Nyhedsbrev

10. februar 2023

Et skærpet adgangskrav til gymnasiet på 6 rammer i højere grad drenge, elever med udenlandsk herkomst, elever med kortest uddannede forældre, elever på hhx og elever i land- og oplandskommuner.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil ”se på mulighederne for at skærpe adgangen til de gymnasiale uddannelser.”

I dette notat ses på, hvilke elever der ville blive ramt af et skærpet adgangskrav på 6, målt på køn, herkomst, forældres uddannelse, uddannelsestype og geografi.

Hvis regeringen vælger at skærpe adgangskravene til de treårige gymnasiale uddannelser[1], eksempelvis så alle ansøgere skal have et gennemsnit på mindst 6 ved de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen, vil det især ramme drenge, elever med udenlandsk herkomst og elever med forældre med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, jf. tabel 1.

Tabel 1 – Karakteristika ved gymnasieelever fordelt efter grundskolekarakterer

 Under 66 til 7,998 og deroverI alt
Alle10.390 (9%)30.071 (25%)78.300 (66%)118.761 (100%)
Mænd6.129 (59%)15.911 (53%)33.356 (43%)55.396 (47%)
Udenlandsk herkomst2.333 (21%)4.295 (14%)6.094 (8%)12.622 (11%)
Forældre med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse828 (8%)1.499 (5%)1.654 (2%)3.981 (3%)
Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1896.aspx
Anm.: Tabellen viser bestanden (antallet) af elever i gang med en 3-årig gymnasial uddannelse (hhx, htx, stx) per september 2022 fordelt efter deres grundskolekarakterer (bundne prøvefag). Der indgår ikke data for ca. 2.300 elever, som der ikke findes karakterdata for og herudover ca. 600 elever, hvor oplysningerne om forældres uddannelse ikke findes. Grundskolen som højeste fuldførte uddannelse inkluderer til og med 10. klasse.


Blandt alle gymnasieelever er 47 pct. drenge. Dog udgør drengene 59 pct. af eleverne med et karaktergennemsnit fra grundskolen på under 6. Elever med udenlandsk herkomst udgør 11 pct. af alle elever, men 21 pct. blandt elever med et karaktergennemsnit under 6. Af alle gymnasieelever er det 3 pct., hvis forældre har folkeskolen som højeste fuldførte uddannelse, hvorimod det er 8 pct. blandt eleverne med et karaktergennemsnit under 6.

Resultaterne gør sig også gældende på alle tre uddannelsestyper, stx, hhx og htx hver især, jf. tabel a, b og c i bilaget.

Sammenligner man de tre uddannelser stx, hhx og htx, er det tydeligt, at hhx er den uddannelse, hvor eleverne vil blive ramt hårdest, hvis adgangskravet hæves til 6. 13 pct. af hhx-eleverne har således et karaktergennemsnit under 6, hvor det for stx og htx er hhv. 7 og 9 pct. af eleverne, jf. tabel 2.

Tabel 2 – Fordeling af elever efter grundskolekarakterer og uddannelsestype

 Under 66 til 7,998 og deroverI alt
Stx7%23%70%100%
Hhx13%32%56%100%
Htx9%25%66%100%
I alt9%25%66%100%
Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1896.aspx
Anm.: Tabellen viser bestanden (antallet) af elever i gang med en 3-årig gymnasial uddannelse (hhx, htx, stx) per september 2022 fordelt efter deres grundskolekarakterer (bundne prøvefag). Der indgår ikke data for ca. 2.300 elever, som der ikke findes karakterdata for.


Et hævet adgangskrav på 6 vil også medføre en social slagside, særligt på hhx. Her har 15 pct. af drengene et karaktergennemsnit under 6, hvor det er hhv. 9 og 10 pct. blandt drengene på hhv. stx og htx, jf. figur 1.

Af elever med udenlandsk herkomst har 23 pct. af hhx-eleverne et karaktergennemsnit under 6, mod hhv. 17 og 16 pct. af eleverne på stx og htx. Ligeledes har 24 pct. af hhx-eleverne med forældre med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse et karaktergennemsnit under 6, mod hhv. 20 og 19 pct. på stx og htx, jf. figur 1.

Ser man på, hvor i landet gymnasieeleverne kommer fra, kan man se, at der er relativt flere med lave grundskolekarakterer i land- og oplandskommuner, hvor 10 pct. af eleverne har et karaktergennemsnit under 6 sammenlignet med bykommunerne, hvor kun 8 pct. af eleverne har et karaktergennemsnit under 6, jf. tabel 3.

