Nyhedsbrev

24. marts 2023

Beregning af årsnormen

Som en service til skolerne har sekretariatet beregnet årsnormen for forskellige normperioder. Beregningerne findes bag login på Skabeloner og vejledninger/Danske Gymnasier/underviserarbejdstid.
Kontakt: Nina Maria Andreasen, tlf: 3318 8274 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273


CFCS’ anbefaling vedrørende TikTok

Center for Cybersikkerhed har tidligere på måneden udsendt en nyhed om, at de råder statslige myndigheder til, at deres medarbejdere ikke bør have TikTok installeret på deres tjenstlige enheder. Dette på baggrund af, at applikationen indsamler en lang række informationer om brugerne og potentielt kan anvendes til at udføre spionage mod brugerne. 
Danske Gymnasiers medlemsskoler er ikke statslige myndigheder og derfor ikke direkte omfattet af CFCS’ anbefaling. Både Center for Cybersikkerhed og Børne- og Undervisningsministeriet påpeger dog, at det er vigtigt at overveje brugen af forskellige applikationer på medarbejdernes enheder. Herunder at der er udarbejdet en risikovurdering som en del af den pågældende overvejelse. 
Databeskyttelsesforordningens regler er også gældende i det omfang den pågældende applikation behandler personoplysninger.
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf: 3318 82 67


Orientering om vejledning til bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en vejledning til bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.
Vejledningen er offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside under overskriften “Studie- og ordensregler og nægtelse af oprykning“. Vejledningen forventes snarest at blive offentliggjort i Retsinformation også.

Puljen til bedre uddannelsesdækning 2023 er åben – Ansøgningsfrist 1. august 2023

Erhvervsskoler, offentlige og private gymnasier samt VUC’er kan ansøge om bevillinger fra puljen til bedre uddannelsesdækning med erhvervsuddannelser, hhx og htx. I 2023 er puljen på 4,1 mio. kr. Puljen indgår i den poliske aftale om ”Øget udbud af uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter” fra 2019. 
Der kan ansøges om støtte til eud, hhx og htx til følgende formål: 

  1. Oprettelse af nye uddannelsessatellitter af erhvervsrettede uddannelser, dvs. erhvervsuddannelser, hhx og htx, i de egne, hvor der ikke findes et udbud i forvejen. 
  2. Offentlige og private gymnasier samt VUC’er kan under visse betingelser oprette udbud af erhvervsuddannelsers grundforløb (grundforløbets første del og/eller grundforløbets anden del). 
  3. Erhvervsskoler, der inden for gældende udbudsregler opretter et udbud af fx erhvervsuddannelsernes grundforløb ved, at erhvervsskolen lejer overskydende lokaler på et gymnasium i et udkantsområde. 

Alle udbydere af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser har modtaget brev herom. Find mere baggrundsinformation bag login under punktet ”Udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb”.
Kontakt: Nina Maria Andreasen, tlf: 3318 8274 

Elev- og Studenterkooperationen afholder kurser for elever om bestyrelsesarbejde og udvalgsarbejde

Kursus for elevrepræsentanter i bestyrelsen 
Elev- og Studenterkooperationen afholder igen kurser for elevrepræsentanter, der sidder i bestyrelserne på ungdomsuddannelserne. Kurset består af oplæg og workshopelementer, bl.a. om hvordan man læser et årsbudget, hvilke juridiske ting man skal forholde sig til som elevrepræsentanter, og hvordan man argumenterer sagligt. Kurset klæder eleverne godt på til deres rolle, bl.a. ved hjælp af ung til ung formidling og oplæg. 
Læs mere om indhold og tilmelding.

Udvalgskursus for elever i sociale aktiviteter
Elev- og Studenterkooperationen afholder også kursus for elever, der sidder i sociale udvalg. Det kan både være festudvalget, klimaudvalget, strikkeklubben, musicaludvalget, osv., men henvender sig også til de elever, der ikke er frivillige endnu, men kunne tænke sig at være det. I kurset lægges vægt på fællesskabet, og hvordan man skaber trivsel og samhørighed gennem elevsociale aktiviteter. Emnerne vil bl.a. være organisering og mødekultur, rekruttering af flere frivillige, eventplanlægning, hvordan man skaber inklusion, fx gennem events uden alkohol. Der vil i løbet af dagen også være tid til at arbejde med idéerne samt møde og sparre med andre aktive elever i sociale udvalg fra hele landet. 
Læs mere om indhold og tilmelding.
Begge kurser afholdes samtidigt i København: 17. april, 2. oktober og 32. oktober
Og i Aarhus: 24. april og 16. oktober
Kontakt: Spørgsmål og tilmelding sendes til Lin Hartley, Kursusansvarlig, på Elev- og Studenterkooperativet


Webinarrække for ledere, AMR og TR om psykisk arbejdsmiljø på gymnasieskoler

Danske Gymnasier har sammen med BFA og GL lavet en webinarrække om psykisk arbejdsmiljø. Det første forløb om ”Følelsesmæssige krav i arbejdet” afholdes den 17. april 2023, kl. 1500 – 16.30. Der vil være fokus på:

  • Arbejdsmiljøet på de gymnasiale uddannelser
  • Følelsesmæssige krav I arbejdet – viden og værktøjer
  • Fra individuelle til kollektive strategier 
  • Ledelsesmæssig bevågenhed, MIO og rum for det, der er svært

De følgende 3 forløb afholdes i efterår/vinter 2023 og handler om forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger i lærer-elev relationerne og ubalance mellem krav og indflydelse.
Webinarene er målrettet ledelsen, TR og AMR og det anbefales at deltagelse sker i fællesskab. 
Tilmelding til webinar 1 kan ske allerede nu på arbejdsmiljøweb.
De øvrige webinarer vil blive annonceret her i nyhedsbrevet og på Danske Gymnasiers hjemmeside, læs mere her.
Baggrunden for webinarrækken er, at BFA med en trepartsaftale fra 2020 har fået til opgave at etablere en særlig arbejdspladsrettet indsats for at bidrage til at inspirere, motivere og understøtte en gruppe særligt udvalgte brancher i at arbejde systematisk med at fremme et godt arbejdsmiljø på nogle udvalgte områder. På undervisningsområdet drejer det sig om områderne ubalance mellem krav og indflydelse i arbejdet og om krænkende handlinger, vold og trusler om vold. 
Fokus i indsatsen er på at klæde ledere, AMR og TR på til at håndtere og forebygge de prioriterede arbejdsmiljøproblemer og styrke den systematiske forebyggelse.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273 eller Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

KOMMENDE KURSER

NETVÆRKSMØDE/KURSUS OM ARBEJDSTID
– TILMELDINGSFRIST 23. MARTS 2023

Kurset afholdes den 28. april 2023 kl. 10-16 på Comwell Middelfart.
Formål med netværksmødet/kurset er at give deltagerne indsigt i anvendelsen af arbejdstidsreglerne for gymnasielærere og de aftalte tiltag om underviserarbejdstid fra OK21.
Kurset henvender sig til rektorer og deres opgaver vedrørende gymnasielærernes arbejdstid.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261