Politikpapir: Holdning til taxametersystemet

Danske Gymnasier har fem målsætninger for indretningen af taxametersystemet på ungdomsuddannelsesområdet: Bred uddannelsesdækning, forstået som at sikre både fagligt og økonomisk bæredygtige udbud med et vist antal elever og med samme geografiske spredning som i dag Mindre uhensigtsmæssig konkurrence om eleverne (Incitament til) høj fuldførelse blandt eleverne Et enkelt finansieringssystem og en forudsigelig økonomi på […]

Politikpapir: Styrker ved gymnasiernes statslige selveje

I den aktuelle politiske debat om, hvordan man sikrer en geografisk bred uddannelsesdækning i en tid med faldende ungdomsårgange, er der en tendens til at udpege gymnasiernes statslige selveje som årsag til en uhensigtsmæssig konkurrence mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Samtidig er der en opfattelse af, at hvis der indføres øget central styring af gymnasiernes kapacitet og elevfordeling […]

Politikpapir: Forslag om at opprioritere teknologi på stx og hf

Danske Gymnasier mener, at teknologi bør opprioriteres på de almengymnasiale uddannelser med henblik på, at eleverne bliver teknologisk myndige. Baggrunden for forslaget er, at teknologi spiller en central rolle i alle menneskers liv og i samfundet som sådan. Med udviklingen af digitale teknologier bliver det mere og mere tydeligt, at den teknologiske udvikling er tæt […]

Politikpapir: Anbefalinger til håndtering af fagligt efterslæb på de almene gymnasier

For at imødegå corona-nedlukningens faglige efterslæb bør ministeriets fagkonsulenter snarest muligt præcisere, at underviserne i resten af skoleåret skal prioritere fagenes kernestof, og Folketinget bør vedtage en økonomisk hjælpepakke, som gymnasierne kan anvende til at give ekstraundervisning i afslutterfagene i løbet af foråret. Sådan lyder nogle af opfordringerne fra Danske Gymnasier. Som følge af COVID19 […]

Politikpapir: Anbefalinger til sommereksamen 2021

Danske Gymnasier ser gerne, at eleverne kommer til flere eksaminer end sidste år og foreslår en hjælpepakke, som kan bruges til ekstraundervisning. Foreningen mener, at man allerede nu bør aflyse eksamen i en række c-fag, men at det i sidste ende er nedlukningens længde, der bør afgøre hvor mange eksaminer, der skal aflyses til sommer. […]

Politikpapir: Elevfordeling og kapacitetsstyring

Politikpapiret er opdateret i juni 2021 med en præcisering af formålet med hhv. minimums- og maksimumskapacitet.   Det er en ambition for Danske Gymnasier, at flest muligt unge kan realisere deres fulde potentiale og gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig bør unges valgmuligheder ikke være begrænset af, hvor den enkelte bor. For de gymnasiale uddannelser betyder det, […]

Politikpapir: Fælles principper med Danske Regioner for elevfordeling, kapacitetsstyring, institutionslov og tilskudssystem

Det er Danske Regioner og Danske Gymnasiers mål, at der politisk udarbejdes holdbare og bæredygtige redskaber til at sikre de centrale uddannelsespolitiske målsætninger om en bred geografisk uddannelsesdækning og en mere balanceret elevsammensætning på de gymnasiale uddannelser. Som opfølgning på Danske Regioner og Danske Gymnasiers fælles politikpapir fra sommeren 2019 samt den endelige rapport fra […]

Politikpapir: Vejledning i grundskolen

Danske Gymnasier anser det for helt afgørende, at grundskolens vejledning til valg af ungdomsuddannelse er objektiv og neutral, omhandler alle ungdomsuddannelser og tager udgangspunkt i elevernes kompetencer og ønsker. Foreningen har ikke en ambition om, at flest mulige unge skal vælge en gymnasial uddannelse. Gymnasiet er for dem, der kan og vil, og for en […]

Politikpapir: Anbefalinger til justering af karakterskalaen

Danske Gymnasier anbefaler at justere den nuværende 7-trinsskala ud fra den overordnede ambition, at skalaen skal bidrage til i højere grad end i dag at fremme elevernes motivation for læring og modvirke en usund præstationskultur. Foreningen har følgende anbefalinger: Der bør fortsat være én karakterskala på tværs af hele uddannelsessystemet. Karakterskalaen bør justeres med nye […]

Politikpapir: Optagelseskrav til gymnasiale uddannelser

Med nye optagelsesregler til de gymnasiale uddannelser, justeringer heraf i november 2019 samt et politisk ønske om at ændre uddannelsesparathedsvurderingen, jf. forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark”, er der løbende fokus på optagelsessystemet til ungdomsuddannelserne. I lyset af dette har Danske Gymnasier opdateret foreningens principper for optagelseskrav til de gymnasiale uddannelser. Foreningens principper er følgende: Alle […]