Nyhedsbrev

4. maj 2023

Tekstgenereringsværktøjer, som ChatGPT, har gjort deres indtog i undervisningsverdenen. Alle har nu adgang til software, der som samtalerobot kan besvare komplicerede spørgsmål og generere tekster på flere sprog. Derfor bliver uddannelsessektoren nødt til at afdække, hvordan et sådant værktøj bliver anvendt i dag og tage stilling til, hvordan det kan og bør anvendes.

En af gymnasiets fornemmeste opgaver er at lære eleverne at begå sig i verden og sikre deres almendannelse og kritiske sans. Den verden inkluderer nu også tekstgenereringsværktøjer baseret på kunstig intelligens. På den baggrund mener Danske Gymnasier, at det er nødvendigt at gentænke både fagligheden i de enkelte fag og kravene til elevernes kompetencer.

Udfordringer

I den daglige undervisning giver værktøjerne mulighed for, at eleverne kan udarbejde skriftlige afleveringer i meget høj kvalitet med minimalt input. Det er særligt en udfordring i fag med vægt på skriftlige afleveringer. For at sikre elevernes faglighed samt lære dem at bruge de nye teknologier hensigtsmæssigt er der behov for at gentænke den nuværende undervisningspraksis.

De skriftlige eksaminer, hvor hjælpemidler er tilladt, er også udfordrede. Det er meget svært for skolerne at holde øje med, om disse tekstgenereringsværktøjer bliver anvendt. Der er få tekniske tiltag og software, der kan anvendes, og de er på ingen måde en garanti mod snyd. Endelig ser vi allerede nu tilløb til, at værktøjerne integreres direkte i programmerne, som eleverne bruger, i stedet for, at man skal tilgå særlige hjemmesider for at få adgang. Fx har Microsoft inkluderet deres eget værktøj baseret på ChatGPT i styresystemet Windows 11.

Danske Gymnasier mener på den baggrund, at det er nødvendigt, at der allerede nu sker nytænkning af både undervisnings- og eksamensformer.

Muligheder

Danske Gymnasier mener ikke, at vi hverken kan eller skal skærme os fuldstændigt mod værktøjer som ChatGPT. Svaret på kunstig intelligens er ikke at slukke for internettet. Derimod skal man på skolerne være nysgerrige på, hvordan og i hvilke sammenhænge man kan gøre værktøjerne til en del af undervisningen, ikke mindst for at eleverne også lærer at forholde sig kritisk til teknologien. Allerede nu er medlemsskoler i Danske Gymnasier i gang med at udforske, hvordan man i de forskellige fag og inden for de nuværende rammer kan arbejde med tekstgenereringsværktøjer baseret på kunstig intelligens.

I dagligdagen har tekstgenereringsværktøjer, som ChatGPT, potentiale til at understøtte elevernes læring ved at fungere som idegenereringsværktøj. De vil også kunne give den enkelte elev sparring på allerede udarbejdet tekst og meget mere. Det afhænger dog af, at eleverne har kompetencerne til at interagere med disse værktøjer og være kritiske overfor det, de producerer og måden de fungerer på fx ift. dataindsamling. Det er derfor vigtigt, at der bruges tid og ressourcer på at øge elevernes kompetencer, særligt med henblik på at skellet mellem de faglige stærke elever og fagligt svagere elever ikke forstørres.

Danske Gymnasier mener, at det er helt nødvendigt at dele erfaringer med anvendelsen af tekstgenereringsværktøjer baseret på kunstig intelligens, både ud fra et lærerperspektiv og et elevperspektiv. Det skal ikke være hver enkelt skole, der skal opfinde den dybe tallerken. Danske Gymnasier foreslår, at der hurtigst muligt igangsættes forsøgsordninger med tekstgenereringsværktøjer baseret på kunstig intelligens i forhold til fagenes læreplaner og eksamensformer.

Behov for at Børne- og Undervisningsministeriet handler

Selvom Danske Gymnasiers medlemsskoler er aktive i at finde løsninger på de udfordringer, tekstgenereringsværktøjer baseret på kunstig intelligens medfører, er der behov for, at Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) sætter en retning. Både for at fremtidig lovgivning ikke modarbejder de gode initiativer, der sættes i gang i dag, men også i forhold til at ændre eksamensformer og give konkret vejledning til sommereksaminerne.

den korte bane er der behov for, at BUVM udarbejder:
• Konkret vejledning om eksaminerne denne sommer
• Vejledning ift. tiltag, der kan sikre, at eleverne ikke anvender tekstgenereringsværktøjer baseret på kunstig intelligens til de skriftlige eksaminer og prøver. Herunder tiltag, der kan anvendes inden for nuværende lovgivning og regler.

den lange bane er der behov for, at BUVM går i dialog med skolerne om:
• Ændring af eksamensformerne for at tage højde for en ny digital virkelighed.
• Ændring af fagenes læreplaner på baggrund af revurdering af den ønskede faglighed i en ny virkelighed, hvor eleverne skal lære på en anden måde.
• At kunstig intelligens, herunder tekstgenereringsværktøjer, indtænkes i undervisningssektoren på tværs af de forskellige institutioner – fra folkeskolen til universitetet. Dette med henblik på, at eleverne bygger videre på deres viden og anvendelse af tekstgenereringsværktøjer baseret på kunstig intelligens.

Download politikpapiret som pdf her.