Politikpapir: Anbefalinger til håndtering af fagligt efterslæb på de almene gymnasier

For at imødegå corona-nedlukningens faglige efterslæb bør ministeriets fagkonsulenter snarest muligt præcisere, at underviserne i resten af skoleåret skal prioritere fagenes kernestof, og Folketinget bør vedtage en økonomisk hjælpepakke, som gymnasierne kan anvende til at give ekstraundervisning i afslutterfagene i løbet af foråret. Sådan lyder nogle af opfordringerne fra Danske Gymnasier.

Som følge af COVID19 og nedlukningen af uddannelsesinstitutionerne er der opstået et fagligt efterslæb hos eleverne, som vokser i takt med nedlukningens varighed. Det faglige efterslæb kan efter Danske Gymnasiers vurdering ikke isoleres til de eksperimentelle og kunstneriske fag, som oplagt har svære vilkår, men gælder alle fag i varierende grader.

Danske Gymnasier har en række anbefalinger til, hvordan det faglige efterslæb kan håndteres på de almene gymnasier. Notatet supplerer vores anbefalinger til afvikling af sommereksamen.

Fokus på kernestof

Danske Gymnasier opfordrer i sine anbefalinger til afvikling af sommereksamen til, at ministeriets fagkonsulenter snarest muligt præciserer, at underviserne i resten af skoleåret skal prioritere fagenes kernestof, jf. opdelingen i fagenes læreplaner, mens supplerende stof kan prioriteres lokalt efter behov og muligheder. Udover at være pejlemærke for indholdet i eksamenerne vil dette også bidrage til at indhegne, hvor det faglige efterslæb ligger.

Individuel vurdering på skolerne

Der er store forskelle på, hvor der er behov for at sætte ind på de enkelte gymnasier og i de enkelte fag, klasser og hold. Derfor opfordrer Danske Gymnasier til, at der inden for klare rammer gives et lokalt råderum til, at gymnasierne kan prioritere behovene på det enkelte gymnasium med afsæt i lærernes vurderinger.

Forlængelse af undervisningsperioden

Undervisningsperioden bør forlænges svarende til nedskaleringen af sommereksamenerne. Det er vigtigt, at Børne- og Undervisningsministeriet sætter klare rammer for forlængelsens omfang, så den håndteres ensartet på gymnasierne, fx ved at fastsætte bestemte perioder til hhv. afvikling af skriftlige eksamener, undervisning og mundtlige eksamener. Det er desuden afgørende, at der sættes en senere deadline for afgivelse af årskarakterer, så de først afgives, når undervisningen er afsluttet.

Ekstraundervisning i dette skoleår

Danske Gymnasier opfordrer Folketinget til at vedtage en økonomisk hjælpepakke, som gymnasierne kan anvende til at give ekstraundervisning i afslutterfagene i løbet af foråret. Denne ekstraundervisning supplerer forlængelsen af undervisningsperioden. Det kunne fx placeres på fem lørdage eller på de tre hverdage i påsken og fredagen efter Kristi Himmelfart. Vi anbefaler, at hjælpepakkens størrelse, form og anvendelse aftales i en trepartsdrøftelse.

Det er efter Danske Gymnasiers vurdering afgørende for elevernes udbytte af ekstraundervisningen, at det faglige efterslæb håndteres via ekstra tid/undervisning med deres egen lærer. Vi vurderer ikke, at turboforløb med andre lærere end deres egne er en velegnet løsning for eleverne i dette skoleår. Derfor anbefaler vi, at midlerne allokeres til merarbejde, ikke ansættelse af vikarer.

Ekstraundervisning næste skoleår

Vi anbefaler, at der desuden afsættes midler til ekstraundervisning af fortsættereleverne i det nye skoleår. Hvis der planlægges med det fra skoleårets start, kunne dobbeltlærerordninger være en mulighed, der muliggør opdeling i mindre hold mv.

Sammen med det faglige efterslæb ligger nogle trivselsmæssige udfordringer, som er et løbende fokusområde på gymnasierne. Efter genåbning og lempede restriktioner vil gymnasierne udnytte mulighederne for at afholde fysiske arrangementer som led i at styrke trivslen. Danske Gymnasier vil desuden opfordre til, at der arbejdes videre med anbefalingerne i ensomhedsstrategien fra Partnerskabet om udsatte børn og unge under covid19.