Tabel 3 – Gymnasieelevers grundskolekarakterer fordelt efter bopælskommune

 Under 66 til 7,998 og deroverI alt
Land-/oplandskommuner10%27%63%100%
Bykommuner8%24%67%100%
Hele landet9%25%66%100%
Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1896.aspx
Anm.: Tabellen viser grundskolekaraktererne (bundne prøvefag) for elever i gang med en 3-årig gymnasial uddannelse (hhx, htx, stx) per september 2022 fordelt efter elevernes bopælskommune kategoriseret i hhv. land-/oplandskommuner og bykommuner (hovedstadskommuner, storbykommuner, provinsbykommuner) jf. Danmarks Statistik. Der indgår ikke data for ca. 2.300 elever, som der ikke findes karakterdata for.

Hvis man ser på tværs af regionerne, får eleverne i Region Hovedstaden forholdsvis højere karakterer end elever i de øvrige regioner, jf. tabel 4.

Tabel 4 – Gymnasieelevers grundskolekarakterer fordelt efter bopælsregion

 Under 66 til 7,998 og deroverI alt
Region Hovedstaden7%23%69%100%
Region Midtjylland9%26%65%100%
Region Nordjylland10%27%63%100%
Region Sjælland10%26%65%100%
Region Syddanmark10%27%64%100%
Hele landet9%25%66%100%
Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1896.aspx
Anm.: Tabellen viser grundskolekaraktererne (bundne prøvefag) for elever i gang med en 3-årig gymnasial uddannelse (hhx, htx, stx) per september 2022 fordelt efter elevernes bopælsregion. Der indgår ikke data for ca. 2.300 elever, som der ikke findes karakterdata for.

Bilag: Karakteristika fordelt efter gymnasial uddannelse (stx, hhx eller htx)

Man skal være opmærksom på, at nedenstående tabeller a, b og c ikke kan sammenlignes på tværs af uddannelsestyper pga. forskelle i fordelingen af køn, herkomst og forældrebaggrund blandt eleverne på de tre gymnasiale uddannelser.

Tabel a – Karakteristika ved stx-elever fordelt efter grundskolekarakterer

 Antal eleverAndel eleverAndel mændAndel m. udenlandsk herkomstAndel m. forældre med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse
Under 65.5977%49%26%10%
6 til 7,9917.80423%44%17%6%
8 og derover53.80470%36%8%2%
I alt77.205100%38%11%3%
Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1896.aspx
Anm.:Tabellen viser bestanden (antallet) af elever i gang med en 3-årig stx-uddannelse per september 2022 fordelt efter deres grundskolekarakterer (bundne prøvefag). Der indgår ikke data for ca. 1.800 elever, som der ikke findes karakterdata for og herudover ca. 400 elever, hvor oplysningerne om forældres uddannelse ikke findes.

Tabel b – Karakteristika ved hhx-elever fordelt efter grundskolekarakterer

 Antal eleverAndel eleverAndel mændAndel m. udenlandsk herkomstAndel m. forældre med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse
Under 63.63813%68%14%6%
6 til 7,999.17732%63%9%4%
8 og derover16.24756%52%6%2%
I alt29.062100%58%8%3%
Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1896.aspx Anm.:Tabellen viser bestanden (antallet) af elever i gang med en 3-årig hhx-uddannelse per september 2022 fordelt efter deres grundskolekarakterer (bundne prøvefag). Der indgår ikke data for ca. 300 elever, som der ikke findes karakterdata for og herudover ca. 100 elever, hvor oplysningerne om forældres uddannelse ikke findes.

Tabel c – Karakteristika ved htx-elever fordelt efter grundskolekarakterer

 Antal eleverAndel eleverAndel mændAndel m. udenlandsk herkomstAndel m. forældre med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse
Under 61.1559%80%22%8%
6 til 7,993.09025%77%16%5%
8 og derover8.24966%69%11%3%
I alt12.494100%72%13%4%
Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1896.aspx Anm.:Tabellen viser bestanden (antallet) af elever i gang med en 3-årig hhx-uddannelse per september 2022 fordelt efter deres grundskolekarakterer (bundne prøvefag). Der indgår ikke data for ca. 300 elever, som der ikke findes karakterdata for og herudover ca. 100 elever, hvor oplysningerne om forældres uddannelse ikke findes.

Download analysen i pdf her.

[1] For at opfylde adgangskravene til de treårige gymnasiale uddannelser skal eleven bl.a. være vurderet uddannelsesparat med mindst 5 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse og bekræfte det faglige niveau ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen på hhv. 2, 3 eller 5. Er eleven ikke erklæret uddannelsesparat, men får mindst 6 i de lovbundne prøver, kan eleven også optages (læs de samlede krav til optagelse her).