Politikpapir: Opprioritering af teknologi på stx og hf

De almengymnasiale uddannelser stx og hf uddanner hvert år ca. 34.000 studenter og er dermed storleverandør af studerende til de videregående uddannelser. Det er helt afgørende for gymnasierne at sikre, at studenterne har stærke kort på hånden fagligt og dannelsesmæssigt, og derfor ser Danske Gymnasier løbende på, hvordan stx og hf – både nu og […]

Politikpapir: Danske Gymnasiers strategi for sprogfagene

Der uddannes færre og færre med stærke sproglige kompetencer i Danmark. Udviklingen er alarmerende, fordi sprogundervisning er meget mere end blot sprog. Sprogundervisning er også nøglen til at forstå og begå sig i et fremmed lands kulturelle koder. Og i en globaliseret tidsalder bliver interkulturelle kompetencer stadigt mere nødvendige. Børn og unge i dag har […]

Politikpapir: Danske Gymnasiers holdning til institutionslovgivningen

Institutionslovene på ungdomsuddannelsesområdet står over for at blive ændret. Den daværende regering tilkendegav i december 2018, at de to institutionslove for hhv. almene og erhvervsrettede institutioner for ungdomsuddannelser burde harmoniseres, og der blev efterfølgende gennemført et eftersyn af institutionslandskabet. I juni 2021 blev der med den politiske aftale om elevfordeling fastlagt en række pejlemærker for […]

Politikpapir: Danske Gymnasiers alkoholpolitik

Danske Gymnasier arbejder for: At det enkelte gymnasium udarbejder en ansvarlig alkoholpolitik med fokus på kontrolleret alkoholudskænkning og med gode alternativer til arrangementer med alkohol. At der lokalt foregår en dialog mellem gymnasium, hjem og relevante eksterne parter, som fx kommune og udskænkningssteder, med henblik på ansvarlig omgang med alkohol og kontrolleret udskænkning. At gymnasiernes […]

Politikpapir: Danske Gymnasiers politik for bæredygtighed

Bæredygtighed har fået en stadigt mere fremtrædende plads i samfundsdebatten – og med god grund: Skal Danmark nå i mål med at reducere CO²-forbruget og afværge klimakrisen, må alle bidrage aktivt til den grønne omstilling. Gymnasierne har en særlig rolle at spille i den grønne omstilling. De almengymnasiale uddannelser danner og uddanner unge, der er […]

Politikpapir: Holdning til taxametersystemet

Danske Gymnasier har fem målsætninger for indretningen af taxametersystemet på ungdomsuddannelsesområdet: Bred uddannelsesdækning, forstået som at sikre både fagligt og økonomisk bæredygtige udbud med et vist antal elever og med samme geografiske spredning som i dag Mindre uhensigtsmæssig konkurrence om eleverne (Incitament til) høj fuldførelse blandt eleverne Et enkelt finansieringssystem og en forudsigelig økonomi på […]

Politikpapir: Styrker ved gymnasiernes statslige selveje

I den aktuelle politiske debat om, hvordan man sikrer en geografisk bred uddannelsesdækning i en tid med faldende ungdomsårgange, er der en tendens til at udpege gymnasiernes statslige selveje som årsag til en uhensigtsmæssig konkurrence mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Samtidig er der en opfattelse af, at hvis der indføres øget central styring af gymnasiernes kapacitet og elevfordeling […]

Politikpapir: Elevfordeling og kapacitetsstyring

Politikpapiret er opdateret i juni 2021 med en præcisering af formålet med hhv. minimums- og maksimumskapacitet.   Det er en ambition for Danske Gymnasier, at flest muligt unge kan realisere deres fulde potentiale og gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig bør unges valgmuligheder ikke være begrænset af, hvor den enkelte bor. For de gymnasiale uddannelser betyder det, […]

Politikpapir: Fælles principper med Danske Regioner for elevfordeling, kapacitetsstyring, institutionslov og tilskudssystem

Det er Danske Regioner og Danske Gymnasiers mål, at der politisk udarbejdes holdbare og bæredygtige redskaber til at sikre de centrale uddannelsespolitiske målsætninger om en bred geografisk uddannelsesdækning og en mere balanceret elevsammensætning på de gymnasiale uddannelser. Som opfølgning på Danske Regioner og Danske Gymnasiers fælles politikpapir fra sommeren 2019 samt den endelige rapport fra […]

Politikpapir: Vejledning i grundskolen

Danske Gymnasier anser det for helt afgørende, at grundskolens vejledning til valg af ungdomsuddannelse er objektiv og neutral, omhandler alle ungdomsuddannelser og tager udgangspunkt i elevernes kompetencer og ønsker. Foreningen har ikke en ambition om, at flest mulige unge skal vælge en gymnasial uddannelse. Gymnasiet er for dem, der kan og vil, og for en […]