Nyhedsbrev

15. juni 2023


Proces for ansøgere og elever, der ønsker at vælge om eller skifte gymnasium

STUK har offentliggjort et notat om regler og proces for omvalg og institutionsskifpå ministeriets hjemmeside. Notatet beskriver bl.a., at institutionerne skal forholde sig forskelligt til en ansøger/elev afhængig af, om ansøgeren/eleven er optaget eller ej. Er ansøgeren ikke optaget, spiller regionen en rolle i fordelingen, mens elever, der er optagede, skal håndteres af institutionen. 
Denne afgrænsning medfører også, at elever, der ønsker at skifte fra én gymnasial uddannelse/institution til en anden gymnasial uddannelse/institution, skal håndteres af institutionen, og at en institution kun kan optage en elev, der ønsker at skifte, hvis der er ledig plads inden for den fastsatte kapacitet. Det fremgår, at lederen på institutionen har råderum til at vurdere, om der er ledig plads. Fx vil ledelsen på institutioner, der har benyttet teknisk overbooking i kapacitetsfastsættelsen, kunne tage hensyn til institutionens efterlevelse af det fleksible klasseloft, når den vurderer, om der er ledig plads, når en elev ønsker at skifte institution. 
Læs mere på BUVM’s hjemmeside.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622
 


Nye fravigelsesmuligheder for det fleksible klasseloft som konsekvens af elevfordelingsaftalen 

Den 15. maj trådte en opdateret AGV-tilskudsbekendtgørelse i kraft. Ændringerne handler bl.a. om, at hvis en region hæver en institutions kapacitet over grænsen for det fleksible klasseloft ifm. fordeling af ufordelte og eftertilmeldere, så kan institutionen fravige reglerne om det fleksible klasseloft (ny §§ 11-12).
Det betyder, at hvis man får tildelt ekstra elever af regionen, der gør det uforholdsmæssigt vanskeligt for institutionen at fastlægge en klassedannelse i overensstemmelse med en klassekvotient på 28,0, kan man benytte sig af denne fravigelsesmulighed og dermed opnå tilskud for de elever, der overstiger den gennemsnitlige klassekvotient på 28,0. Man skal dog være opmærksom på, at en sådan fravigelse kræver, at institutionen laver en plan for, hvordan man tilfører ekstra lærerressourcer til klasserne. 
Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 3318 8274

 

Gode råd om krisehåndtering

Gymnasierne har i de senere år oplevet stadigt flere sager, hvor nye normer støder sammen med gamle traditioner, og at det giver en øget risiko for at havne i en mediestorm. Derfor afvikler vi til efteråret et medietræningskursus i krisekommunikation (se herunder). Desuden har vi lagt en række gode råd til mediehåndtering på Danske Gymnasiers hjemmeside under Lokal interessevaretagelse bag login.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf:  9395 9864Spørgeskema om LGBT+ elevers trivsel

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter For Velfærd – VIVE er i gang med at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt unge om LGBT+ elevers trivsel i grundskolen og på ungdomsuddannelser. De har i den forbindelse udsendt et spørgeskema via e-boks til et repræsentativt udsnit af unge mellem 15 og 25 år. 
En høj svarprocent afgørende for undersøgelsens resultater, og VIVE beder derfor om hjælp til at gøre de unge i målgruppen opmærksomme på spørgeskemaundersøgelsen. Derfor opfordres I til at dele denne annonce på jeres platforme (i det omfang det giver mening for jer). Et forslag til følgetekst kunne være:
”VIVE foretager lige nu en spørgeskemaundersøgelse om mangfoldighed og om, hvordan det er at være ung i dag. Hvis du er mellem 15 og 25 år, så tjek din Digital Post og se, om du er udtrukket til at deltage.”
Annoncen er relevant frem til den 26. juni, hvilket er sidste dag for besvarelser.
Bemærk at kun dem, som har fået en invitation i Digital Post, kan besvare spørgeskemaet.
Kontakt: Projektleder I STUK, Maja Noer Olsgaard, tlf: 2979 2162Danske Gymnasier i medierne:

Debatindlæg om unge og fællesskaber bragt i Berlingske d. 26/05/2023

 

KOMMENDE KURSER

Webinar om den nye ansættelsesbevislov
– Tilmeldingsfrist 6. juni 2023

Danske Gymnasier afholder den 8. juni 2023 kl. 10-11 et webinar om den nye ansættelsesbevislov (lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår). Loven træder i kraft den 1. juli 2023 og erstatter den tidligere ansættelsesbevislov. 
Med loven udvides arbejdsgivers oplysningspligt overfor medarbejderne. Med loven skal arbejdsgiver således give flere oplysninger end hidtil. Desuden vil der blive indført en række mindstekrav til, hvilke vilkår medarbejderne må ansættes under. Derudover skal ansættelseskontrakten udleveres langt tidligere, end i dag. 
Webinaret er målrettet personale på gymnasieskolerne, der skal stå for at administrere de nye regler.Ledelse af studieretninger, team og projekter
– Tilmeldingsfrist 11. august 2023

