Nyhedsbrev

30. marts 2020

Danske Gymnasier anbefaler at justere den nuværende 7-trinsskala ud fra den overordnede ambition, at skalaen skal bidrage til i højere grad end i dag at fremme elevernes motivation for læring og modvirke en usund præstationskultur.

Foreningen har følgende anbefalinger:

  • Der bør fortsat være én karakterskala på tværs af hele uddannelsessystemet.
  • Karakterskalaen bør justeres med nye trinbeskrivelser, så beskrivelserne i højere grad forholder sig til den enkelte præstations styrker og svagheder frem for præstationens fejl og mangler i forhold til målopfyldelsen. Skalaens trinbeskrivelser skal i højere grad hænge sammen med fagenes faglige krav og motivere eleverne til at dygtiggøre sig og arbejde selvstændigt.
  • En justering af skalaen må ikke devaluere værdien af en studentereksamen ved at sænke grænsen for, hvornår en præstation er bestået.
  • Hvis der ændres på selve den numeriske skala, bør der være samme afstand mellem trinene og de store afstande på midten af skalaen bør mindskes for at modvirke skævvridning af skalaen og karakterinflation. Der bør desuden ikke være negative karakterer, da det pædagogisk og didaktisk ikke giver mening at anvende negative vurderingsmarkører for en præstation.
  • Det er vigtigt, at elever og studerende kan anvende danske eksamensresultater i international sammenhæng.

  

Download dette politikpapir i pdf her.

Danske Gymnasier har desuden sammen med 14 andre lederforeninger på uddannelsesområdet formuleret et sæt fælles anbefalinger til en justering af karakterskalaen, som i marts 2022 er præsenteret for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg og Uddannelses- og Forskningsudvalg.

Download de fælles anbefalinger til karakterskalaen her.