Nyhedsbrev

5. april 2024
*|MC:SUBJECT|*

Uge 14  |  april 2024

Det finder du i nyhedsbrevet

I dette nyhedsbrev finder I information om de nye regler for barsel til tvillingeforældre, inspiration til grønnere studieture, en opfordring til at indmelde skriftlige censorer i de humanistiske fag i forbindelse med Optagelsesprøven og invitation til STUK’s temadag om inkluderende og demokratiske fællesskaber.

Nyt fra Sekretariatet har fået nyt navn og udseende

I sidder her med den redesignede udgave af Nyt fra Sekretariatet. For at gøre nyhedsbrevet mere indbydende og læsevenligt har vi givet det et “ansigtsløft.” Samtidig har nyhedsbrevet skiftet navn til Nyt fra Danske Gymnasier. Vi håber, at I bliver glade for det nye nyhedsbrev. 

Ekstra orlov til tvillingeforældre

Den 19. marts 2024 vedtog Folketinget et lovforslag om ændring af barselsloven, hvorefter tvillingeforældre tildeles 26 ugers ekstra orlov. Loven træder i kraft den 1. maj 2024.
I dag hjemler barselsloven alene ekstra orlov til forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel, mens tvillingeforældre ikke har ret til ekstra orlov. Med den vedtagne lovændring får hver tvillingeforælder nu tildelt 13 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge. 
De 13 ugers ekstra orlov er øremærket den enkelte forælder og kan ikke overdrages til den anden forælder. Det er herudover en betingelse, at orloven afholdes inden børnene fylder 1 år, og der er ikke mulighed for at udskyde orloven på grund af barselshindringer. Ikke afholdt ekstra orlov bortfalder derfor, når børnene fylder 1 år.
De nye regler gælder også for adoptanter, som adopterer to eller flere børn, der er født ved samme fødsel. For adoptanter gælder det særligt, at børnene på tidspunktets modtagelse skal være under 1 år gamle. For adoptanter er det et krav, at den ekstra orlov afholdes inden 1 år efter modtagelsen af børnene.
Med lovændringen gøres det endelig muligt at overdrage de 13 ugers ekstra orlov til en social forælder. Ved en social forælder forstås en kendt donor eller dennes ægtefælle eller samlever samt en forælders ægtefælle eller samlever. Også her er det en betingelse, at orloven afholdes inden børnene fylder 1 år, og der kan maksimalt overdrages 13 ugers ekstra orlov til den samme sociale forælder. Det betyder, at forældrene ikke kan overføre de i alt 26 ugers ekstra orlov til samme sociale forælder.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Skal jeres studietur være lidt grønnere?

Skal studieturen foregå med fly …
… eller tog?
Husk at I kan bruge GoGreeners værktøj til at beregne studieturens CO2-aftryk og finde det grønneste alternativ ved at sammenligne flere forskellige rejsemåder. I kan også se, hvordan andre gymnasier er taget på studietur, ligesom I kan få tip til, hvordan I kan kompensere for studierejsens skadelige klimapåvirkning. I finder studietursberegneren på Gymnasieskolernes Klimaalliances hjemmeside.
 
Find studietursberegneren her

Skriftlige censorer

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har oplyst, at der er et tilstrækkeligt antal undervisere, som har meldt sig som skriftlige censorer for stx. Det vil de gerne takke for.
Til gengæld efterspørger de flere undervisere til at være skriftlige censorer i de humanistiske fag ifm. Optagelsesprøven. De gør opmærksom på, at det er en mindre arbejdsbyrde end ved den almindelige skriftlige censur. 
Har I undervisere, der er interesserede, skal skolen indberette evt. censorer via en censorkompetenceindberetning på fagkoden ’6752 Optag hum’.
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf: 3318 8267

Invitation til temadag ”Når konflikter træder ind i klasseværelset” 

Styrelsen for Kvalitet og Udvikling afholder en temadag, hvor formålet er at dele viden og gode erfaringer, som kan understøtte inkluderende og demokratiske fællesskaber for børn og unge. På temadagen vil lærere og fagpersoner rustes til at arbejde konstruktivt og forebyggende med forskellighed, uenighed og dialog, men også til at håndtere kontroversielle emner og konflikter, når de ikke kan undgås. 
Temadagen, der er målrettet lærere, fagpersoner og ledelse, som arbejder med uddannelse for børn og unge i frie skoler og grundskole (udskolingen), ungdomsuddannelser og FGU, finder sted den 29. april i København og den 2. maj i Århus. 
Kontakt: Marie Fugl, tlf: 2178 7912 eller Asger Banner Lundemose, tlf: 2090 0696

Tilmeld dig temadagen senest 15. april 2024

DG i Medierne

Kommende kurser

Ledelse af team, studie- retninger og projekter
Kursus for teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere om tværgående indsatser og ledelse af teams og projekter. Kurset løber over 4. undervisningsgange-

Læs mere og tilmeld dig
Introduktion til gymnasieledelse
Kursus for nye pædagogiske ledere om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial institution.
NB der er  opfølgningsdag i det nye år.

Læs mere og tilmeld dig
Personalejura
Kursus for gymnasiernes administrative medarbejdere om de arbejds- og ansættelsesretlige regler med betydning for driften af en gymnasial institution.Læs mere og tilmeld dig
Medie- og krisetræning
Kursus for ledere og talspersoner om håndtering af (svære) mediesager.

Læs mere og tilmeld dig
Økonomistyring på gymnasierne
Kursus for ledere om regnskabsindhold og -opbygning, tilrettelæggelse af skolens økonomi og håndtering af lovgivningsmæssige krav og regler.

Læs mere og tilmeld dig
Den lovpligtige arbejds- miljøuddannelse 
Kursus for arbejdsmiljø-repræsentanter og nye ledere om varetagelse af arbejdsmiljøarbejdet. Læs mere og tilmeld dig
Klar til ledelse
Kursus for førledere om de forventninger, opgaver og udfordringer, der knytter sig til lederjobbet.
Kurset kærer over to undervisningsgange.

Læs mere og tilmeld dig
Ledelse af personalet – hvad siger juraen
Kursus for ledere og mellemledere om de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasiale institutioner.


Læs mere og tilmeld dig
Sociale medier
Kursus for SoMe-ansvarlige om de forskellige sociale medier, og hvordan man skaber resultater ved at bruge dem i sammenhæng.  Læs mere og tilmeld dig
Pædagogisk ledelse gennem feedback og aktionslæring
Kursus for ledere og mellemledere om pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere og tilmeld dig
Realisering af strategien
Kursus for ledere og mellemledere om processen fra strategi til realiserede forandringer og god forandringsledelse i gymnasiet.Læs mere og tilmeld dig
Følg os på X
Besøg vores website
Copyright © 2024 Danske Gymnasier, All rights reserved.


Our mailing address is:
Danske Gymnasier
Ny Vestergade 13, stuen
København K 1471
Denmark

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.