Nyhedsbrev

7. januar 2022

Husk Danske Gymnasiers ledelsestræf den 3.-4. marts 2022

Danske Gymnasier afholder ledelsestræf på Hotel Nyborg Strand den 3.-4. marts 2022. Der åbnes for tilmeldinger senere i denne måned, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Finanslov 2022 – Faktaark og budgetoverslag på hjemmesiden

På hjemmesiden kan du finde et faktaark om finansloven, hvor alle ændringer for det almengymnasiale område er samlet. Det mest relevante er, at henvisningstaxametret afskaffes fra 2022, og at det sociale taxameter igen er blevet genberegnet. Herudover har sekretariatet lavet et budgetoverslag, som kan bruges til inspiration. Både faktaark og budgetoverslag kan findes på hjemmesiden under danskegymnasier:dk under Skoledrift. Læs også Ministeriets orienteringsbrev om finansloven 2022.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 60241683


Hjælp til at vurdere tilgængeligheden af gymnasiets hjemmeside

Digitaliseringsstyrelsen har lavet et overblik over forskellige test, som du kan bruge til at vurdere, om gymnasiets hjemmeside overholder gængse webtilgængelighedskrav.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 60241683

Ændring af optagelsesbekendtgørelsen gældende fra 28. december 2021

Kapitel 4 i optagelsesbekendtgørelsen til de gymnasiale uddannelser er ophævet per 28. december 2021. Det sker som en del af udmøntningen af den politiske aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Uddannelser, der bl.a. medfører, at institutioner fremover ikke må oprette ventelister. 
Kapitel 4 lød som således:
”§ 27. Institutioner i et forpligtende samarbejde kan oprette ventelister for elever, der ikke er blevet optaget på den ønskede uddannelse eller institution, med henblik på tildeling af pladser, der måtte opstå.
Stk. 2. En elev på en almengymnasial uddannelse, som lader sig indskrive på ventelisten til optagelse på en anden institution eller uddannelse end den, eleven er optaget på, har fortrinsret til optagelse, hvis eleven har haft angivet institutionen eller uddannelsen som et højere prioriteret uddannelsesønske.”
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227622

Ny bekendtgørelse om frister og offentliggørelse ved fastsættelse af lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2022/23

Per 28. december 2021 trådte en ny bekendtgørelse om frister og offentliggørelse ved fastsættelse af lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2022/23 i kraft.  
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227622

Nyt om tilskud til rengøring i forbindelse med covid-19

Der udbetales et ekstraordinært tilskud på 45,8 millioner kroner i 1. kvartal 2022 til selvejende og private uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, som ikke er kommunalt finansierede, herunder gymnasierne.
Midlerne tildeles efter samme vilkår, som gjorde sig gældende for de rengøringstilskud, uddannelsesinstitutionerne modtog i 2020 og 2021. 
Midlerne skal dække institutionernes øgede udgifter til rengøring som følge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og eventuelt uforbrugte midler skal tilbagebetales inden årets udgang. Læs mere om det her.

Nyt fra Det Kgl. Biblioteks licensservice 

Webinar om licensaftaler
Det Kgl. Biblioteks Licensservice (Ungli) gentager efterårets succes med gennemgangen af ”det med småt” i en licensaftale.
På servicewebinaret, der afholdes den 13. januar kl. 14-15, forklares en licensaftales grundlæggende struktur, og nogle af de vigtigste bestemmelser gennemgås.
Du skal være aftalekontaktperson på en institution for at deltage i webinaret, og du skal anvende din arbejdsplads e-mail, når du melder dig til. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.
Tilmeld dig her.

Tilfredsheds- og behovsundersøgelse 
Det Kgl. Biblioteks licensservice, der blev etableret i 2019, gennemfører nu en tilfredsheds- og behovsundersøgelse for at sikre, at servicen matcher institutionernes behov. Undersøgelsen gennemføres som et kort online spørgeskema. Det er relevant for både ledere, undervisere, uddannelsesbibliotekarer og øvrige ansatte at deltage i undersøgelsen. Jeres svar har relevans, også selv om jeres institution evt. ikke har aftaler gennem licensservicen.
Svarfristen er 21. januar kl. 12:00. Det er 100 % anonymt at deltage.
Alle institutioners primære kontaktpersoner har fået tilsendt link til spørgeskemaet til videre intern distribution.

Mulighed for eftertilmelding til licenser
Der er frem til 21. januar mulighed for at blive eftertilmeldt licenser for kalenderåret 2022. Tilmelding foregår som sædvanligt i Det Kgl. Biblioteks licensadministrative system. 

Kontakt: Evt. spørgsmål vedr. webinaret, undersøgelsen og eftertilmelding kan sendes til ungli@kb.dk.

CeFU-artikel om psykisk mistrivsel

Kort før jul udgav Center for Ungdomsforskning CeFU forskningsartiklen Ny udsathed: nuancer i forståelser af psykisk mistrivsel.
CeFU inddeler de unge i fem grupper på baggrund af graden og karakteren af deres trivsel og mistrivsel. Analysen viser store variationer i de unges oplevelser og grundlag for mistrivsel. Den giver derfor et mere nuanceret indblik i trivsel og mistrivsel i ungdomslivet end det, der tegnes i den offentlige debat.
Læs mere om projektet ”Ny udsathed”.

KOMMENDE KURSER


PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2022

Kurset afholdes 26.-27. april 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk/kurser
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261