Politikpapir: Anbefalinger til sommereksamen 2021

Danske Gymnasier ser gerne, at eleverne kommer til flere eksaminer end sidste år og foreslår en hjælpepakke, som kan bruges til ekstraundervisning. Foreningen mener, at man allerede nu bør aflyse eksamen i en række c-fag, men at det i sidste ende er nedlukningens længde, der bør afgøre hvor mange eksaminer, der skal aflyses til sommer.

  • Det skal være et bærende princip for planlægning og afvikling af sommereksamen 2021, både i Børne- og Undervisningsministeriet og på gymnasierne, at ingen elever vil blive eksamineret i fagligt stof, som de ikke har haft adgang til at blive undervist i.
  • Danske Gymnasier opfordrer ministeriets fagkonsulenter til at præcisere, at underviserne i resten af skoleåret skal prioritere fagenes kernestof, jf. opdelingen i fagenes læreplaner, mens supplerende stof kan prioriteres lokalt efter behov og muligheder. Det er dernæst skolernes ansvar at sikre, at det tydeligt fremgår af undervisningsbeskrivelserne, hvilke prioriteringer der er foretaget, samt hvad der er undervist i hhv. fysisk og virtuelt. Det skal være med til at sikre, at elever bliver eksamineret og bedømt på fagligt stof, de er blevet undervist i, og på en måde, som forholder sig til, hvordan eleverne har modtaget undervisning.
  • For at de bliver bedst muligt rustet til videre uddannelse, bør 3.g- og 2.hf-eleverne komme til så mange eksamener, som det er sundhedsmæssigt og fagligt muligt. Som minimum bør der være en eksamensbegivenhed mere end sidste år for både stx og hf. Mundtligt forsvar af SRP bør gennemføres for alle på stx, og mindst en eksamen på både hf og stx bør være en mundtlig eksamen i et fællesfag, som afslutning på uddannelsen.

 

Aflys eksamen i idræt og kunstneriske fag på c-niveau

  • Danske Gymnasier anbefaler, at eksamen i Idræt C og i de kunstneriske fag på c-niveau aflyses allerede nu, og at fagene udelades af eksamensudtrækket for at sikre en ensartethed i elevernes eksamenstræning.
  • I takt med smitteudviklingen og eventuel forlængelse af nedlukningen bør der tages stilling til eventuelle yderligere eksamensaflysninger. Ministeriet bør dog af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse på gymnasierne senest den 1. marts fremlægge en endelig plan for, hvor mange skriftlige og mundtlige eksamener der skal afvikles.
  • Hvis eksamener aflyses efter eksamensudtrækket, skal årskarakterer ophøjes til eksamenskarakterer efter samme model, som blev anvendt ved sommereksamen 2020.
  • Afhængig af hvor mange eksamener eleverne skal gennemføre, skal undervisningen forlænges svarende til nedskaleringen af eksamener.
  • Danske Gymnasier opfordrer Folketinget til at vedtage en økonomisk hjælpepakke, som gymnasierne kan anvende til at give ekstraundervisning i fx 5 weekender i løbet af foråret. Formålet er at begrænse elevernes faglige efterslæb og sikre studentereksamenens nationale kvalitetsstandard.

 

Derudover:

  • Fagkonsulenterne i eksperimentelle fag bør give gymnasierne en vejledning i, hvordan eksperimenter skal håndteres i hhv. SRP og SRO.
  • Bibliotekerne bør pålægges at benytte den mulighed, de har, for at tilbyde ’click and collect’ af bøger i forbindelse med SRP/SRO.