Nyhedsbrev

18. marts 2022

Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en række initiativer, som skal modgå seksuel chikane og understøtte den nødvendige kulturforandring på arbejdspladser. Med trepartsaftalen sættes der ind på flere områder, herunder: 

 • Reglerne tydeliggøres, så arbejdsgiveren ikke er i tvivl om sit ansvar og pligter.
 • Der gives mulighed for godtgørelse fra krænkeren i ligebehandlingsloven. 
 • Godtgørelsesniveauet i særligt grove sager om seksuel chikane hæves med 33 procent.
 • Bedre retsstilling for elever og lærlinge, som udsættes for seksuel chikane.
 • Øget fokus på seksuel chikane i arbejdsmiljøarbejdet – inkl. APV-arbejdet – på den enkelte arbejdsplads.
 • Det tydeliggøres i reglerne, at ansatte har pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane i arbejdet, hvis de bliver opmærksomme på det, og ikke selv kan løse det.
 • Det tydeliggøres i ligebehandlingsloven, at domstolene kan lægge vægt på partsforklaringer ved vurderingen af, om der er påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet seksuel chikane. 
 • Årlige opgørelser over antallet af Arbejdstilsynets afgørelser og vejledninger om seksuel chikane og mobning.
 • Der nedsættes en alliance med alle relevante organisationer, som skal sikre et fortsat fokus på seksuel chikane. Regeringen ønsker at afsætte 5 mio. kr. til alliancen i 2023.

Regeringen planlægger at fremsætte lovforslag, der udmønter initiativerne. De initiativer, der ikke kræver lovgivning, vil gælde fra aftalens indgåelse. Aftaleteksten og en uddybelse af initiativerne kan findes her.
Kontakt: Christina Dyhr tlf: 3318 8266 og Sine Skjoldan, tlf: 3318 8273

Socioøkonomiske referencer for gymnasiale eksamensresultater og eksamenskarakterer 2020 og 2021 er offentliggjort 

De socioøkonomiske referencer beregnes for eksamensresultater og eksamenskarakterer på hf, hhx, htx og stx for den enkelte uddannelsesinstitution.
Beregningen af de socioøkonomiske referencer for 2020 og 2021 er nu offentliggjort af Styrelsen for It og Læring. Resultaterne adskiller sig ikke væsentligt fra tidligere år.
De socioøkonomiske referencer er et statistisk udtryk for, hvordan elever på landsplan, med samme baggrundsforhold som det pågældende uddannelsessteds elever, har klaret prøverne. Ved at sammenholde med uddannelsesstedets faktiske karakterer, kan man få et billede af uddannelsesstedets ’løfteevne’.
Bemærk, at beregningen af de socioøkonomiske referencer for 2020 og 2021 er foretaget i en begrænset version grundet Covid-19 situationens konsekvenser for afviklingen af eksaminer i sommeren 2020 og 2021.
Se tallene i ministeriets datavarehus, uddannelsesstatistik.dk
Abonnér på nyheder fra uddannelsesstatistik.dk


KOMMENDE KURSER


NYT: KURSUS OM ARBEJDSTID FOR ERFARNE REKTORER
– TILMELDINGSFRIST 25. MARTS 2022

Kurset afholdes den 6. april 2022 fra kl. 10-15 hos BLOX i København.
Formål med kurset er at give deltagerne indsigt i anvendelsen af arbejdstidsreglerne for gymnasielærere og de aftalte tiltag om underviserarbejdstid fra OK21.
Kurset henvender sig til erfarne rektorer og deres opgaver vedrørende gymnasielærernes arbejdstid.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2022

Kurset afholdes den 26.-27. april 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 12. AUGUST 2022

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

 1. undervisningsgang den 13. september 2022
 2. undervisningsgang den 11. oktober 2022
 3. undervisningsgang den 9. november 2022
 4. undervisningsgang den 6. december 2022

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-6. oktober 2022 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

SU-GRUNDKURSUS
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4. oktober 2022 på ODEON i Odense.
Formålet med dette kursus er at tilbyde nyvalgte SU-medlemmer en branchenær SU-uddannelse. Medlemmer af samarbejdsudvalg skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus inden for de første 6 måneder efter udpegningen. Kurser henvender sig til nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer.

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2022

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

 • Den 11.-12. oktober 2022
 • Den 7.-8. december 2022

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261