Politikpapir: Opprioritering af teknologi på stx og hf

Opprioritering af teknologi på stx og hf

De almengymnasiale uddannelser stx og hf uddanner hvert år ca. 34.000 studenter og er dermed storleverandør af studerende til de videregående uddannelser.

Det er helt afgørende for gymnasierne at sikre, at studenterne har stærke kort på hånden fagligt og dannelsesmæssigt, og derfor ser Danske Gymnasier løbende på, hvordan stx og hf – både nu og i fremtiden – klæder studenterne bedst muligt på til videre uddannelse.

I lyset af, at teknologi er kommet til at spille en central rolle i alle menneskers liv og i samfundet som helhed, mener vi, at der er behov for at opprioritere teknologi i undervisningen på de almengymnasiale uddannelser.

Samtidig sker der en udvikling i folkeskolen med forsøgsfaget teknologiforståelse, der forventes indført permanent. For at eleverne oplever gode faglige overgange og progression, bør det være en naturlig konsekvens af opprioriteringen i folkeskolen, at man også får et øget fokus på teknologi i gymnasiet. 

Formålet med at opprioritere teknologi

Det overordnede formål med at opprioritere teknologi på de almengymnasiale uddannelser er, at ingen elever forlader gymnasiet uden kompetencerne til at kunne begå sig i og forholde sig kritisk og reflekteret til et digitaliseret og teknologibaseret samfund. Studenterne skal med andre ord være teknologisk myndige.

Den teknologiske udvikling er tæt knyttet til udviklingen af de menneskelige livsvilkår, og teknologi er blevet et afgørende element i løsningen af store samfundsproblemer som f.eks. klimaforandringer, fødevareudvikling og sundhed. Dermed kan teknologi ikke isoleres til det naturvidenskabelige og tekniske område; det er blevet en del af vores samfund og kultur.

I forlængelse heraf er teknologiske kompetencer ikke alene relevante for de elever, der vælger en naturvidenskabelig videregående uddannelse. Det er blevet relevante kompetencer for alle. Derfor anbefaler Danske Gymnasier, at teknologiforståelse får en central placering i arbejdet med elevernes almendannelse og studieforberedelse på stx og hf.

Det konkrete forslag til opprioriteringen

Danske Gymnasier mener, at opprioriteringen af teknologi på de almengymnasiale uddannelser bør ske på to måder:

  1. For det første skal teknologi have en eksplicit placering i alle fag, så det er et tværgående element i den brede fagrække. Ambitionen er, at eleverne gennem undervisningen i de forskellige fag opnår en bred forståelse af teknologi i kontekst af fagrækken. Opprioriteringen af teknologi skal både ligge i det faglige indhold og i måden, hvorpå eleverne arbejder. Konkret ser Danske Gymnasier et stort potentiale i, at eleverne arbejder mere problembaseret, og at engineering-metoden udbredes mere i både de naturvidenskabelige fag og den brede fagrække (1).
  2. For det andet bør der på sigt udvikles et nyt teknologifag, som klæder eleverne på til at forstå, hvad teknologi er, hvordan det skabes og udvikles, og hvordan det påvirker vilkårene for mennesker i både et individ- og i et samfundsperspektiv. Faget skal omhandle teknologi i bred forstand, hvor digital teknologi er et delelement. Ambitionen med det nye fag, er at eleverne bliver præsenteret for to tilgange til teknologi: Viden i teknologi (funktionaliteten) og viden om teknologi (betydning for individ og samfund).

Faget skal bygge oven på forsøgsfaget teknologiforståelse i folkeskolen, der forventes indført permanent. Derudover skal det gennem dialog med de naturvidenskabelige videregående uddannelser sikres, at faget klæder eleverne på til de krav, der stilles her. Det er afgørende, at der er sammenhæng mellem den faglighed, der findes i grundskolen, i gymnasiet og på de videregående uddannelser.

Faget er ment som et supplement til de allerede eksisterende naturvidenskabelige fag, og derfor lægger Danske Gymnasier op til, at faget etableres i forbindelse med en revision af gymnasiets samlede fagrække. Et første skridt kunne være, at der etableres et forsøg på en række gymnasier, som derefter evalueres og drøftes politisk.

Beslægtede fag på de almengymnasiale uddannelser

Det skal bemærkes, at der allerede i dag findes et teknologifag på stx. Det er et valgfag, som kun udbydes på få skoler. Det eksisterende teknologifag omhandler sammenhængene mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger og beskæftiger sig med teknologisk innovation, det vil sige udvikling af produkter med udgangspunkt i analyser af samfundsmæssige problemstillinger. Faget kombinerer teknisk og naturvidenskabelig viden med praktisk arbejde i værksteder og laboratorier (2). Et nyt teknologifag skal i langt højere grad inddrage elevernes digitale dannelse og deres digitale kompetencer, herunder deres evne til at anvende digitale redskaber og metoder samt deres forståelse af, hvordan den digitale udvikling transformerer det omgivende samfund.

Et andet beslægtet fag er informatik, som stx-skolerne udbyder som valgfag. Faget tager udgangspunkt i virkelighedsnære arbejdsprocesser og it-systemer. Det fokuserer på elevernes evne til at designe og realisere digitale systemer. Eleverne skal opnå forståelse af informatikkens muligheder og rolle som katalysator for forandringer i samfundet og evnen til konstruktivt og kritisk at medvirke til at forme den digitaliserede virkelighed (3). Informatikfaget er meget teknisk orienteret, og et nyt teknologifag skal i højere grad være et dannende kulturfag, hvor omdrejningspunktet er, hvordan man kobler eksisterende fagområder med teknologiske muligheder.

(1) Engineering-metoden indebærer, at eleverne – efter at have fundet en løsning på et problem – ser tilbage og overvejer, hvad der var sket, hvis de havde valgt en anden vej. Læs mere om engineering her: https://engineerthefuture.dk/engineering-i-gymnasiet/hvad-er-engineering/

(2) Læreplan for Teknologi C: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/valgfag/teknologi-c-valgfag-august-2017.pdf 

(3) Læreplan for Informatik C: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/hhx/informatik-c-hhx-htx-stx-august-2017.pdf

Download dette politikpapir i pdf her.