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. Den 12. september 2023 kl. 10:00-17:00
  2. Den 12. oktober 2023 kl. 10:00-16:30
  3. Den 14. november 2023 kl. 10:00-16:30
  4. Den 7. december 2023 kl. 10:00-17:30

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Portside i København.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.Kursus for nye pædagogiske ledere
– Tilmeldingsfrist 11. august 2023

Kurset afholdes den 14.-15. september 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle. Som et nyt tiltag afholdes der en opfølgnings- og netværksdag den 22. januar 2024 på MBK kursuscenter i København.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Der er fokus på at give viden om og redskaber til de styrings- og ledelsesmæssige opgaver, der ligger i rollen som pædagogisk leder.
Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, der er nye eller forholdsvis nye i rollen og giver en introduktion til emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm.

 

Personalejurakursus for det administrative personale
– Tilmeldingsfrist 16. august 2023

Kurset afholdes den 26. september 2023 fra kl. 09.30-16.30 på Radisson Blu Scandinaviai Aarhus.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution.
Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.Sociale medier
– Tilmeldingsfrist 16. august 2023

Kurset afholdes den 27.-29. september 2023 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Kurset er et 3-dagskursus. På kurset dykker vi ned i hvert enkelt socialt medie, så vi kan lære at skabe resultater ved at bruge medierne i sammenhæng. Vi bringer dig fra strategi til eksekvering – tre dage med både strategi og teori, hvor vi primært opererer på strategisk og taktisk niveau, og med øvelser og værksteder, hvor du prøver tingene af med udgangspunkt i dit eget gymnasium og sammen med andre, der sidder med samme udfordringer og muligheder som dig.
Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.

 

Økonomistyring på gymnasierne
– Tilmeldingsfrist 1. september 2022

Kurset afholdes den 5.-6. oktober 2023 på Comwell Copenhagen Portside. På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. 
Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.Klar til ledelse
– Tilmeldingsfrist 8. september 2023

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 12.-13. oktober 2023
  • Den 6.-7. december 2023

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger, opgaver og udfordringer, der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset ”Klar til ledelse?” måske noget for dig. Kurset er et førleder-forløb, der skal bidrage til forberedelse af et kommende lederjob.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.Ledelse af personalet – hvad siger juraen
– Tilmeldingsfrist 6. september 2023

Kurset afholdes den 9.-10. oktober 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. På kurset gennemgås faserne i det enkelte ansættelsesforhold, herunder hvad der gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør på gymnasieskolen.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.Medie- og krisehåndtering i praksis 
– Tilmeldingsfrist 15. september 2023

Kurset afholdes den 26. oktober 2023 på MBK kursuscenter i København.
Formålet med dette kursus er at klæde dig på, så du er beredt og komfortabel, når du som talsperson skal i medierne på svære pressesager. Undervisningen vil være bygget op omkring teoretisk forståelse og praktisk træning, og du modtager individuel feedback fra underviseren. Kurset henvender sig til rektorer og/eller skolens talspersoner i mediesager. Evt. bestyrelsesdeltagelse vurderes også relevant.Kursus i konfliktopløsning
– Tilmeldingsfrist 27. september 2023

Kurset afholdes den 30.-31. oktober 2023 på Tivoli Hotel i København.
Kursets formål er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Der tages udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Der vil også være fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder, mellem rektor og bestyrelsen eller mellem ledelse og faglige organisationer. Der arbejdes med cases og veksles mellem oplæg, dialog i plenum, refleksion og træning to og to og i mindre grupper. Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, og der kan med fordel deltage flere ledere fra samme gymnasium.Realisering af strategien
– Tilmeldingsfrist 3. oktober 2023

Kurset afholdes den 2.-3. november 2023 Comwell Copenhagen Portside. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre, og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver.Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring
– Tilmeldingsfrist 12. oktober 2023

Kurset afholdes 16.-17. november 2023 på Comwell Copenhagen Portside.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden, redskaber og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes tættere samarbejde om undervisningen og elevernes udbytte. Målet med kurset er, at nærmeste leder i endnu højere grad kan kvalificere den generelle læringskultur med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet. 
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.Når elever klager
-Tilmeldingsfrist 15. oktober 2023

Kurset afholdes den 16. november 2023 i IDA mødecenter i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.


Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261