk/arrangementer/
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261