Nyhedsbrev

4. maj 2021

Danske Gymnasier har i april 2022 gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor foreningens medlemmer er blevet spurgt til deres økonomiske situation. 115 af 162 medlemsinstitutioner har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 71%.

Flere gymnasier har overskud

91% af de deltagende institutioner har angivet, at de kom ud af 2021 med et overskud for året. Dette er en stigning ift. sidste år, hvor 76% af gymnasierne havde et overskud. Andelen af gymnasier med overskud er på det højeste niveau siden 2016 og 2017.

Det gennemsnitlige regnskabsresultat for de almene gymnasier viser et overskud på knap 1,8 millioner kr., hvilket er det højeste niveau siden 2016. Derudover ses det, at mindre skoler har et højere gennemsnitligt resultat end større skoler.

Overskudsgrad og egenkapital

Overskudsgraden er en vurdering af gymnasiernes økonomiske udvikling. Nøgletallet beregnes som forholdet mellem årets resultatet og årets omsætning. En negativ overskudsgrad indikerer et negativt årsresultat.

Figuren herunder viser, hvordan den gennemsnitlige overskudsgrad for gymnasierne gradvist er faldet fra 3,9% i 2011 til -0,5% i 2019, men med en stigning til 0,9% i 2020 og 2,8% i 2021.

Årsager til overskud og underskud

Den mest udbredte grund til, at mange gymnasier har overskud er, at de har haft færre udgifter som følge af Covid-19. Gymnasierne angiver den primære grund til, at de har underskud som “andet”, hvilket f.eks. kan være omlægning af lån. Dernæst kommer faldende elevtal. Det skal dog bemærkes, at det kun er 10 gymnasier, som har angivet, at de har underskud.  

For yderligere information om økonomiundersøgelsen fra 2022 kontakt sekretariatet.