Nyhedsbrev

20. februar 2018

Almene gymnasier har ikke som erhvervsskolerne været vidne til mange fusioner. Det viser ministeriets liste over fusioner i perioden fra 1999 – 2017. Går man i fusionstanker, opfordres man til at søge rådgivning tidligt i processen.

Et par håndfulde almene gymnasier er siden årtusindskiftet blevet fusioneret med andre institutioner inden for ungdomsuddannelserne. I Undervisningsministeriets opgørelse over disse fusioner skal man tilbage til 2010 for at finde en ”ren” fusion af to almene institutioner. De fleste fusioner har involveret erhvervsskoler.

  

Fusionerede gymnasier

  • Struer Statsgymnasium og Struer Erhvervsskole til Struer Statsgymnasium 1. januar 2008
  • Bornholms Gymnasium, Bornholms Erhvervsskole og VUC Bornholm til Campus Bornholm 1. januar 2010
  • Østre Borgerdyd Gymnasium og Metropolitanskolen til Gefion Gymnasium 1. januar 2010
  • Lemvig Gymnasium og Lemvig Handelsskole til Lemvig Gymnasium 1. januar 2013
  • Kongsholm Gymnasium og HF og Ishøj Amtsgymnasium indgik hhv. 1. januar 2014 og 1. januar 2007 i det fusionerede CPH West, som pr. 1. januar 2016 blev til NEXT
  • Esbjerg Statsskole indgik i 1. januar 2011 i det fusionerede Rybners Gymnasium
  • Nyborg Gymnasium og Tietgenskolen (den merkantile afdeling) til Nyborg Gymnasium 1. januar 2016.

  

Se ministeriets liste med periodens fusioner 

  

Vejen til en fusion – hvordan griber man det an

Ved en fusion eller sammenlægning af uddannelsesinstitutioner bliver man samlet i én fortsættende juridisk enhed, hvorunder skolen fortsætter sit samlede virke. Det betyder nye fælles målsætninger og fælles ledelsesforhold.

Fusioner på området for ungdomsuddannelser skal altid godkendes af Undervisningsministeren. Det sker bl.a. efter en forhåndsansøgning eller såkaldt screening, hvor ministeren f.eks. kigger på, hvorvidt fusionen går i spænd med en ”hensigtsmæssig landsomfattende institutionsstruktur”. Dernæst følger i positivt fald en proces med en formel ansøgning og godkendelse.

Man kan finde ansøgningsskema til screening af fusion m.m. på ministeriets hjemmeside

  

Bevæggrunde og barrierer

Der kan være flere bevæggrunde for fusioner – eksempelvis at sikre unge adgang til forskellige uddannelser i et lokalområde og ønsket om stordriftsfordele af økonomisk og administrativ karakter. Ved flere uddannelsestyper under samme tag kan der desuden være ønsker om bedre faglige miljøer, hvor skolen f.eks. kan udbyde fag på tværs og bruge lærerkræfterne fleksibelt.

Man skal være opmærksom på, at det ikke er ligegyldigt, om gymnasiet fusionerer med en erhvervsskole eller med et andet alment gymnasium. I begge tilfælde reduceres grundtilskuddet gradvist og en fusion mellem to almene gymnasier vil medføre et større tab af grundtilskud.

Desuden vil naturligt opstå spørgsmål om personalet og dets rettigheder i forbindelse med en fusion.

  • Undervisningsministeriet anbefaler institutioner, som overvejer at fusionere, kontakter ministeriet, der desuden har udarbejdet en vejledning om spørgsmålet.
  • Danske Gymnasier tilbyder sparring til medlemsskoler i fusionstanker. Kontakt sekretariatet på tlf.: 33 18 82 60.